Лайкьну бивтсса ххуллу

Лайкьну бивтсса ххуллу

Вай гьантрай оьрмулул 80 шин бартлаглай дур ххаллилсса лаккучу, захIматрал ветеран, Читтурдал шяравасса Муслим ХIасановлун.

Андриана Аьбдуллаева
Увну ур Муслим 1939 шинал январь зурул 28-нний СалихIлул ва Иттал кулпатраву. Шанма душнил ялун чIатIисса арс увну, хъуннасса ххаришиву кIидачIин цинявппа уссурссу, гъан-маччами бавтIун, ссупра къур бувну бур. Иттал цила бу­ттал цIа дирзун дур мурадиран увсса арснан. Амма хъунма хIал къавхьуну байбивхьусса дяъвилул инсантурал дакIру ­аьсив дуккан дурну дур.

АрснацIасса ххаришиврул хъаттирдай лехлахисса СалихIлунгу Ватан дуруччин аьрайн гьан багьну бур.
Дяъви байбивхьусса чIумал ва хъус лякъин лавгун Пенза шагьрулий ивкIун ур. Тичча цала къушгу кьабивтун хушрай лавгун ур ­аьрайн. Аьрайва кьамул увну ивкIун ур коммунист партиялувунсса кандидатнугу. СалихI гьуртту хьуну ур Брянскаллал, Воронежуллал, Сталинградуллал, Донской ва цаймигу фронтирттай. 1943 шинал Курскаллал ккуртлуй хьу­сса къизгъинсса талатавриву виричунал кунна жан дуллуну дур. Мукьва оьрчIгу ца ниттил канихун багьну ливчIун бур.
Гьай-гьай, бигьану къабивкI­ссар гай кьянатсса дяъвилул ва дяъвилия махъсса шиннардий адамина чIарав акъасса хъамитайпалун мукьва-мукьва оьрчI бакI буккан бан.

Иттал тагьар бувчIлай, дакI цIий шяраваллил советрал председатель ва гъан-маччами бивкIун бур оьрчIру интернатрайн була тIий, амма Итта рязи бан къавхьуну бур. Мукьвагу оьрчI ччаннай бацIан бувну бур. Муслимлун дакIний дакъар буттал лажин. Ванан дахьра кIира шин диркIун дур ппу аьрайн увцусса чIумал. На цалагу мяммай къаувкуссар щихькIуй, — учай Муслимлул.

Муслимлуя итххявхсса ду­ккаврил гьунар бусса оьрчI хьуну ур.
КIулушацIрал шяраву мюрщими классру, яла Гъумучиял дянивмур даражалул школа ванал ххювардай къуртал бувну бур, мунияту, экзаменнугу къадуллунура, кьамул увну ур Щурагьиял кооператив техникумравун. 1957-ку шинал мугу ххуй­сса кьиматирттай къуртал бувну, зун ивкIун ур Гъумук райпорай бухгалтер-ревизорну. Ца шинава цана цувалу Львов шагьрулийн лавгун машлул ва экономикалул институтравун увххун ур. Тиккугу, ххуйну дуклай тIий, ванан лавайсса стипендия булай­сса бивкIун бур.

Институтгу къуртал бувну Дагъусттаннайн увкIун, ва зун ивкIун ур Дагпотребсоюзрай отделданул хъунаману. Зий ивкIун ур шикку 9 шинай. Мунияр махъ 15 шинай зий ивкIун ур универсал базалул директорну. Ми шиннардий ванал цIу бу­ккан бувну бур база, бувну бур цIу-цIусса складру, щирикIин дурну дур даву.
Мунияр махъ, 1990-1996-ку шиннардий, ва ивтун ур Дагпотребсоюзрал председательнал хъиривчуну, 1996-1999-ку шиннардий ДИМС-банкрал хъунаману. Гьарцагу цува зузи­сса кIанттурдай ххуйсса ккаккияртту хьун дайсса диркIун дур. Муслим хъанахъиссар ДР-лул лайкь хьусса машлул зузала, ЗахIматрал ветеран.

Цанма ххирасса Луизащал нахIу-хIалимну ялапар хъанай 50-лла шин хьуну дур. Хъуни бувну бур 2 арсгу, ца душгу. Халкьуннал учайсса куццуй, Муслимлул мурхьгу бувгьуну бур, къаттагу бувну бур, арсгу хъуна увну ур. Цала буттал шяраву Читтурав дурну дур кIизивулийсса къатри, ахъул­ссаннул мурхьру бувгьуну, бувну бур хъунмасса багъ.
Муслим ур аьчухсса, му­къуй цIу бусса, аьмал-хIал бавкьу­сса адамина. Ва гьуртту шай шяраваллил жяматрал дуллали­сса цинярдагу мероприятияр­ттай. Гьарца гъинттул оьрчIал оьрчIащал лагай буттал шяравун. Оьрму Муслимлул бувтун бур лайкьну, узданну. ЦIана цала кулпатралгу, оьрчIалгу, оьрчIал оьрчIал ва уссурссунналгу вив лавсун, хъихъи ивтун ур.
Барча тIий буру Муслимлухь оьрмулул юбилей. ЧIа тIий буру цIуллусса, ла­хъисса оьрму.

Читайте также: