Дургьумурди ххяххайсса

Урттун тартун, зия хьусса хъуру

ДР-лул  Россельхознадзорданул Управлениялул Госинспекциялул дурсса ххал бигьавурттал аьлтту дунни гьаннараха зузисса предприятиярттайсса тамансса диялдакъашивуртту.

Казбековский райондалул «Новая жизнь» тIисса шяраваллил хозяйствалул кооперативрал  ккаккан бувсса документирттайн бувну,  2018 шинал бувгьуну бур сорт ккаккан къадурсса, лагьсса даражалул ппиринж. Мукунма, лагьсса даражалул ссуттилсса гьанна бувгьуну бивкIун бур Къарабудагъккантуллал райондалул «Далап» СПК-лулгу. Мукун 653 гектарданий бувгьуну бивкIун бур му журалул гьаннарду. Гьаннараха зузисса предприятиярттал каялувчитурал пикри бакъашиврийн бувну,  14,5 тонна лагьсса даражалул ссуттилссаннул ва ппиринжрал гьаннарал ишла дурну дур. Вай гьанна бувгьуну хьусса сурсат, декларациярттугу дакъанура,  дарххуну дур «Новая Жизнь» кооперативрал.

Укунсса гьанна бугьаврийну, ххуйсса бакIлахъия къа­шаврицIун, урттун тартун, зия хъанахъиссар хъуру цирдагу.

Вай предприятиярттал каялувчитурал хIакъираву протоколлу чивчуну бур. Вава журалул диялдакъашивуртту чIярусса хьунадакьлай дур. Ца дукIусса шинал Дагъусттаннай 67 предприятие танмихIрайн кIункIу дурну дур.