Ххуй-ххуйсса давурттал далгусса шинну

Ххуй-ххуйсса давурттал далгусса шинну

Рамазан Маммаев

Ва лахъ-лахъсса, сий дуну чIалачIисса, бишай яруннащалсса инсан нава Ккуллал райондалийн «Илчи» кказитрал коррес­пондентну зун увкIсса цалчинсса кьинирдайва янилун агьуна. 

Яла, Ккуллал райондалул администрациялул отделлал каялувчитуращал кIул хъанан ивкIун махъ, ттун ва бакIрайн агьуна информациялул ва аналитикалул отделданий. Ва ия му отделданул хъунаману. 
Муния махъ райондалийн увкIсса ттул гьарца кьини ва отделданува дайдишайва. Циван учирча, райондалий хъанахъисса сайки циняв иширттая кIулну бикIайва шикку. Ттулла даврингу хъинну хъунмасса кумаг шайва.


Утти кIицI дуванна нава ихтилат буллалисса инсаннал цIа. Ванайн Малланал арс Маммаев Рамазан учайссар. Ва цувагу Ккуллал шярава­ссар. Ттула даврицIун бавхIусса иширттай акъагу, жул кIулшаву цаппара хIаллава дусшиврийн кIура даруна. Ккуллал шяравун нава та гьарчагу, на Рамазаннул ужагърайн къаувххун къаикIайссара.
Ттун кIулссия Рамазан 1949-ку шинал увсса ушиву. Амма цумур зуруй увссарив къакIулссия. Ххал арча, увну ивкIун ур га яла жула зунттавусса ххаллилмур, ххирамур кьини – мартрал 21-нний, Бартрал хьхьуну.

Ванал буттайн Малла, ни­ттийн Рукьижат учайсса бивкI­ссар. Вайннал къушлий хъуна хьуну ур арула арс. Рамазан вайннава хъунама ур. Рамазаннул гайми уссурвал шагьрурдай яхъанай бур.
Рамазаннул 1967-ку шинал къуртал бувну бур Ккулув школа. Яла бувккуну бур Дагъусттаннал пединститутрал физикалул ва математикалул факультет.

Муния махъ зий ивкIун ур Ккуллал кIилчинмур школалий учительну, завучну, директорну. Бюхъу бусса, инсантуращал махъ ля­къин, гайннал дакIниймур ласун бюхъайсса Рамазан шяраваллил инсантурал итталун ччяни агьну ур. 1986-ку шинал ва увчIуну ур Ккуллал шяраваллил советрал председательну. Зийгу ивкIун ур му даврий 2009-ку шинайн ияннин. Муния махъ ххюра шинай зий ивкIун ур райондалул кIулшиву дулаврил управлениялий, хьхьичIунсса пишакарну. Миччагу ва увцуну ур зун райондалул администрациялийн. Микку къуллугъ буллай ивкIун ур 2015-ку шинал ахирданийннин. Муния мукьах Рамазан зий ур Ккуллал 1-мур школалул директорнал хъиривчуну.
Ккуллал шяраваллил администрациялул хъунаману зузисса чIумал Рамазаннуща бювхъуну бивкIун бур шяраву тIитIин усру дувайсса цех. Микку зий ивкIун ур 120 зузала.

Рамазан ур буттал кIанттул хъунасса патриотгу. Ва чичлай ур, цачIун дуллай ур Ккуллал шяраваллил тарихрацIун, аьда­тирттацIун дархIусса чичрурду.
Рамазаннул ужагърал кIи­нину ва оьрмулул дусну бур Кьурбаннул душ Зоя. Вайннал оьрмулухсса ябитавугу лагрулийсса, цаннан ца бувчIлачIисса дур. Зоя 1972-ку шиная шинмай зий бур шяраваллил культуралул идарарттай: шяраваллил культуралул къатлул хъунмурну, худрукну, цIана зий бур библиотекалий. Вайнная бивзун бур кIия арс ва кIива душ.
Рамазаннул дуллай ивкIсса давурттан кьимат бивщуну, ванан дуллуну дур «Отличник народного образования Ро­ссии», «ДР-лул муниципал къуллугърал лайкь хьусса зузала» тIисса цIарду, лайкь хьуну ур чIярусса грамотарттан ва бахшиширттан.
ЧIа учинну Рамазаннун вания тихуннайгу дакIниймур бартлаглагисса шинну! Барча, Рамазан, ина увсса кьини!

Читайте также: