ДР-лул БакIчи хьунаавкьунни АьФ-лул МЧС-рал хъунаманащал

ДР-лул БакIчи хьунаавкьунни АьФ-лул МЧС-рал хъунаманащал

Майрал 27 -нний Дагъусттаннал БакIчи Владимир Васильев хьунаавкьунни АьФ-лул ГО-лул ва ЧС -рал министрнал хъиривчу Павель Барышевлущал.


Миннал ххал бивгьунни Да­гъусттаннай Аьрасатнал МЧС -рал подразделениярттал давуртту бартдигьаврил масъалартту. ДакIнийн бутанну, АьФ-лул Президентнал тапшурлугърайну Дагъусттаннайн коронавирусрал инфекциялущал­сса талатаврин кумагран тIайла бувккун бивкIшиву Аьрасатнал МЧС-рал ялунсса кумагру.

Читайте также: