«Даркку дагьанттал» хьхьу

«Даркку дагьанттал» хьхьу

Апанни Къапиевлул цIа­нийсса Лакрал музыкалул ва драмалул театр гьарза-гьарта дуллай бур цала репертуар.

Вай гьантрай театрданул артистурал ккаккан дурунни хъинну яргсса ва авадансса хъярч-махсаралул программа – «Даркку дагьан­тту». МахIаммад-Загьид Аминовлул, Сиянат ХIажиевал, Сибирбаг Кьасумовлул ва цаймигу чичултрал хIазсса мюрщи хаварду усттарну буслай бия Жинасат ДинмахIаммадова, Ларина Оьмарова, Аслан МахIаммадов, ХIажиаьли ХIажиаьлиев, Па­тIимат Давыдова, Адам Гайдаев.

Хъярчийсса балайрду увкуна Шамсуттин Къаплановлул, Саният Рамазановал, Луиза Шагьдиловал, Халисат Батирбековал, Аьбдул Мурадовлул, Аьбдул Давыдовлул, театрданувун дахьа зун увкIсса гьунар бусса балайчи Рамил КьурбанмахIаммадовлул ва жагьилсса артистурал Ибрагьим Рабадановлул, Зульфия Архилаевал.
Лакрал театрданул цIушинна даши дирзунни тамашачитурангу.

Зулайхат Тахакьаева

Читайте также: