«Ватандалийн адамина хаин хьун къабюхъайссар»

Минкаил Халилов

Укун тIий ивкIун ур Лакку кIанттулгу арс,
Аьрасатнал паччахIналгу генерал.

Сайки щаллагу дуниял кIи­р­ищун дурсса, инсанталгу ба­чIи ятIулминнайн, бачIигу кIяламиннайн кIура

 баен бувсса революция Аьрасатнаву хьуну махъсса чIумул мутталий му революциялул заллухъруннал зумувсса, яла чIявуну ишла буллалими махъруну бивкIун бур «враг народа» ва «изменник родины» тIисса махъру, мугьру.


[dropcap]М[/dropcap]и мугьру бищайссагу бивкIун бур бигьанма, цукунчIавсса кIантту я щаклин, я рахIмулун кьакъабивтун, ваца дя-манзил бувагу бакъасса кунма. Курив вийн мукунсса махъру, миннуща ххассал шаву вил ххишала да­къассар – ина я аьщун излази­ссара, я, ливхъун, миналул хъана­хъиссара чил билаятрай.
Цамур билаятрай мина дишин багьминнавасса цану хьуну ур жула Лакку кIанттулгу, Дагъус­ттанналгу, Аьрасатналгу пахру бан лайкьсса арс, аьраяллил ххаллилсса генерал Минкаил Халилов.
«Изменник родины», «изменник родины» тIисса аьй-бювкьурдал ва лагьу-лахъунттал мугьалтту­хьхьунсса жавабран Туркнава Аьра­сатнавун, хаснува Дагъусттаннал бакI дургьуминнайн, гьан буллай ивкIсса чагъардавасса цанний генерал Халилов тIий ур укун: «Ватандалул хаин» тIисса махъ ттуща лаласун къашай. Инсан хаин хьун бюхъайссар идеологиялийн, хIукуматрайн, партия-къапартиялийн. Ватандалийн адамина хаин къашайссар. Идеологиягу, хIукуматгу, партиягу жура-журалийн лагайсса, даххана шай­сса затру дур. Ватан тIурча, инсаннал ца дакъа къадикIайссар.

[dropcap]М[/dropcap]унийн хаин цукун хьун бюхъай­ссар. Нагу тачIав Аьрасатнайн, Дагъус­ттаннайн, Лакку улклуйн хаин къавхьуссара. На так, ­Оьрус аьралуннал хIаписар хIисаврай, ПаччахIнахьхьун нава буллусса хъара лиян къабитлай ивкIсса. Муния пашманнугу акъассара. На уттигу ххариссара, хIадурссара Ватандалухлу жан дулун, ттула бюхъугу, бажаргу Бу­ттал кIанттун бучIи ляхълай бухьурча, так тIалав буллай бухьурча. ­Оьрус паччахIнал аьра­яллил генералнал чингу ттун аьдада къадуллуссар. На ва хьхьичIра-хьхьичI ттула яхI-къириятрайнур ларсъсса…».

Минкаиллул кулпат Хабира

Укунссагу, ваниха лавхьхьу­сса цайми-цаймигу чагъарду, цува эмиграциялий усса чIумал, Халилов гьан буллай ивкIун ур Ватандалийн. Ми чагъарду, уттинин хъирив лавну, лявкъуну, цачIун бувнугу бакъар. Бур так хаварду, ми цинявппагу ХIажиаьли Данияловлул архивраву бикIан бучIиссар тIисса. Бухьурча, миннуя хъус къаданссархха, чара бакъа аьркинни чивун буккан бан, жула лавгмунил ва хIакьинусса кьинилул дянивсса тарихийсса бардулт хIисаврай, Ватандалул хаинтал ва къахаинталгу цанная ца чансса бухьурчагу личIи бан жунма лахьхьинхьуви тIисса умудгу хIалану.
Минкаил Халилов увну бартлаг­лагисса 150 шинал таварихрацIунгу бавхIуну, яларай жу ришлай буру Хьурттал жяматрал ва лакрал иширттал чялишсса гьурттучи, Минкаил Халиловлулгу наслулул чув, АьвдуллатIип АьвдуллатIиповлул цала шяравучуная кIул бан бювхъумур аьлтту буллалисса ва макьалагу.

Руслан Башаев

МахIаммадлул арс Минка­ил Халиловлул оьрмулия хъинну чансса бур чивчуну, чивчумургу бур ва Лаккуя лавгун махъсса. Ваная ттущава кIул бан бювхъумур на хьхьичIвагу чивчуссия. Минкаил хъанай ур ттул ниттил буттал ХIусайннул бу­ттал МахIаммадхIажинал (Миней-ХIажи) ссурахъу.
МахIаммадхIажинал ппу Исмяилгу, Минкаиллул ппу МахIаммадгу уссурвал бивкIун бур. Вайннал агьулданийн Исмяил-багхъул чай­сса бивкIун бур. Ва агьулданул чIявуминнал кулпатру Гъумучатусса бивкIун бур. Минкаиллул бу­ттал МахIаммадлул кулпатгу Гъумучатусса бивкIун бур – Лаччу­хъал ягу Тутунхъал агьулданияту­сса. Вай кIивагу тухум вайннан ма­ччасса бивкIун бур. ХьхьичIва ттунма ванал Гъумучатусса маччаминная бавсса куццуй чивчуссия. Тти вайннул ялун Хьуривминная бав­сса ва ттула ниттил буттахъаннин аьраб хIарпирдай чирчуну лирчIсса чичрурдаву бумургу аьч бан ччан бивкIунни.

Жула профессор ХIажиев Хайруттиннул бувсуна Минкаиллул ппу МахIаммад паччахIнал аьралуннал ротмистр ивкIссар куну. Ванангу цаярва хъуниминная бавну бия. Гай шиннардий Гъумучиял лавайсса даражалул агьулданул ири-иривнан душ къабулай­сса бивкIун бур. Минкаиллул ппу МахIаммад 1877-кусса бунтирал шинал ивкIуссар тIий бикIайва. Амма цумур чулух талай ивкIссаривгу къакIулли, мугу кIул бан аьркин­сса зат бур. Ппу ивкIуну махъ Минкаиллул чIивимур ссу Шагьунгу, каравсса уссу МагьдимахIаммадгу ниттищал Гъумукун бувцуну бур. Минкаил тIурча, цала ссурахъу МахIаммадхIажинал цачIава ацIан увну ур. Му чIумал Минкаиллун 8 шин диркIун дур. Яла, ца-кIира шинавату, му, аьраличунал арс хIисаврай, увцуну ур дуклан Ставрополлал гимназиялувун. Му къуртал бувну бур 1886 шинал (цумур шинал увхссарив къакIулли). Му къуртал бавривун аьралуннаву къуллугъ буллан ивкIун ур. Вара шинал августрал 25-нний Минкаил кьамул увну ур юнкерну Ттуплисуллал бахьттагьалтрал училищалувун. Му къуртал бувну махъ, 1887 шинал, февральданул 25-нний муная хьуну ур унтер-хIаписар. Вания гихунмай, 1920 шинайн ияннин, му марцIну паччахIнал аьралуннаву къуллугъ буллай ивкIун ур, генералнал чиндалийн ияннин.

Уттигъанну итабавкьусса «Дагес­танцы на русско-японской войне» тIисса луттирай бур чивчуну Халиловлул бувгьусса къуллугъирттая ва ванан дуллусса наградарттая. Къуллугъругу, наградарттугу цаннияр ца хьхьичIунсса дур.
1921 шинал Минкаиллул, Ссибирнава бучIан бувну, «сибирская липа» тIисса мурхьру Хьуривсса къалалул хьхьичI бувгьуну бивкIун бур. Цайми-цаймигу, ахъул­ссаннулссагу, мурхьру бувгьуну, вайннуцIун клендалул, бухълил, гьивчул багъ тикку хьун бувну бур. Мурхьру бувгьуну бур Хьур­ттал арамтуралгу, тиккусса солдатналгу, Минкаиллул каялувшиву дурну. Му багъ цIанагу бур Хьурив. Шикку на ляличIину сибирнал липа кIицI бувсса, ва мурхь Да­гъусттаннай цамур кIанттай бакъа­сса буну тIийри.


Минкаил Халиловлул чIярусса дакIний личIансса ххуйшивуртту дурну дур Дагъусттаннай. Амма ми щилчIав кIицI къадай. Хьурттал хъуни арамтал буслай бикIайва, Минкаил хъинну дугъри­сса, щихь ци учинссарив кIулсса, аькьлулул увччусса инсан икIайва тIий. Лаккуйн увкIсса чIумал, му цал цала ссурахъичIа МахIаммадхIажиначIа авцIуну, яла циняв Хьуривссагу, Гъумукссагу гъан-маччассанначIан ияйсса ивкIун ур. Минкаил Щурагь къуллугъ буллалисса чIумал, МахIаммадхIажи къашай хьуну, ванах уруган увкIсса кIанай, ссурахъил ванахь куну бур:
-Ттул арс ХIусайн хъинну дакI хъунасса урча, на ивкIукун, ванал ЦIаххуй-ХIажинал кIалабарзнияр хъунмасса буллай ачайча, инава бан бува, цайминнаха лавхьхьу­сса, — куну.
Хъунма хIал къалавгун Ма­хIам­мад­хIажи ивкIуну ур. Минкаиллул, ОьхIлив бан бувну, цала чичругу дурну, лавсун увкIун, бивщуну бур ссурахъих кIалабарз. КIа кIалазуруйсса чичру цIана щищачIав дуккин къашай, кIа дур «аьрабнал каллиграфия». КIа чарий вайннал агьулданул 24 никиран цIа дусса дур. Мира никирттал цIарду дикIайва вайннал буттал къат­рай Кьурандалул луттирайгу. Ва кIалазуруйсса чичру дуккин бювхъуна Хьуриятусса ХIажиева Дианаща (профессор ХIажиев Хайру­ттиннул душ). Ва цуппагу Къазаннай самолет дагьну, дунияллияту лавгссар. Диана буслай бия, укун­сса чичрурду щища-дунугу дан къашайссар тIий. Ванийну чIалай бур Минкаил, оьрму оьруснал аьралуннаву лавгун бунугу, аьрабрайсса кIулшивугу дусса инсан ивкIшиву.
Минкаил Халиловлул душнил Зайнаблул арс, Минкаил тIисса, ялапар хъанай ур Кисловодскалий. Та ур медициналул къуллугърал полковник. На танащал хьунаавкьусса чIумал, танал ттун кка­ккан бувна «купчая». Та бия цIана Щурагьсса педучилище (цумурдив къакIулли) Минкаил Халиловлул къатта бивкIшиву ккаккан буллалисса чагъар.
ЦIанасса чIумал чIири-кьи­рисса чувшиву дурнангу гьайкаллу, памятникру дихьлай, кIичIираваллан цIарду дизлай бур. Амма укун бюхттулсса Дагъусттаннал арснал аьпа­лун цичIаврагу дурну да­къар. Хьурттал жяматрангу, Гъумуксса маччаминнангу бучIия, цачIун хьуну, ванал цIа абад дансса ххуллу-хха лякъин.

АьвдуллатIип АьвдуллатIипов
ш. Хьур