ХIакинтурал сийгу, хIурматгу мудан бикIан аьркинссар

ХIакинтурал сийгу, хIурматгу мудан бикIан аьркинссар

-ХIакьинусса иширттал жухьра дирхьусса дарсирал хIакъираву Дагъусттаннал БакIчи Владимир Васильевлул уттигъанну телеинтервьюраву увкумунищал на хъинну

рязира,- тIий ур «Волонтеры Победы» суккушиндарал региондалул отделениялул каялувчи МахIаммад ХIусайханов.


— Пандемиялун та-дунугу ахир хьунтIиссар. Уттиния тихуннай ва иширал жухьра дирхьусса дарсирал хIакъи-хIисав данни аьркинсса. Дагъусттаннал БакIчи Владимир Васильевлул увкусса куццуй, жунма цIана бувчIин аьркинссар, агана жула обществалуву хIакиннал, педагогнал, полициялул зузалал хIурмат бухьурча, жува хIадуршиву ччимур тагьарданува буккан. Гьай-гьай, ихтилат хIакьинуссагу, гьунттиссагу кьинилия бакъар.

Жула кулпатир­ттава ми отраслирдавун ххуй-ххуйми оьрчIру ва душру бувкIун, лайкьсса кIулшивурттугу ларсун, ххаллилсса хIакинтал, хьхьичIунсса пишакартал хьусса чIумуяр.
Ттула пикрилий, медициналул кIулшивуртту ласавривугу, колледжирттая, бюхъай школарттаягума байбивхьуну, чIярусса дахханашивуртту хьунссар.

Яла-яла, ялун дучIантIисса чIумувугу жува ябан аьркинссар медициналул зузалтрал чулухунмайccа хIакьинусса хIурмат. Му ябаншивруллив, Республикалул БакIчинал тIийкун, аьркинссар лайкьсса кIулшивуртту ва, ми ларсун махъ, лайкьсса даву,- тIий ур М.ХIусайханов.

А. Аьбдуллаева

Читайте также: