На «Илчи» кказит лащан бара ттунна ниттил дуллусса миччахчалагъайлуха

На «Илчи» кказит лащан бара ттунна ниттил дуллусса миччахчалагъайлуха

ш. ГьукIур

На хъунма хьуссара ацIва оьрчI бусса хъунмасса кулпатраву, Лагиев Аьвдуссамадлул ужагърай.
Ттул ппу Аьвдуссамад 40 шинай зий ивкIссар Лакрал заготскотрал каялувчину.


Мунал цIа, райондалий ва рес­публикалий да­къассагу, республикалул кьатIувгу кIулну диркIссар. Цува Калининнул мунан цIа куну дуллуну дур Ватандалул цIаний був­сса хъунмасса захIматрахлу жипливу дишайсса арцул ссят, цалла цIагу чирчусса.

На 1994 шинал, ласнал увкумур бувну, Лаккуйн бивзсса чIумал, ттун хъинну захIматну бия гьарца затрал кьянатсса кIанай ялапар хьун. Яла-яла, 30 шинай МахIачкъалаллал школардай математикалул ва физикалул дарсру дихьлай бивкIсса ттун захIматну бия аьдат хьун, дуклаки оьрчIру бакъа.

Му ишираву ттун кумаг бувна райондалул «Ххяхха баргъ» кказитрал. Муний 1996-ку шинал на дурккуссия ттула буттая Буршиятусса ЦIаххаев Ибрагьимлул чирчусса макьала. Макьалалун цIагу дия «Лакрал Данкохъул». Му макьалалул ттувун шавкь дуртуна шяраву къатригу дан, ттунна ххирасса учительнал даврийгу зунсса.

Ибрагьим чичлай ия «Лакрал Данкохъулну хъанахъиссар: ГьукIурдал Лагиев Аьвдуссамад, Буршиял ЦIаххаев ЦIаххай, Чи­ттурдал Илиясов МахIаммада ва мунал уссу Илдар, Гьущиннал ХIажиисмяил.

Ми «Данкохъал» хъунма­сса захIмат бивхьуссар революция хьуну махъгу, дяъвилул шиннардийгу ва махъсса чIумалгу ХIукуматрал давурттай.
Уссурвал бакъасса жул бу­ттан ми цала дустал хъинну ххирая, ми кувннаха кув лавхьхьуссагума бия. Миннал дучригума лавхьхьусса бия. Ми жучIан хъамалу бувкIсса чIумал, жул чIирисса ГьукIурдал шяравалу хъуннану чIалан дикIайва, ниттилгу ми хъинну лавайну хъамалу байва. Ттун хъинну дакIний бур бутта­уссу МахIаммадал, чIивисса на цала каравгу щябивтун, балай учингу бувну, жиплива дурккун, ттунна дуллусса ранг-рангсса пюрунтру кунна­сса кканпитIру, миннул ранг ва кьанкь цIанагу ттущалла дусса хханссар.

Ми лакрал «Данкохъая» бивзун бур ххаллилсса нас­лугу: Аьвдуссамадлуя – арс МахIаммадтIагьир, 25 шинай цIуллу-сагъшиву дуру­ччаврил министрнал хъиривчуну зий ивкIсса, хъунмасса кумаг бувсса лакрал райондалун; ЦIаххаевлуя – арс ОьмархIажи, лахъисса хIаллай лакрал райондалул хъунаману ивкIсса; Илиясов МахIаммадая – Сиражуттин, экономикалул элмурдал доктор, профессор, цинянналагу учай­сса «Жула Сиражуттин» куну. Илдардул ва ХIажиисмяиллулгу буссар ххаллилсса арсру.
Вай цинявппа зий бивкIссар, Лакку билаятрал цIа-кьини бюх­ттул дуллай.

Ттун хъунмасса пахру бикIай нава лакку инсан бушиврия, нава лакку кIанттуха 25 шинай ттущава шайсса захIмат буллай бивкIшиврия. Ттун хъинну ххирар Лакку кIану, лакрал жямат.
Яла-яла, дунияллул ххазина кунма ттун чIалан бикIай «Илчи» кказит. На му кказит лащан бара ттунна ниттил дуллусса миччах чалагъайлуха. Му лачакран духьунссар ца шанттуршра шиннагу. Амма мунил ранг дур ва ца хIакьину дурсса куннасса, кьанкьгу муния рищай жула буттал-буттахъая нанисса куннасса, ттула буттукьрал ххазинану хьусса. Бу­ттукьрал ххазина хханссар ттунгу «Илчи» кказит.

Му бучIаннин, нюжмаркьининийн, на, ссахрив, щихрив къакIулну, хъунасса ва ххирасса хъамаличунах кунма, ялугьлай бикIара. Бугу-буккара хьхьичIра-хьхьичIсса хIарплия махъра-махъмур хIарплийн дияннин. Ттул арснал оьрчIангума кIулссар ттун хъинну ххирасса «Илчи» ххябуккан ягу чапал бан къабучIишиву.

Ттул дакIнил лавсъсса бур «Илчилул» корреспондент Зулайхат Тахакьаева, оьрмулухун душних мякьсса ттун му ттула душ кунма чIалан бикIай.
Я Аллагь, «Илчи», ина мунияргу бюхттул хьуннав, вил пасихIсса ва уздансса лакку маз, лакку чIу щалагу дунияллийх ппив хьусса гьарца лаккучунайн бияннав, баяннав!

Гуламан Исяева,
ш. ГьукIур

Читайте также: