ДакIния къабуккара

ДакIния къабуккара

Ноябрь зурул 23-нний жу­ла Марияннун 75 шин хьунтIиссия. ХIайп, къалив­чIунни, ччяни личIи хьунни Мариян жуятува. 

ДялирчIунни ванил ххаллил­сса сиптардугу, уздансса давурттугу. КIулну биявав, цила чумартсса дакIнил бутIа гьарнайн биян буллай, чялиш бувккун бивкIсса.


«Халкьуннал цIаний бувтсса оьр­му» тIисса Марияннуясса луттирай Космина Исрапилова чичлай бур Марияннул аьпалун цичIара яхьуну душиву ванил бахшиш дурсса авурсса лачак. Акъахьунссар Марияннул лагма-ялтту бивкIминнаву цаягу ваниясса бахшиш кьадру-кьиматрай якъадуллалисса.
Нагу, Марияннул дуллусса ланжарттувун ххункI буккайтари, ванил рухIиран мюнпат хьуннав куну, дуаь дувара. Чяй духлагарчагу, уртту-щин дичлай, ядурну дуссар авурсса чяйлул къутигу.
ГьарначIан дияйва сахаватлув­сса Марияннул ка. Циксса ххаллилсса давурттив ттигу данссия Марияннул, цикссаннан тIитIинссия кумаграл ка.
Данссия, дитанссия…

ЗахIматну бур вания ларгсса чIумуй гъалгъа тIун, цукунчIав кьамул хъанай бакъар ва бакъассар учин. ЦIанагу хьхьичI бавцIунма бур цIу буну лархсса Мариян, пиш чан къашайсса марцI-кIяласса симан.
КъабучIантIиссар утти ва, бувцIу-цIувххуну, «Илчилухь» байранну барча учин, «Илчилул» кьинирду лахъа-хъун дан.
Мариян бия, цаманан зат дуллуну, цуппа рахIат буккайсса журалул инсан. Гьич, ва кашилул иш бакъар, ва инсаннал дакIнил аваданшиврул биялар.

«Дараччи» клуб сакин бувну хъунма хIал къавхьусса чIумал, цила ккурандалущал кIул бан хъамалу оьвкуна Марияннул Тамара ХIажиевайнгу, ттуйнгу. «Дараччи тIутIи хъя чайсса кунна» тIисса та чIумалсса макьалалий жу чивчуну бур клубраву ряхцIалунния ливчусса хъами бушиврия. ЦIанарив дараччирдал куцIаву 500 дараччи дур.
Вагур Марияннул даву тачIав къадирчIантIишиврул ва ванил аьпа уттавашиврул барашинна.

Андриана Аьбдуллаева

Читайте также: