Элмулул кьинилуцIун бавхIуну

Элмулул кьинилуцIун бавхIуну

Февральданул 11-нний ДР-лул ХIукуматрал Председатель Артем Здунов ДГУ-луву хьунаавкьунни республикалул аьлимтуращал ва вузирдал преподавательтуращал.

Премьер-министрнал Да­гъусттаннал БакIчинал ва цала цIания аьлимтурахь барча дунни Аьрасатнал элмулул кьини.

«Жу зуя пахрулий буссару. Жулва университетирттавун бучIайни, жул пикри бикIай ссайну, цукун гужлан дан бю­хъанавав халкьуннал хозяйство, цукун лавай бан хъинавав кIулшиврул даража тIисса. ХIакьину Аьрасатнал хьхьичI бур хъунисса масъалартту: технологияртту хьхьичIуннай даву, экологиялул, биологиялул, дуки-хIачIиялул сурсатирттал чулуха мюхчан баву. Ми гьарзат дузрайн дуккан дуван аьркин­ссар, ссуссукьусса бюджетрахгу бурувгун. Жунна аьркинну дур гьарза-гьарта дуллан жулла каширду, мунияту жу тIалав дуллай буру федерал арцугу жулла проектру дузрайн дуккан дуллан бюхъаншиврул. ДакI ххари хъанай дур зугу гьуртту хъанай бушиврий региондалул лябуккулул давурттавух, — увкунни Артем Здуновлул.

Дагъусттаннал премьернал тIимунийну, аьркинну дур цачIун дуван республикалул вузирдал, РАН-далул Дагъусттаннал ДНЦ-лул институтирттал ва республикалул хьхьичIунми производствалул компаниярттал каширду. Ттизаманнул тагьарданийсса жагьилсса пишакар хIадур уван къашайссар, элмийсса идарарттугу, хьхьичIунсса ишбажаранчишиврул ва промышленностьрал сообществарттугу цачIусса элмийсса цIушиннардал кIанттурду дузал къабарча. Му даву бартдигьиншиврул ДГТУ-лул, ДГУ-лул ва ДГАУ-лул  предприятиярттай дузал бунни цалва кафедрарду.

Ххал бигьлагьисса масъалалул хIакъираву цалвами пик­рирду бувсунни мукунма РАН ДНЦ-лул президиумрал председательнал буржру чIумуйну бартбигьлагьисса  Акай Муртазаевлул, ДГУ-лул жагьил­сса аьлим­турал советрал председатель Аьлимурад ХIажиевлул ва цайминналгу.

Хьунабакьаврий гьуртту хьунни мукунма  Дагъусттаннал дуккаврил ва элмулул министр Уммупазил Оьма­ровагу.

ХIадур бувссар

ХI. Аьдиловлул

Читайте также: