Чумартну лархъссар оьсса кьинирду

[dropcap]Я[/dropcap]нварь зурул 28-нний ДР-лул Миллатирттал политикалул ва диндалул иширттал министерствалий хьунабавкьунни цIана МахIачкъалалий ялапар хъанахъисса ленинградуллал блокадалул кьинирду лархъсса ссурвал галина ва ирина Сухомлиновахъащал.

Имара Саидова
Хьунабакьаврий ихтилат буллай, министр татьяна Гама- лейл барчаллагь увкунни тай оьсса иширттал бардулт хьу- миннахь: «Дяъвилул тарихраву ленинград шагьрулийх дурксса кьинирду яла оьхIалми хъана- хъиссар. Ккашикалну, дякъивух, лекьа-пIякьу хьусса къатраву, цукунчIавсса оьрмулул шартIру дакъасса кIанттурдай 900 кьини чумартну лархъссар жула инсан- турал. тай ишру ххишала тикрал хьун къабитан хIарачат бан аьр- кинссар жува. зул хьхьичI ник ришлай буру, цIуллушиву дулуннав зухьхьун», — увкунни ванил.
ленинградрай блокада ду- сса чIумал Галина Сухомлинова бивкIун бур 7 шинавусса душ.

ТачIав дакIния къадуккай тай шиннардий жулла кулпатрал дурхIусса кьинирду. Кьинилун ца инсаннан итабакьайсса 125 грамм дусса ччатI бия жул яла нахIумур дукра. буслай бусан къашайсса ккаши бия шагьру- луву. ДакIний бур ниттил кIива буханка ччатIух рояль баххана бувсса, мукунма ччатIух бир- лиантрал кIисса буллусса чIун. Жу тай иширттаща ххассал бай- хьунссияв цилва тIабиаьтралгу. жу ялапар хъанай бивкIсса по- селок гъанну дия вацIрачIан. КIялагьилул сок хIачIан занай, тамансса бакI бувкссару, — тIий, буслай бия Галина.

Марина Бессаловал бувсуна, ленинградрай блокада дусса чIумал, нину дакъа хьуну, цуппа адигейнавусса оьрчIал къатра- вун тIайла бувккун бивкIшиву. Блокадалул чIумуцIунсса асар хьунсса дакIнийн бича- вуртту дуруна Ирина Сухомлиналгу. Расул ХIамазатовлул цIа- нийсса Фондрал вице-президент ХIабибат аьзизовал барчал- лагь увкуна тай чIунну чумар- тну лархъминнахь ва бувсуна дяъвилул шинну цинна дакIний лирчIсса куц. Дагъусттаннал Хъаннил союзрал хъунмур ин- тизар мамутаевал блокадалул гьурттучитуран дуллунни Хъан- нил союзрал 25 шинал юбилей- ран хас дурсса медаллу.