Жижара

Жижара

Чугуев

ХIусманнул арс Чугуев Сулайман

Уттигъанну захIматсса цIу­цIаврил жуятува личIи унни ххаллилсса инсан, магьирсса мукъул заллу, Чугуев Сулайман Оьсманнул арс.

Увну ур Сулайман ЦIу­ссалакрал райондалийсса Тюхчардал шяраву 1949-ку шинал. 1968-ку шинал ванал къуртал бувну бур ТIюхчардал чIаравсса, Ишхойюрт тIисса шяравусса Гудермесуллал школа. Увххун ур шяраваллил хозяйстволул институтравун. Миву дуклай унува, лавхъун бур армиялул буржгу. Ца шинай совхозрай зийгу ивкIун, увххун ур зун районналул культуралул къатлул даврийн. Шикку ва зий ивкIун ур художествалул каялувчину, директорну, методкабинетрал хъунаману.

Районналул кказитрал корреспондентну Сулайман зун ивкIссия I99I – ку шинал. Жун цинявннан, кказитрай зий бивкIминнан, Сулайман дакIний ливчIссар цала пиша хъинну усттарну кIулсса, цума-цанналгу чIарав ацIайсса, аькьлулул ва мяърипатрал увччусса инсан хIисаврай. Ванал чирчусса макьалартту гьанулун ларсун, гай ххал дигьлай, лахьхьайссия чичлан жагьилсса корреспондентътуран.
Сулайманнул чичайссия ххаллилсса очеркру, балайрду, пьесарду. Ванал шеърирду цимилгу бивщуссар «ЦIубарз» журналданий ва «Илчи» кказит­рай. Ванал чивчусса «Бяйкьу­сса алши» тIисса пьеса бивхьу­ссар ЦIуссалакрал театрданул.
Дахьра кIира шинъя Сулайманнул кулпат Зоя хар-хавар ба­къасса бивкIулул жуятува личIи бувну. ЦIусса миналийн бизайхту, вай ласнал ва щарнил бивкIурду анавар бувксса кунма хьунни.

ОьрчIал дакIниву захIматсса къумашиврул ттангъа хьунни. Сулайманнул бур шанма душ ва ца арс. Вайгу бур, цува кунма, гьунар бусса, итххявхсса. Сулайманнул оьрчIащал ва махъсса цинявппагу мачча-гъаннащал бивкIулул кьурчIишивугу кIи­дачIлай, дакIнихтунусса жижара буллай буру. Цал бунагьир­ттал аьпа баннав, рухI бигьаний дишиннав.

«Заманалул чIу»
кказитрал зузалт


Мэлс

Аьвдулхаликьлул арс ХIамидов Мэлс

Ва зурул 24- нний мукь­цIал лахълахъиссар 1-мур ЦIувкI­ратусса Аьвдулхаликьлул арс ХIамидов Мэлс оьрмулул 63 шинаву дунияллия лавгун. Буттал шяраву 8 классгу къуртал бувну, ва лавгун ур Щаржавуллайн (Гергебиль) электрикнал касму лахьхьайсса училищелий дуклан. Вагу къуртал буну, зий ивкIун ур ЧиркIайннал ГЭС-рай.

Аьрасатнаву ца яла хъунмурну хIисаврайсса Саяно-Шушенскаллал гидроэлекстранция буллан хьхьичIунсса пишакартал Хакасиянавун гьан буллалийни, Мэлсгу гьан увну ур. Ванал буттайн, Хъундяъвилул фронтовикнайн , захIмат ххирасса , даврил усттарсса арс тарбия уваврихлу, барчаллагьрал чагъаргу бувкIун бивкIун бур тиха. Махъсса шиннардий жагь Бабаюртлив, жагь Ваччав ятту-гъаттара ябуллай зий уссия. ЗахIмат ххирасса, канил пагьмурду чIявусса, ичIувацириннал тIийкун, «зун акъа игьалаган къаччисса» уссия. Мэлс агьалинащалгу хIал бавкьусса, хьхьичIун урувгсса, паракьатсса адамина уссия. ЧIявуссаннал ванал цIа тамаша дизайссия, дугу дакъахьунссар дунияллий ванал куннасса цIа цаманал: партиялийн дакI тIайласса коммунист, аьрая орден-медальлал хъазам чIюлу бувну увкIсса Аьбдулхаликьлул Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин тIисса цIардал хьхьичIми хIарпру ларсун дирзун дур ва цIа.

Мэлслул бивкIулул кьур­чIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру кулпатрахь, арсурваврахь, душваврахь, уссур-ссуннахь, цинявгу гъан- маччацириннахь. Ванан къабуллумур оьрмулул бутIа наслулун ххи бувну лякъиннав, рухI бигьаний дишиннав.

1- мур ЦIувкIуллал
ва Ваччиял жямат


Хъунмасса барчаллагь тIий буру жул ххирасса Мэлслул кьурчIисса бивкIулул чIарав бавцIусса, пашманшиву кIидачIин бувкIсса цинявннахьвагу.
Зул оьрмурдай барачат бишиннав, ххаришиврийн бакъа аьрххи къабагьаннав!

ХIамидов Аьвдулхаликьлул ва Садикьатлул арсру, душру, гъан- маччами


Бижитуев Исмяил

Жамалуттиннул арс БижитIуев Исмяил

Тамансса хIаллай къашавайгу ивкIун, оьрмулул 86 шинаву аьпалухьхьун лавгунни ххишала акъа яхI-къирият дусса зун­тталчу, захIматрал сасан увсса инсан, ппугу аьпалухьхьун лавгун, ниттил хъуни бувсса ятинтуравасса ца, Хьурттал шяравату­сса БижитIуев Исмяил Жамалу­ттиннул арс.

Исмяил увну ур 1932 шинал Хьурттал шяраву Жамалуттиннул ва Разиятлул кулпатраву. Хъунма хIал къалавгун ласгу аьпалувух ивхьуну, Разиятлун хъуни буллан багьну бур мукьва оьрчI. Дяъвилул къарциншиву ххисса, дука-данмунил ссуссукьусса шиннардий, оьрчIшивурагу дан къархьуну, захIмат буллай, зий жура-журасса давурттай, ниттил урчIа ка хьуну ивкIун ур Исмяил.

Шанна шинай армиягу лавхъун увкIун, зун увххун ур Избербашуллал «Дагнефть» организациялийн щупирну. Таман­сса хIаллай микку зийгу ивкIун, яла лавгун ур «ДагЗЭТО» организациялул вентиляционный участокрайн слесарьну зун. Янин ккаркмур канил дувай­сса Исмяиллул, цалва аьпа­лун кунма, гьарца Хьурттал къатлувун, цаятува бувну, нержавейкалул бадрарду пишкаш бувну бур. Ванал дукъавайсса давуртту къадиркIун дур лагма-ялттусса инсантуран кумагран. АрхIал зузиминначIа Исмяиллул хIурмат-иззат лавайсса, бусравсса бивкIун бур. ХIалал дурну дур диялсса хIурматрал грамотартту, бахшишру.

Исмяиллул бивкIулул къумашивугу кIидачIлай, жижара буллай буру ванал кулпат Калиматлухь, арс Шагьабу­ттиннухь, душру Мадинахь, Дианахь, Жамилахь, уссу Аьвдуллагьлухь, ссил душваврахь, ­уссил оьрчIахь, щалвагу Исмяиллул агьлу-авладрахь, гъан-маччанахь. Исмяиллул барачат махъ ливчIун лякъиннав, гьав нурданул дуцIиннав!

Хьурттал жямат


Нариман Шейхов

Тажуттиннул арс Нариман Шейхов

Уттигъанну жуятува личIи хьунни ххаллилсса чув-адамина Тажуттиннул арс Нариман Шайхов.

Нариман увну ур 1935 шинал Ккурккуллал шяраву, аьрабрай дурккусса Тажуттиннул кулпат­раву. 1955 шинал Ккурккуллал дянивмур даражалул школа къуртал бувну махъ, лавгун ур Винницкий областьрайсса авиациялул мюрщими пишакартал хIадур байсса школалий дук­лан. Ва къуртал байхту, тIайла увккун ур Брестрал областьрайн, реактив самолетирттал механик-электрикну зун. 1958 шинал, ххювардай экзаменнугу дуллуну, Нариман ув­ххун ур дуклан Ленинградрайсса чил билаятирттал мазурдил институтравун.

Му къуртал бувну махъ, Авгъаннавун тIайла увккун, сайки 7 шинай тих зий ивкIун ур.
1975 шинал, тиха зана хьуну зун ивкIун ур Дагъусттаннал тарихрал, мазрал ва литературалул институтрал востоковедениялул отделданий элмийсса пишакарну. АцIра шинай Нариман зий ивкIун ур Дагпотребсоюзрал кьатIаллил билаятрайн туристал тIайла буккайсса отделданул инструкторну.
Пенсиялийн увккун махъ цаппара шиннардий ва уссия МахIачкъала шагьрулул 11-мур гимназиялий аьраб мазрал дарсру дихьлай.

Нариман ия дакI-аьмал хъинсса, тIул-тIабиаьт уздансса адамина. Цала оьрмулуву тачIав щинчIав къаччан бикIан къабувсса, лахъсса чIуний ихтилат къабувсса адамина ия ва. ХIал бавкьусса Нариман ххирассия шяраваллил жяматран ва циняв кIулцириннан. Оьрмулухунсса коммунистъя цувагу.
Нариман аьпалул шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ссихь, кулпат­рахь, оьрчIахь, махъсса циняв гъан-маччанахь. Цал рухI алжаннул ххари даннав. Махъсса цинявннахьхьун цIуллушиву дулуннав.

Ккурккуллал жямат

Читайте также: