Бюджетрал проект ххал диргьунни

Бюджетрал проект ххал диргьунни

Октябрьданул 29-нний Дагъусттаннал БакIчи Владимир Васильевлул дунни оператив батIаву.

Муний ххал диргьунни «2019 шинайнсса ва пландалий ккаккан дурсса 2020 ва 2021 шиннардийнсса ДР-лул бюджетрал хIакъираву» тIисса закондалул проект.


ЯлунчIилсса бюджетрал хIа­къираву ихтилат бунни ДР-лул ХIукуматрал Председательнал хъиривчу ХIажимахIаммад ХIусайновлул.
Мунал тIимунийну, ва документ кьамул буллалиссар ДР-лул экономикалул ххуллу-хха дузрайн буккан буван. Микку харж дуван ккаккан дурсса арцурду цинярда итадакьинтIиссар. Шамлий гьарза дурссар респуб­ликалул инвестициярттал программалунсса харжлугъ, утти бюхъантIиссар дузрайн дуккан дуван цинярда социал проектру, щаллу буван уттинин бакIуйн буккан буван къавхьуну бивкIсса газрал ва щинал щаллу баврил масъалартту. Дузрайн дуккан дантIиссар мукунна «ДР-лул шагьрурдай нигьачIаву дакъа­сса ва ххуй-хъинсса ххуллурду» тIисса программа, мукунна бюджетраву ккаккан дурну дур циняв районнай ххуллурду бакьин бансса арцугу.

Вице-премьернал бувсунни ялунчIилсса бюджет­рал гьануми макроэкономикалул ккаккиярттая. Масалдаран, ВРП-рал лагру хьун тIий дур 710,2 млрд. къуруш (гьарза шаву 102,7%), основной капиталданувунсса инвестициярттал лагру хьун тIий дур 216,6 млрд. къуруш (103%), гьашинусса шинах бурувгун, муштаритурансса багьри лахъ хьун тIий бур 3,1%. Налогру пландалий ккаккан дурну дур 36,4 млрд. къуруш, хъиривмур шинайнсса налогирттал доходру гьарза хьун тIий дур 6%.
ХIажимахIаммад ХIусайнов­лул бувсунни мукунма респуб­ликалул инвестициярттал программа дузрайн дуккан даврил хIакъираву. Мунал бувсунни ялун нанимур шинал бюджетниктуран харжру ххи бан­сса арцу ккаккан дурну душиву бюджетраву.
Владимир Васильевлул бувсунни му закондалул проект ххал дигьин тIий бушиву кьамул дуван хьхьичI.

Читайте также: