Жула усттартурал хIайран бунни циняв

Жула усттартурал хIайран бунни циняв

Январь зурул 5-нния байбивхьуну, 10-ннийн бияннин Сочи шагьрулий хьунни миллатирттал культуралул ва искусстволул фестиваль-конкурс WORLD. FOLK. VISION.

Андриана Аьбдуллаева
Конкурсрай цала-цала гьунарду ккаккан бан бувкIун бия 500-ннийн бивсса личIи-личIисса билаятирттаясса инсантал.Миннавух бия Дарбантлив хьусса турданий дунияллул конкурсрал финалданувун багьсса Дагъусттаннал коллектив»Авадан».Гьарца кьини кIюрххия хьхьувайнин жюрилул ххал буллай бия 80-нния ливчусса коллективрду.
Язи-язими коллективрду гьуртту хьунни гала-концерт­рай,Сочиллал КIинтнил театр­данул сахIналий.Гала-концерт къуртал хьуну махъ цинявппагу, ссавур духларгун, ялугьлай бия ххув хьуминнан наградартту дулуннин.Ахиргу, байбивхьуна яла тIааьнмур лахIза.Яла хьхьичIунмур коллективран ккалли дунни Лаващиял райондалиясса къавтIаврил ансамбль «Авадан».

Вайннан дуллунни фестивальданул гран-при ва яла бюхттулмур награда-Саоьдуллал Аьрабус­ттаннайнсса путевка.Му бакъассагу,Германнавусса WORLD. FOLK. VISION фестивальданул вакил,педагог-балетмейстер Виктор Шерфлул бахшиш дунни коллективран хасъсса приз — Германнавунсса путевка.
Ва кьини сахIналийн буккан бунни мукунма фестиваль наниссаксса хIаллай гьарица кьини цала карунних дурсса эмаратру ккаккиялун дирхьуну бивкIсса УнцIукIуллал ва ГьуцIалтIиял усттартал.Вайннал давурттал хIайран бувну бия фестивальданийн бувкIсса чил билаятир­ттал агьлу.Вай мукIру хъанай бия укун усттарну дурсса давуртту цалчин ккаклай душиврий.Яла-яла махIаттал хьуну бия жула усттартурал мастер-классру ххал бувсса Италиянал агьлу. Вай бивкIун бур УнцIукIуллал усттартурал тIаннуй укунна сурат дишайсса ххай.Гьарца накьич, цимилагу кьютIилу рирщуну, дихьлахьисса усттартурал захIмат ххал хьувкун, махIаттал-хIайран хьуну бия.

Читайте также: