Вайнналгу гъан дурссар Ххувшаврил кьини

Вайнналгу гъан дурссар Ххувшаврил кьини

Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилий Ххувшаву ларсун 75 шин шаврицIун бавхIуну, ттун дакIнийн бичин ччива Шушиннал шяравасса Ибрагьимов ХIасан ва ванал кулпат Уза.


Дяъви байбишин хьхьичI ва зий бивкIун бур ГьунчIукьатIрал «ЯтIул ттугъ» колхозраву. ХIасан — бригадирну ва яттихIухчуну, Уза — хъу-лухччинул давур­ттай. 1941 шинал ссуттихунмай хIухчалт яттищал Бабаюртуллал райондалийсса ГьунчIукьатIрал даэлийн лавгун бур. Гичча яла Бабаюртуллал райондалул военкоматрайн оьвкуну, цайми хIухчалтращал ХIасангу увцуну ур дяъвилийн.

Ванащала увцуну ур ЧIаящатусса Айдиев Буттагу, цаппара цаймигу. Я ХIасаннун, я Буттан оьрус мазгу кIулну къабивкIун бур. ХIасан буслан икIайва, хъуннасса нех лахълай бунува, чIявусса саллатI ливтIуна, цувагу цащаламигу ясир багьунав, жулами ялун бивну, ххассал бувнав тIий. Мунияр махъ кIусса щаву дирну госпитальданийгу ивкIун, хъин хьуну махъ цIунилгу фронтрайн тIайла увккун ур. Берлиннайн биян 40 километра лирчIсса чIумал, Ххувшаву ларсъсса ххарисса хавар бавну бур. Ми­чча ХIасан хIаласса аьралитал тIайла бувккун бур Владивосток­райн. Тих японнащалсса дяъви най бивкIун бур.

Амма ххуллийх най хъунна­сса чIун ларгун дур. Шагьрулийн бияннин дяъви къуртал хьу­сса баян бувну, шаппа-шаппай итабавкьуну бур. ХIасан дяъвилий талатисса шиннардий, Узагу къинттуллух захIмат буллай, фронтран кумаг буллай бивкIссар. Дяъви къуртал хьуну махъгу чIярусса шиннардий ГьунчIукьатIрал колхозраву багъирдаха зий бивкIссар. Ххуйсса къюмай тIутIул, личIи-личIисса ахъулссаннул багъру бивкIун бур та чIумал. Щала жяматрангу вай бусравсса инсанталну бивкIссар.
ХIасан ва Уза дяъвилул ва захIматрал ветеранталъя. Цал бунагьирттал аьпа баннав!

Зузу Исаева

Читайте также: