Крокодилданул ва асландалул дянив

Крокодилданул ва асландалул дянив

ХьхьичIмахъ
Ххирасса оьрчIрув! «Мюнхаузеннул хаварду» буниялттунгу 18-мур аьсрулий Германиянаву ялапар хъанай ивкIсса барон Мюнхаузеннул хавардур. Му аьраличу ивкIссар, цаппара хIаллай Аьрасатнавугу къуллугъ буллай, Туркнащал талай ивкIссар.

Германиянавунай зана шайхту, мунал цIа машгьур хьуссар вих хьун захIматсса хаварду усттарну ва пасихIну ляхъан бувуну. Уттигу щинчIав къакIулссар мунал ми хаварду цала чичайсса бивкIссарив, ягу мунал буслай цаманал чивчуссарив. Так 1781 шинал Мюнхаузеннул цаппара хаварду дунияллийн бувкссар. 1785 шинал тIурчарив, ламсанал чичу Рудольф Эрих Распел ми хаварду бакьингу бувну, лу итабавкьуссар. Яла махъату цайми чичултралгу ххи бувссар Мюнхаузеннул фантастикалул хаварду. Амма луттирал авторну ккалли увайссар Распе. Оьрус мазрай Мюнхаузеннул караматсса хаварду бувсъссар машгьурсса чичу Корней Чуковскийл. Мунал бувсъсса хавардура нагу гъирарай таржума буллалисса.
Таржумачи


Буран паракьат шайхту, жу жамилул къармахгу дур­ккун щинава, нанинийн бавчу­ссияв. КIира нюжмардува саламатну бивру Цейлон тIисса жазиралийн. Цейлоннал губернаторнал хъунама арснал ттуйн цащала авлий уккан оьвкунни. Нагу ххарину рязи хьура. Жу арх ба­къасса вацIлувун лавгру. Гужсса кIиришиву дия, аьдат акъасса на гацIана увххунав. Губернаторнал арснаннив кIиришиврул авара дакъая, му оьрчIнияцIа Цейлоннай ялапар хъанай уну, вардиш хьуну ия. Цейлоннал баргъ мунан сан бакъая, тазану най ия кIиришиврул ччувччуну нанисса къундалийх. Мунал хъирив лаян къахъанахъисса на, ца ппурттуву массула арх увцун, кIукъакIулсса вацIлул ццунсса рахIув хьунна. Най ура, най ура, чIарату ца зад­рал щултI кусса чIунил аглан хьун увнав. Урувгра: къаттаксса аслан бур, ххутIивгу ябивхьуну, на парча-тика уван ялун бивгьуну най! Гьуя, цир утти на бантIисса?

Ттул ттупанграл вярттуву мюрщисса ккуллардур бусса, миннул къахънувагу къабутанссар. Гьанавиххи шаврил бивтун гьан бав, амма бивт­сса ккуллардал аслан хъиннува ссибизан бунни, му, жинд­рал хьуну, ххяхлан бивкIунни. ЦIан-чани духларгун, никъурал хьхьа буцаннин ливхъра, хIатта нава шанна ххарххи ласуннин му хъирив лавну ппив-ххив увантIишиву кIулнугу. Иривссара асланнул байлсса ххутIахьхьун, къурталссар ттул иш. Чун лихъанссара, пукьара? Мува лахIзалий нигьаусаврил цIуницIа хIал бивну агьавай ливчIунна – ттул хьхьичI бур, ккарччивгу зертIатIи дурну, на кьурщу уван хIадурсса крокодил. Цир бантIисса? Цир бантIисса? Ттул махъ – аслан, хьхьичI – крокодил, куях – бяр, урчIах – загьру бутIай шатрал бувцIусса кунцIа. Чунна лихъантIисса?! ИкъавкIуну итара тIарив утти иривсса на? Хьумур хьуссар куну, зурзу-кувку тIий кувссайн агьра, дунияллиягу ка ларсун, цIикI-цIикI бивтун яругу лавкьуну. Цакуну ттул бакIрал ял­тту цирив ккуру ларгунни, къув-аьслил кунмасса ццахханну­сса чIугу бувну. БакI гьаз дурну урувгра: утти ххаришиврул хIал биявай ливчIунни – ттуйн ххявхсса аслан, на кувссайн агьсса хIалатраву, ттул ялтту ккуру лавгун, тIайланма крокодилданул кьацIливун багьну бия! Хъинну тIайла бавцIуну бия! Крокодилмур бугъ лаглай, кьакьарттувун бияннин кьувтIусса асландалуя мурахас хьун тия-шия бакI ришлай бия. АцIра хIиллагу, ацIва макругу кIулсса акъарав на, гацIана тивталну ххявххун ми вацIлул аждагьарттачIан, дур­ккун авчинал ххаржан, ца рирщуну кьукьав асландалул бакI. Ттул ччаннацIун дагьунни асландалул бакI дакъасса кьаркьала. ГавацIана ттупанграл къуннагърах кьючу бивхьуну, асландалул бакI крокодилданул гъагравуннай гьан дуллан ивкIра. Мукун бугъ бував крокодилгу. Зана хьусса губернаторнал арснал, тивталну вацIлул нартътурацIухсса бувсса на барча уллай, ттуяту диялсса цIарду дуруна.

Таржума П. Рамазановал

Читайте также: