Депутатнал кумаг бунни

Депутатнал кумаг бунни

Октябрь зурул 29-нний Дагъусттаннал региондалийсса «Единая Россия» партиялул председатель Дмитрий Медведевлул приемныйлуву агьалинащал хьунаавкьунни АьФ-лул Думалул депутат Аьвдулмажид МахIрамов.

Имара Саидова
Басалиев Махматбаг увкIун ия депутатнахь, арснай операция бан квота ласун кумаг баврихлу барчаллагь учин. Басалиев МахIрамовлучIан увкIун ур, гужсса марч бусса кьини хатIалий арснал бакIрайн мурхь багьну, хьусса цIунцIия анаварсса мутталий операция бувну хъин дансса квота ласун кумаг бара тIий, миннат буллай. Депутатнал анавар­сса мутталий цимурца дузал дурну, тIайла бувккун бур вай Асттарханнайсса Сосудирттал хирургиялул центрданийн. Утти ноябрь зурул 15-нний ванал арснай операция бан най бур.

Семендер поселокрай яла­пар хъанахъисса Абризат МахIам­мадова бувкIун бия, дачIи шинал хьхьичI Тимирязевлул цIанийсса цалва кIичIиравун асфальт був­тIуния шихунмай, машинартту гьарзану занай, ххуллурдай дишин ккаккан дурсса лишанну да­къашиврийн бувну, халкьуннан ххуллу лахъан нигьачIий бушиву буслай. МахIрамовлул Кировлул цIанийсса райондалул хъунама СалихI Сагидовлуйн оьвкуну, ва масъала анаварсса мутталий дузал баву тIалав бунни.

Жанна Мусиевал бувсунни, цуппа лас захIматну къашавай ушиврийн бувну Красноярсккалия МахIачкъалалив ялапар хъанан бивзушиву. ЦIана Мусиева бур къашавайсса ласнащал ва шанма мюрщисса оьрчIащал захIматсса тагьарданувун багьну. Мунияту, цуппа даврийн бу­хханшиврул, ва миннат буллай бур чIивимур душ оьрчIал багъравун бакьин ка-кумаг бара тIий. Ва хъамитайпалул масъалалул хIакъиравугу, депутатнал оьвкунни МахIачкъала шагьрулул бакIчинал бигарду биттур буллалисса Абусупиян ХIасановлуйн.

Аьвдулмажид МахIрамовлул мукунма кьамул бунни давур­ттал дузал баврил, уква булун ккаккан бувсса даруртту ласаврил хIакъиравусса ва ихтиярду дуру­ччай органнал зузалтрайн багьайсса масъаларттал ялув бувкIсса агьали.
ЦачIанма бувкIсса агьалинал масъаларттал хIакъираву ккав­ккунни маслихIатру ва тапшур бунни цала кумагчитурайн ми дузал баврил ялув бацIаву.

Читайте также: