Виричушиву чув-дунугу чан дакъар

Виричушиву чув-дунугу чан дакъар

Арсен ва Ханича Суллуевхъул

Оьрмулуву виричушиву дувансса кIану мудангу лякъайссар тIисса махъру цимил бавсса бухьурчагу, ци-бунугу ца мукун­сса иширая баяйхту, бувчIай ми мяъна куртIсса махъру бушиву.

Ца мукунсса виричушиву дурну, щинавун оькьлакьисса оьрчIал оьрму ххассал бувунни ГьунчIукьатIрал шяравасса Суллуева (Къардашова) Ханичалгу.


Бадрижамал Аьлиева
Ханича ялапар хъанай бур МахIачкъалалив, Октябрь революциялул цIанийсса каналданул чIарав. Ханича апрельданул зувилчинсса кьини цилва оьрчIащал кьатIув бувккун бур, цала чIиви ккаччигу бувцуну. Марч бусса, дяркъусса кьини диркIун дур. Ми гьантрай канал цурдагу, дурцIуну, ялтту лагавай диркIун дур.

Вайннал оьрчIру

Къатрая арх бакъа цIуну тIивтIусса оьрчIал площадкалий Ханичалми оьрчIру кIул хьуну бур цайми оьрчIащал. Микку тIуркIу тIийгу бивкIун, махъунмай нанисса Ханичащал ва ванил оьрчIащал гайми оьрчIругу най бивкIун бур. Ми оьрчIавасса ца, кару атил дуван кьус ивкIун, каналданувун агьну ур. Ханичан оьрчI ккавксса чIумал, га щала щиналун лавгун ивкIун ур.

Канихьсса чIиви ккаччигу чулухунмай палцI бувну, Ханича ххявххун бур щинавун. Диялну куртIсса каналданува оьрчI уккан уван къабюхълай, лачIунссагу цичIар дакъа, кIачIасса плиткардайн хъап-хъап тIий хIал хьуну бур вайннал дяркъусса щинаву. Ца талихI Ханичан гьузун кIулну бикIаву. Ханичал дянивма оьрчIал, 2-мур класс къуртал буллалисса Оьмарил, ниттин кумаг баншиврул, цала ччан тIитIин бувну бур оькьлакьисса оьрчI лачIуншиврул. ОьрчIал кIункIу увну, 8 шинавусса Оьмаригу агьну ур щинавун. Утти Ханичан кIиягу оьрчI увгьуну бацIан багьну бур, ми куртIсса каналданул оьлуркъусса щинал лавсун къагьан. Хъанахъимуниясса ццаххандарал бувгьуну бавцIусса махъсса оьрчIайн ганил амру бувну бур леххаву учара куну. Мукун, оьрчIал аваза гьаз бувну, кIия адимина левчуну увкIун ур кумагран.

Щинаву бявкъусса къагьану, мива бувккун махъгу, щинавун дагьну, къатлул кIулли дакъа ливчIун, даврийсса ласначIату кIулли дияннингу атилсса янналувусса вай му кьини биялну бявкъуну бур. Ци-бухьурчагу, къашай къавхьуна ххассал хьуну бур.
Ханича бувну бур 1982-ку шинал Душанбе шагьрулий. Оьрмулул 12 шинавусса чIумал ванил ппу МахIаммад ивкIуну ур, апатI хьуну. Ванил нину Саида Дянивмур Азиянаву ялапар хъанахъи­сса чIумал зий бивкIун бур хъунмасса идаралул бухгалтериялий.
Ханичал лас, Ккуллал шяравасса Суллуев Арсен ур хIакин-стоматолог.

Ханича цуппа зий бивкIун бур МахIачкъалаллал аэропортрал бухгалтериялий. Махъсса шиннардий, оьрчIалсса, ичIаллилсса буллай, шаппа бур. Ванил хъунама оьрчIал 3-мур класс къуртал буллай ур, дянивманал – 2-мур класс, 6 шинавусса душгу школалийн бачин хIадур хъанай бур.

Арсеннул ва Ханичал оьрчIру, карантин сукку хьуннин, занай бивкIссар, школалийн бакъасса, дзюдорайн, музыкалул школалийн, художествалул гимнастикалийн, чIава юннатътурал станциялийн.
Утти, ва аварасса иширая махъ, Суллуевхъал оьрчIал дустурал кьюкьлуву ххи хьунни ца утти­гу дус – Ханичал ххассал ув­сса, нитти-буттал ца акъа акъасса, 8 шинавусса Рамазан. Вай кIивагу, лакрал ва даргиял миллатрая­сса, кулпатгу кувннащал кув гъан-маччаминияр хIала бувххун бур.

Читайте также: