Кумаг бува оьрчIан школалийн хIадур хьун

«ХIадур ува оьрчI школалийн» тIисса ихIсандалул акциялул лагрулий ларгсса нюжмардий «Единая Россия» партиялул чулуха Лакрал райондалул увчIусса ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат

ЖахIпар Абуевлул ахIвал кIюласса кулпатирттава­сса 20 оьрчIан арцуйнусса кумаг бунни школалун аьркинсса кьай-кьуй ва янна-ка ласун.


КIицI лавгунни, ва ца кумаграйну гьашиву къадурну, гихунайгу дакIний ушиву ахIвал кIюласса кулпатирттан кумаг буллан.
«Единая Россия» партиялул Лакрал райондалий жямат кьамул байсса кIанттул каялувчи, КIулшиву дулаврил управлениялул каялувчи Явсупи ХIамзаевлул бувсунни ЖахIпар Абуев цува депутатну увчIиннингу, увчIуну махъгу кумаг буллай ушиву райондалун. Ванал баххана бувну бур Гъумучиял школалул чIавахьултту, бакьин бувну бур ялттусса чIиртту, ремонт дурну дур Гъумучиял детсадрай, ххуй дурну дур райондалул азарханалул лагма-ялттусса чIалачIин, бакьин бувну бур Гъумучиял спортплощадка, Гъумучиял администрациялун ларсун дур трактор ЮМЗ.
-ЖахIпар Абуевлул ка-ку­маграцIух дурцири давурттай ацIлан къахьунссар, умуд бур «Единая Россия» партиялул каши дусса цаймигу вакилталгу хIала бухханссар ихIсандалул давурттавух тIисса, — увкунни Явсупи ХIамзаевлул.
Итникьини вара акциялул лагрулий Лакрал райондалул администрациялул бакIчи, «Единая Россия» партиялул кIанттул отделениялул каялувчи Юсуп МахIаммадовлул школалун аьркинсса кьай-кьуй ва янна-ка ласун арцуйнусса кумаг бунни ахIвал кIюласса кулпатирттавасса 12 оьрчIан.

ЧIа увкунни оьрчIан дуккавриву тIайлабацIу, цивппагу мюхтажминнан кумаг буллансса кашилул заллухъру хьунсса хIарачат. КIицI лавгунни кумаграх мюхтажсса инсан акция дакъасса чIумалгу гъан хьун бюхъайшиву.
ОьрчIал нитти-буттахъал барчаллагь увкунни Юсуп МахIаммадовлухь ва ЖахIпар Абуевлухь бувсса кумаграхлу. «Инсан» тIисса ихIсандалул фондрал чулуха школалийн ласайсса рюкзакру буллунни 23 оьрчIан. Вайннал хIадур дурну дия оьрчIру бялахъансса прог­раммагу.