«Агьалинал жуйнна вихшала дихьлан аьркинссар»

[dropcap]М[/dropcap]артрал 26-нний ДР-лул ХIукуматрал председатель Артем Здуновлул каялувшиврий хьунни республикалул Экономикалул ва территориярттал лябуккулул министерствалул 2018 шинал давурттал хIасиллу даврил коллегия.

Муний хъунмур махъ лавхъунни экономикалул ведомствалул бакIчи ХIусман ХIасбулатовлул. Мунал тIимунийну, ларгсса шинал Дагъусттаннай социал-экономикалул лябуккулул ккаккияртту хъин чулийсса хьуну дур. Дянивну лавсъсса зурул харжру бивкIун бур 24 азаллий 780 къуруш. Яни ми лахъ хьуссар 13,1 процентрал.

Ларгмур шинал сияхIрайн лавсун бивкIсса даву дакъами чан хьууну бур сайки 1700 инсаннал, ягу 0,2 процентрал. 2018 шинал промышленностьраву лябукку хьуссар 104,2 процентрал, шяраваллил хозяйствалуву – 1007 процентрал, агьалинан багьлухсса хIаллихшинну – 100,2 процентрал, транспортрал давурттал лябукку – 100,2 процентрал. Мура чIумал строительствалул давурттал бущи лагь хьуну бур 86,5 процентрал, машлул давуртталсса – 87,9 процентрал.
Коллегиялул батIаврий ихтилат бунни ДР-лул ХIукуматрал председательнал 1-ма хъиривчу ХIажимахIаммад ХIусайновлул.
Масъалартту ххал бигьаврил хIасиллу дуллай, Артем Здуновлул кунни:
-ЦIанасса ппурттуву Минэкономразвитиялун аьркинссар цалчин ярглий хIадур дуван цIусса зузи кIанттурдал программа. Циняв министерствартту ва ведомствартту аьркинссар муниха зун. Мунийн хъар хъанахъиссар экономикалул хьхьичIсса стратегиялул задачартту», — куну.
ХIукуматрал председательнал тIимунийну, жува циняв зузиссару агьалинал вихшала дишаврил цIаний. Яла гъансса 5 шинал мутталий жула агьалинал жуйнна вихшала дихьлан аьркинссар.

ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул