Шагьру ччюрклицIа марцI бувансса гъирарай

Шагьру ччюрклицIа марцI бувансса гъирарай

МахIачкъалаллал риелтортал субботникрай

Ларгсса ххуллункьини ххуйсса даву дунни МахIачкъалаллал риелтортурал. Ссят 10-нний кIюрххила бувккунни Ак-Гёль бярнил зумардугу, лагма-ялттусса кIанттурдугу ччюрклицIа марцI буван.

Ва даврил сиптачитуравух бия 1-мур ЦIувкIратусса Оьмаева (Аьбдуллаева) Забидагу – «Забида» цIа дусса риелтортурал агентствалул хъунмур.


П. Рамазанова
— Та-бунугу унгу-унгуну байбишин аьркинни жунмагу шагьру марцI буллай, ччюрклил бакIурду гава къатIухсса гава бюрх кунма личIлай бушиврия гъалгъа тIий пайда хъанай бакъар. Даврил лябукку бикIаншиврул, жувагу гьуртту хъанан аьркинну. Ва мурадрай жу социал сетирдай оьвчаву дурссия, шагьрулуву марцIшиву ччиминнахьгу иширайну хIала буххияра куну. Ца жул агентствалия ухьунссия 25 инсан. Жу жулва оьрчIругу буцарду субботникрайн, миннангу захIматрал кьадру бикIаншиврул.

ОьрчIру цинявппагу шавкьирай зий бия, чIалай бия вай, цивппа мюнпатсса даву дуллай бушиврия ххарину, гьавасланну зий бушиву. Лениннул цIанийсса райондалий яхъанахъисса цаппара кулпатругу бувккуна. Хъирив­сса бигьалагай кьини субботник дуван дакIний буру шагьрулул пляжрай, «Лунный берег» кафе бусса кIанттай. Эстафетагу тапшур дуллай буру Лениннул райондалул администрациялийн. Жугу гъирарай хIала бухханну, шагьрулуву марцIшиву ччисса инсанталгу, чулий къабавцIуну, чялишну хIала бухханхьуви тIисса умудрай буру», — увкунни Забидал.

Ххуйрикьай ххуйсса давурттаха зузиминнал бюхъу-хIарачатгу, пикрирдугу, даврил хIасиллугу! Цинявннангу эбратрансса хъиндайдихьу. ТIайлабацIу баннав!

Читайте также: