Жижара

АбутIалиблул арс МахIмудов Апанни

Уттигъанну оьрмулул 59 шинаву аьпалухьхьун лавгунни ххаллилсса зунттал чув АбутIалиблул арс МахIмудов Апанни.
Увну ур Апанни Карашав 1960 шинал май зурул 27-нний.

Школа къуртал бувну махъ зий ивкIун ур МахIачкъалаллал Сепараторду бай заводрай. 1978-1979 шиннардий Апанни дук­лай ивкIун ур МахIачкъалаллал политех техникумраву.
Аьрали бурж лавхъун махъ дуклан увххун ур Патрис Лумумбал цIанийсса Халкьуннал дусшиврул университетравун. Дуккавугу къуртал дурну, зий ивкIун ур Дагъусттаннал университетраву. 1990 шинал зун ивкIун ур Да­гъусттаннал мединститутраву инженер-программистну.
Муния махъсса Апаннинал хъунмур оьрму бавхIусса бур банкирал системалуцIун. Ва ия ца яла итххявхсса, чантI увкусса специалист-программист.

1994 шинал айивхьуну, махъ­ра-махъсса кьинилийн ияннин зий уссия информатизациялул региондалул центрданул хъунаману. Чув ци къуллугърай зурчагу, ванал инсаншиврия, аьчухшиврия, дакI хъиншиврия тIийнма бикIайва архIал зузицири ва кIулцири.
Апанни чIун дакъанура дунияллия лагаврил кьурчIишивугу кIидачIлай, дакIнихтунусса жижара буллай буру кулпатрахь, оьрчIахь, уссурваврахь ва гъан-маччанахь цинявннахьвагу. Цал бунагьирттал аьпа баннав, рухI алжаннул ххари даннав. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав. Амин!

Карашрал жямат


ХIажинал арс Сулайманов Апанни

Уттигъанну оьрмулул 90 шинаву аьпалухьхьун лавгунни Гъумучатусса ХIуснихъал тухумраясса хъуначу, захIматрал ветеран ХIажинал арс Сулайманов Апанни.

Увну ур Апанни Гъумук 1929 шинал. Апаннинал оьрчIшивугу, дяъвилул шиннардил цайми оьрчIал кунна, захIматсса хьуну дур. Дяъви къуртал хьуну махъ аьралий бурж лавхъун бур ЛухIи хьхьирил флотрай, морякну 6 шинай къуллугъ буллай ивкIун ур. Армиялия най унува лавгун ур цала хъунама уссичIан Волгоградрайн, тикку 23 шин дурну дур «Гормолзаводрай» зий.
Пенсиялийн увккун махъ (1978 шинал), кIура авну Да­гъусттаннайн, МахIачкъалалив зий уссия Транспортрал предприятиялий, яла — МахIачкъалаллал «Горзеленхозрай». Гьаннайсса, ванал цала оьрмулул 80 шин хьуну махъ кьариртссия даву.
Чув зий ухьурчагу, Апаннинал ккаккан бувссар цува хъинну дакI хъинсса, аьчух­сса, тIайламур ччисса, цаманал чIарах ацIан чялишсса, гьарнащалагу авкьусса уздансса чув ушиву.
Апанни ахиратрал шаврил кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру кулпатрахь, оьрчIахь, оьрчIал оьрчIахь, гъан-маччанахь цинявннахьвагу.
Цал гьав нурданул ду­цIин­нав, алжаннул ххари аннав, махънал оьрмурдай барачат бишиннав.

Гъумучиял жямат


СалихIлул душ Шайхмурадова Написат

Оьрмулул 93 шинаву, аьпа­лухьхьун лавгунни хъинсса дакI-аьмалданул бутIа лавайну буллусса зунттал хъамитайпа, Хьурттал шяравасса СалихIлул душ Шайхмурадова Написат.

Написат бувну бур Хьурттал шяраву 1926 шинал. Дяъвилул шиннардий Написат цила ни­ттищал Гъумук райпромкомбинатрай дяъвилий талатиминнан рахIурду, гъили кьяпри ва аьркинсса цаймигу затру дурухлай, зий бивкIун бур. Ва даврий зий бунува Написат канаврттайнгу гьан бувну ивкIун бур. Му чIумал бувсса захIматрахлу ванин дуллуну дур «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» тIисса медаль.

Зувиллий кIира шинаву мукьа оьрчIащал цуппалу ливчIсса ванил хьхьугу, кьинигу зий, оьрчIан ппу акъашиву кIул хьун къадиртун дур. ХIакьину ванил 18 оьрчIал оьрчI бур. Вайннаяту Написатлул мудангу хъунна­сса тирхханну дикIайва.
Хьурттал халкьуннал дянив Написатлул хIурмат хъинну лавайсса буссар. Лажин кIялану бувсса захIматрахлу ва лайкь хьуну бур 6 медальданун ва чIярусса хIурматрал грамотарттан, бахшиширттан.
Лавгунни дунияллия ххаллилсса зунттал хъамитайпа. Вана укунсса, виричунал дакI дусса, хъаннилли лакку ватан бюхттул дуллай диркIсса.
Цил бунагьирттал аьпа баннав, гьав нурданул дуцIиннав. Написатлул бивкIулул къумашиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванил оьрчIахь, ва махъсса цинявппагу гъан-маччанахь.

Хьурттал жямат