Лазерданул операцияртту – онлайн режимрай

Лазерданул операцияртту – онлайн режимрай

Ларгсса бигьалагай кьинирдай Дагъусттаннал цIуллу-сагъшиву дуруччаврил министр Жамалуттин ХIажиибрагьимов ивунни Къизлярдал райондалийн,

тиккусса медициналул учрежденияр­ттал тагьар ххал дуван ва лазерданул технологияртту ишла дуваврин хас бувсса семинарданий гьуртту хьун.


П. Рамазанова
Ва семинаргу хьунни Къизлярдал шагьрулул хъунмур азарханалий. Хъуннасса чIун къаларгунни ва азарханалул хIакинну жуна чIявуссаннан кIулсса ххаллилсса хирург ва каялувчи АьвдурахIин Дибиров ивтун, амма ххуй чулиннайсса дахханашивуртту уттира чIалай дур. 2013 шиная шинайнин АьвдурахIин зий ивкIун ур Москавуллал шагьрулул цалчинмур азарханалий.

Лакрал райондалул азарханалул хъунама хIакинну зузисса ппурттуву ванан Гъумуксса азарханалул даву ларайсса даражалийн гьаз дурну диркIшиврия хIакьинусса кьинигу буслай бур. Вана утти цалва гьунаргу, кIулшивурттугу Къизлярдалмур азарханалийгу ккаккан дуллай ур.

Семинарданий гьуртту хьунни Москавуллал Юсуповлул азарханалул хъунама хIакиннал хъиривчу Александр Альбицкий ва Красноярскаллал паччахIлугърал медициналул университетрал доцент Владимир Толстихин. Вайннал лазерданул ттизаманнул технологиялул кумаграцIух варикозрал азар хъин дувансса операцияртту бунни , дагъусттаннал хIакинтурангу онлайн кьяйдалий ккаккансса куццуй. Укунмасса операциярду бунни АьвдурахIин Дибировлул цалвагу, хирургиялул отделениялул хъунама Щайх Щайховлущал уртакьну. Хъамаллурал ххуйсса кьимат бивщунни вайннал операциярттан.

АьвдурахIин Дибировлул бувсунни ччаннал туннурдал ва цаймигу азарду хъин дувавриву тIайлабацIу буну лазерданул технологияртту ишла дуллай бушиву. Семинардания ва операциярттая махъ министр Къизлярдайсса цайми медициналул идарарттайнгу ивунни.

Читайте также: