ЦIусса азарданун бухсса чаранну

ЦIусса азарданун бухсса чаранну

Дунияллул СМИ-лул хьхьичI ххуттайми хавардуну хIакьину бур гьарнал зума-ккарччулусса коронавирусрая. Цаппара нюжмардул хьхьичI жува, архсса Китайнавусса азардания жуйнмасса зарал ци бикIавича тIий,

баччи бакъа бивкIхьурча, утти, цIарал лама кунна, щалла дунияллийх ппив хьуну нанисса азарданул гьарнавунгу нигь руртнуккар.


З. АьбдурахIманова
Азардания къюкIну къаби­кIан ва жула республикалий ва иширацIун дархIуну дуллали­сса профилактикалул давурттая бусан, журналистътуращал хьунабакьин ларгсса нюжмардий МФЦ-лул идаралийн бувкIун бия Республикалул лахъай азардал центрданул пишакартал.

Цала батIавугу вайннал дайдирхьуна лахъай азардая мюхчанну бикIаншиврул цуку-цукунсса чаранну ишла бан аьркинссарив бусласисса видеофильм ккаккан даврийну.
Вайннал маслихIатругу жунмагу сайки оьрчIнияцIа кIулсса, тикрал хъанахъисса бунугу, нигьачIисса лахъай азардания буруччиншиврул чара бакъасса бушиву бувчIлай бия.

Республикалул лахъай азардал центрданул хIакин Хазамова Такибатлул бувсуна цала центрданийсса хIадуршиннарая ва хъунмасса иш гьарнал гигиеналул биялдарахь бушиву.
Ванил бусаврийну, коронавирусрал ца яла яргмур симптом кьавкьсса хъугьу бусса бур. Му азар цурдагу, аьнч-ккинч ба­къанма, цакуну температурагу лархъун, инсаннал хIал ласайсса бур.

Мунинсса чараннугу хъун­мурчIин жува грипп дирни ишла байсса бур. Мисалдаран, кьатIув, чIявусса халкь батIайсса кIанттурдайн нанийни, май-мурччайх маска дахIин, майрайх оксолиндалул мазь дуккан ва витамин С бусса ахъулсса канан, кьатIату бувкIукун, кару ссахIвандалий шюшин ва цаймигу жунма кIулсса чаранну.

Яла-яла, бявкъу-гъили хьуну, гриппрал симптомру духьурча, хIакиннайн шаппайн оьвчин.
Чансса бакъая хIакин­ту­рахьхьун журналистътурал булун хIадур бувсса суаллугу. ХъунмурчIин суаллу бия респуб­ликалий унгу-унгуну коронавирус ппив хьурча, буссарив центрданий хIадурсса кумаг, къашайшалтран аьркинссаксса тахру, ци хIадуршинна ду­ссар ва биялну буссарив «Анаварсса кумаг­рал» машинартту тIий. Вайннал бусаврийну, республикалул медициналул идарартту, хIакинтал ва жула паччахIлугърал дазурдайсса пишакартал хIадурну бусса бур коронавирус ппив къахьунну зун.

Шиккува кIицI бан, хъуншагьрулул аптекардай яла чIяруну цIуххаймур ва машан ласаймур хъусну медециналул маскарду дусса дур. ХIакинтурал ва иширал хIакъиравусса суалданухьхьунгу марцIсса кисайрал ва паммалул кумаграйну маскарду жущарагу дуруххан шайшивугу бувсуна.

Читайте также: