ХIакинтурал династия

ХIакинтурал династия

Кулпат Аминат ва арс Хайруттин. 1927 ш.

ПаччахIлугърал университетирттаву ларайсса кIулшивуртту ласлан бивкIун бур дагъусттанлувтал так XX-мур ттуршукулий: муниннин хьхьичI жула халкьуннал кIулшивуртту ласайсса

 диркIссар цал мизитирттачIасса мадрасарттаву, яла цIа дурксса муаьллимтурачIан занай. Танисса дуккаву хъунмурчIин диний­сса диркIхьурчагу, тIабиаьтралми (естественные) элмурдугу ла­хьхьайсса диркIссар.
Ци журалий ци чIумал кIулшивуртту ласурчагу, дагъусттанлувтурава, хаснува жула лакрава, чIявусса бувкссар итххявхсса, гьунар бусса аьлимтал, личIи-личIисса пишакартал.
ХьхьичIра-хьхьичI паччахIлугърал университетраву ларай­сса кIулшиву ларсминнавух ур Хьурттал шяравасса ХIажинал арс Апанни ХIажиевгу. Лакраву ва хьуну ур университетрал кIулшивуртту ларсъсса цалчинсса учитель.


Дагъусттаннал педтехникумрал дуклаки оьрчIащал. Щурагьи. 1932 ш.

Андриана Аьбдуллаева
Увну ур Апанни Хьурттал шяраву 1892 шинал. Байбихьулул кIулшивуртту ванал ларсун дур та чIумал хъинну сийлий бивкIсса Кьукуннал мадрасалуву. Арулла шин хьусса чIумал буттал гьан увну ур Апанни шайх АьвдурахIман аль Су­гъурил сакин бувсса Сугъращиял мадрасалуву дуклан. Сугъращавсса мад­раса та чIумал бивкIун бур Да­гъусттаннай ца яла сий думур. Тиккун дуклан бучIайсса бивкIун бур, Да­гъусттанная бакъассагу, щалагу Ккавкказнава. Шикку дишайсса диркIун дур диндалул ва тIабиаьтрал дарсру ва хъунна­сса къулагъас диркIун дур мазру лахьхьаврих. Шикку лавхьхьуну бур Апаннинал яру, къумукь ва аьраб мазру.

1906-ку шинал мадрасагу къуртал бувну, Апанни ув­ххун ур Каирдайсса Аль Азхар исламрал университетравун. Ва ккаллину бивкIун бур исламрал элмий­сса центрданун. Шикку лекцияртту буккин оьвчайсса бивкIун бур щалагу дунияллул бусурманнал билаятирттал машгьурсса аьлим­турайн. ДакIний личIансса ва асар хьунсса иш бакъарив – та чил билаятрай Апаннинан хьунаавкьуну ур цала шяравучу ЦIаххай ЦIаххаев. ЦIаххай ивкIун ур Гъанмур Магърибуллайн элмийсса аьр­ххилий чани бакъасса цала учитель – ГьунчIукьатIатусса ХIапиз тIайла уккан увкIун.

XX-мур ттуршукулул байбихьулий Египет ингилиснал биялдарай бивкIун бур, ингилис мазгу паччахIлугърал кIилчинмур мазну бивкIун бур. Му чIумал, чIявуми студентътуран кунма, Апаннинангу ингилис мазгу лавхьхьуну бур.
Дунияллийх машгьурсса бусурманнал университетгу къуртал бувну увкIсса Апаннинан утти язи бугьан багьну бур цала ххуллу. Пикри буллай ивкIун ур, чув мюнпатну ишла дан бюхъавивав тIий цала кIулшивуртту. Диндалул кIулшивуртту ларсъсса инсаннал цала кIану бугьан аьркинни диндалул оьрмулуву. Амма Апаннинал язи бугьлай ур цамур ххуллу. Ванал пикри бувну ур: «Дагъусттаннай диндалул кIулшивуртту ларсъсса инсантал биялсса бур. Аьркинну бур инженертал, техниктал, хIакинтал, гьамин, личIи-личIисса лавайсса даражалул пишакартал. Ссаятур айишинтIисса?

Апаннинан пикри хьуну бур цаймигу кIулшивуртту ласун. Ва увххун ур ИстIамуллал университетрал физикалул ва математикалул факультетрайн. Та чIумал тикку чIявусса грек бивкIун бур. Апаннинан тих грекнал мазгу лавхьхьуну бур. Ва хьуну бур Апаннинал лав­хьхьусса ряххилчинсса маз. ­Оьрус мазрив ванан лавхьхьуну бур Туркнава увкIун махъ.
Университетраву дуклаки­сса шиннардий (1910-1914 ш.ш.) Апанни кIул хьуну ур Аьрасатнал интеллигенциялул хьхьичIунсса вакилтуращал. Вайра шиннардий кIул хьуну ур Парижлия ИстIамлив увкIсса Д. Къорхъмасовлущал. Тани ИстIамлив Къорхъмасов цала арцух итабакьлай ивкIун ур нюжмардий цал буккайсса, суратиртталгу чIюлу бувсса, «Стамбульские новости» тIисса оьрус мазрайсса кказит. Ванил тиражгу 1000-ннийн дир­сса диркIун дур. Апанни кIул хьуну ур цаппара Къорхъмасовлул дустуращалгу. Миннавух ивкIун ур Юсуп Акчурагу. Шикку бусан багьлай бур ца укунсса ишираягу. Вай иширттая 100 шин ларгун махъ, Апаннинал арс, машгьурсса хIакин Хайруттин цала пишалуцIун бавхIуну хьунаавкьуну ур Акчурал наслулиясса Аьрасатнал машгьурсса кардиохирург Ренат Акчуриннущал. Цала буттахъул хIала-гьурттуну бикIаврия кIул хьувкун, хъинну ххаригу хьуну бур.
Цалчинсса дунияллул дяъви байбивхьусса чIумал, Апанни Турциянава гьан увну ур.

Дагъусттаннайн зана хьуну махъ Апанни луглан ивкIун ур даврих. Тани Дагъусттаннай бувагу кIива дуниявийсса (светский) школа бивкIун бур, мивугу оьрус оьрчIру дуклай бивкIун бур. Ши­кку зий Апаннинал кIира шин дурну дур. Граждан дяъви нанисса чIумал школарду къазий, Апаннигу буттал шяравун зана хьуну ур, бувну бур кулпат. Апаннинан бувчIлай бивкIун бур, хъус-кьини дусса кулпатрава­сса ухьувкун, хаснува ихтиярду зерххусса буттал арс ухьувкун, цащава цукунчIавсса къуллугърай ацIан къабюхъантIишиву. Ванал пикри бувну бур цала оьрму халкьуннан кIулшивуртту дулаврин хас бан.
Апанни танисса властьрал вихшала къадихьлахьи­сса «буржуаз пишакартуравасса» ивкIхьурчагу, пишакартал биялну бакъасса хIукуматран аьркинну ивкIссар ва ххаллилсса учитель хIисаврай, аьркинну диркIссар ванал кIулшивуртту ва опыт. Амма, ца кIаная ца кIанайн утлай, чувчIав хъунма­сса хIаллай личIлай къаивкIссар. Так 30-ку шиннардий цахъи хъунмасса хIаллай, 4 шинай, зий ивкIссар Буйнакскаллал педагогикалул техникумраву. Ши­кку зий унува, архIала дарс дихьлай ивкIссар шяраваллил хозяйствалул ва медициналул техникумирттавугу (танисса «рабфакирттаву»).
Тай шиннардий Щурагь диркIун дур хъун дакъасса Хьур­ттал жяматрал ккуран. Ца бавтIсса кIанай гьаз хьуну бур Хьурив школа тIитIаврил ма­съала. Хьурттал жямат бувккун бур райондалул хъуниминнайн, ляркъуну дур къулайсса къатри, амма му давриха зунсса инсан къаляхълай, Апаннинахь тавакъю бувну бур. Апанни рязи хьуну ур, просвещениялул министерствалулгу му хъин чулий ккавккун ур.
Амма ванан ца шинайсса акъа зун кьисмат къавхьуну бур. Та диркIун дур 1937 шин. Дуснакь бувну бур Ж. Къорхъмасов, С. ХIабиев, М. Далгат, А. Тахо-Годи ва цаймигу Апанни хIала-гьурттуну ивкIсса Дагъусттаннал къуллугъчитал. Билаятрай яла язими, яла хьхьичIунми бири-бат буллалисса мугьалттувух. 1937 шинал ахирданий, дуснакь увну ур Апаннигу. Дуснакьрайва унува аьпалухьхьун лавгун ур. Шинну ларгун махъ ва реабилитациялул увну ур. Амма 18 шинал лажиндарай ХIажиевхъал кулпат «халкьуннал душмантуран» ккаллину бивкIун бур.

Апаннинал бивтун бур бигьа бакъасса, амма авадансса оьр­мулул ххуллу. Уздансса мархрая лайкьсса наслу бизавугу бикIан аьркинсса зат кунма кьамул бан багьлай бур.
Цала шяраваллилгу, республикалулгу цIа бюхттул дур­сса ва дуллалисса вакилтураву хьхьичIва-хьхьичI кIицI лаган багьлай бухьунссар Апаннинал наслугу. Лакраву, хIатта дагъусттанлувтуравугума, Апаннинал арсру – цIанихсса хIакинтал, медициналул элмурдал доктортал Хайру­ттин ва ХIажи къакIулсса цучIав акъахьунссар.
ХIакьину хIакинтал ХIа­жиев­хъал цIа лайкьну дуручлай ур ва пиша ирсирай нани бувсса ХIажинал арс Оьмар. 2002-ку шинал Дагъусттаннал медициналул академиягу къуртал бувну, мунияр махъ интернатура ва кIира шинайсса туннурдал хирургиялул ординатурагу къуртал бувну, Оьмар зун ивкIун ур республикалул клиникалул азарханалий таракальный (хъазамрал) хирургиялул отделениялий. Оьмар­дул цала бусласимунийн бувну, буттауссу Хайруттиннун ва туннурдал хирургиялухун агьну ччай бивкIун бур. Му мурадрай ва Оьмар увцуну Москавливгу лавгун ур ялув кIицI лавгсса АкчуриннучIан. ТаначIа специализациялийгу ивкIун, зана хьуну махъ Оьмар зун ивкIун ур профессор ХIамид Аскерхановлул каялувшиндарайсса туннурдал хирургиялул отделениялий. ЦIанагу шикку зий ур. Ва ччя-ччяни лагай, жула билаятрай­сса дакъассагу, дазул кьатIувссагу пресс-конференциярттайн. Гьарица шинах, цала пишалул кIулшивуртту куртI даву мурадрай, лагай Американаву­сса конференциярттай гьуртту хьунгу. Чачаннаву дяъвилул ишру нани­сса чIумал щавурду дирми хъин буллай ивкIун тIий ва лайкь хьуну ур Чачаннал республикалул Виваллил иширттал министерствалул чулухасса медалданунгу.

Оьрмулул жагьилсса унугу, цала даву ххуйну кIулсса ва канилух дурксса хIакин ур Оьмар. Ххаллилсса ппухълунная — ххаллилсса наслу.
Ци кIулли, бюхъайхха Оьмар­дул арсурвавралгу 3-мур никирайгу дяличIан къаритан ХIажиевхъал хIакинтурал династия.

Читайте также: