Вирттал вайнна жу шикку тIий къабикIай

Вирттал вайнна жу шикку тIий къабикIай

Жува яхъанахъисса аьрщи ядуллалими, ваний оьрму бутлати­сса инсантурал буруккинтту щаллу буллалими вайнна жу ши­кку тIий къабикIайшиву жунма кIулли.


Амма ми инсантал хъинну чIявуну жунма оьрмулуву хьунабакьай. Учин мукъун, минналлихха Ватан дуручлачиссагу оькьини дуркни, минналлихха жухлура жанну дуллалиссагу. Мина ми инсантуравасса цаннаяссар ва ххуллухсса ттул ихтилатгу. Ва цувагу ур Ккуллал райондалул администрациялул отделданул каялувчину зий. Ва ур къуллугъ кьабивтсса Аьрасатнал аьралий гужирдал хIаписар майор. Ккуллал райондалийн зун увкIуна 2013-ку шинал ссуттихунай. Най унува цала дуллали­сса давурттайну ва янилунгу агьуна. Ва ия га чIумалсса Ккуллал райондалул бакIчи, Сулайманов Сяидлул пресс-секретарь. Ва ур СумбатIуллал шяравасса Хизриев Шамхал Алхулавл арс.


Вана лагавай кьура шин 1999-ку шинал Дагъусттаннайн ххявхсса къалмакъалчитал лихъан бувния шиннай. Шамхал ур гай иширттавух гьуртту хьусса инсан. Мунияту уттигъанну на ванахь тавакъюъ бувссия га дяъвилияту цанма дакIний ливчIмур буси куну. Шамхаллул бувсуна ттухь укунсса затру.
— 1999-ку шинал на аьралий къуллугъ буллай уссияв ЦIумадиял райондалий, аьралий комиссариатрал каялувчинал хъиривману.Га шинал майрал 15-нния июньдалул 30-ннийнин на уссияв отпускалий.На отпус­калия учIайхту, га цIана отпускалийн лавгуна аьралий коми­ссар ва 2-мур отделданул каялувчи прапорщик. Райондалийсса иш-тагьар га чIумал паракьатсса дия, цукунчIавсса къалмакъал хьунссархха тIисса ишгу чIалай бакъая. Мунияту на июльдалул 30-нний тавакъю бувссия Дагъусттаннал аьралий коми­ссарнахь: «Шанма гьантлий­сса Ккуллал райондалийн гьан ихтияр дула», — куну. Ттухьхьун дуллуна ихтияр.
Амма, августрал 2-нний ЦIумадиял райондалия оьвкуну, бувсуна боевиктурал ва милицанал дянив бита-ххитаву хьуну душиву чачаннал Кенхи тIисса шяраваллил чIарав. Кенхи шяравалу дуссар Гигатли тIисса ЦIумадиял райондалул дазуй. Накьлу хьуну ушиву бувсуна ца милиционер ва щавурду дирссагу бушиву бувсуна. На анаварну лавгссияв ттула даврийн Агъвалив. Даврийн учIайхту иш-тагьаргу кIул дурну, зун ивкIссияв «казармалул лагрулий». Яний яхъанан ивкIссияв комиссариатрал къатраву. Циваннив ттул дакIниву паракьатшиву да­къая. Ци-дунугу ца къалма­къал хьунсса кунна чIалай дия. Август зурул 4-нний, хьхьунил ссят кIира хьусса чIумал, «Дачи» тIисса заставалул чулуха баллан бивкIуна автоматру битлатисса, гранатарду пIякь тIисса чIурду. На га цIана оьвкуссия заставалийн. Амма телефон зий да­къая. ДахIаву дакъая, ххаллу дурцун духьунссия. Райондалул милицанал къатригу арх дакъа дуссия.Гайнналгу ттухь цичIав къабувсуна. Гайннан цанмагу цичIав кIулну бакъая. ХIасил, дахIаву дакъая. Га чIумал аьра­лий комиссариатраву бакъассия цавагу ккулла битайсса ярагъ. Мунияту заставалул чулийнай ярагъ канихь бакъа лагаву ттун авлияшивуну чIалай дия. МилицалтрачIагу ттухьхьун булунсса ярагъ къалявкъуна, цанмасса бакъа. Ттунгу ялугьлан багьуна хъанахъисса иширттая кIул хьуннин – Дагъусттаннал аьралий комиссариатрайн баян баншиврул.
Райондалул милицалт лавгуна битавуртту хьусса кIанайн. ЧIал къавхьуну битавурттал чIурду бухлавгуна.Ттуна кIулсса Михаил тIисса милиционер ттучIан гъан хьуну, аьтIий хъямалагу агьну, бувсуна: ХIусайнов Закария, Сапижуллаев Сулайман, прапорщик Берцинаев МахIаммад ливтIуну бушиву. Махъ кIул хьуна Берцинаев МахIаммад медициналул къуллугърал прапорщик Лакрал райондалиясса ивкIшиву. МахIаммад га мутталий Агъвалив увкIун ивкIун ур, цIуцIисса саллатI госпитальданийн буцин.
Даврийн бувккуна отпускалийн лавгун бивкIсса военком ва прапорщикгу. Аьрасатнал аьралий министерствалул хIукму бувну бия, Агъвалив аьралий коми­ссариатрай хIасул дуван комендантнал рота. Ва хIасул дан кумаг бан бувкIуна округрал штабрал хIаписартал. Га роталул командирну ивтунав на. Ттуйн тапшур бувна кIанттул инсантурая хIасул дан рота, булун минна­хьхьун ярагъ. Ми ярагъ цукун битлай бурив ххал бувну махъ дяъвилул иширттал буржру биттур буллантIишивугу. Рота хIадур дангу ттухьхьун буллуна кIива барз. Амма жу, ацIва гьантлул мутталий хIадургу хьуну, жуйва бивхьусса буржру биттур буллан бивкIссияв. Ва даву укун лябуккулий шавугу на хIисав дуллай ура райондалул жагьилтал цала аьрщи душманная дуруччин ччай бикIаву. Жу подстанция, почта, азархана, Аьндиял Къуйсулул ялттусса ламурду, оьрчIал багъру, комиссариатрал къатри ва агьамсса цаймигу кIанттурду ябуллай буссияв.
Ттун мукунма роталий каялувшиву даврищал ялагу цайми затру щаллу буллан багьлай бия. Аьрасатнава бувкIсса аьра­лий гужирдал хIаписартуран, саллатIнан ккаккан буллан багьлай бия ча буххан бюхъайссарив райондалийн боевиктал. На навагу роталул ряха гьурттучинащал Гадари тIисса шяравалу ядуллай уссияв.
БакIрайва райондалул агьали махIаттал хьуну бия. «МарцIсса диндалул ххуллийх наниссару тIисса инсантал цукунни цала халкьуннайн ярагъуннищал бувкIсса»! — тIий. Мунияту чара бакъа инсантурал дакIурдива жагь-жигь тIаву дуккан дурну, жува щихьхьунчIав къабулайшиву бувчIин бан багьлай бия. На ляхъан буллай уссияв балайрдугума — «Шамиллул наслулул арсру», «Хаттаблуйнсса ва Басаевлуйнсса оьвчаву», «Гранитрал чIира» тIисса ва цаймигу. Ми назмурду га цIана ппив хьунугу дия инсантуравух. Бивну бия балайрду боевиктурачIангума. Мунияту ттул «бакIрах» хъинну ххуй­сса бахшиш дулуншиву баян бувшивугу буслай бия ттухь. На нигьа услай акъаяв. Чичлай усси­яв балайрду, ябуллай уссияв бу­ттал улча.
Комендантнал роталул аьра­ли комиссариатрал зу­залтрал,ополчентурал ва Аьра­сатнал аьралий гужирдал кьянкьашиву дурну, бандитътал ЦIумадиял районналийх къалавгссия.
ХIажимурад ХIусайнов

Читайте также: