Дагъусттаннал хъунамагу – хъун кьюкьлувух

Дагъусттаннал хъунамагу – хъун кьюкьлувух

Майрал 9-нний, Ххувшаврил Кьини, ДР-лул БакIчи Владимир Васильев «БивкIу бакъасса полк» тIисса акциялий агьалинавух най ия Аьрасатнал Виричу Аьвдул-Халикь Исмяиловлул суратращал хьхьичIмур кьюкьлувух.
ХIасан Аьдилов
— На ласав ттущалла, зунгу ккаккан дуван, АьФ-лул Виричу Исякьлул арс Аьвдулхаликь Исмяиловлул сурат. ХIакьину на най ура ванал суратращал. Ттул гъан-маччамигу гьуртту хьунтIиссар вара акциялий Москавлив, гъанссаннал суратирттащал. Жу пахрулий буру Аьрасатнал Президентнал жуйнма тапшур баврия жула билаятран укунсса хъуннасса мяъна дусса региондалий каялувшиву дуван.Дагъус­ттаннал вирттаврал хIурматичун миннал суратирттащал бачингу ччай буру», — увкунни республикалул каялувчинал.

Владимир Васильев рязину ливчIунни циняв агьалинал байрандалий ветерантуращал гъалгъа баврия.
— Ххувшаву – му бюхттулсса хьхьи­чIуннайшивур, Хъун дяъвилий хьун дур­сса. Амма му жура къадурссарча, му дур­ссар жулва буттахъал ва ниттихъал, мунияту ми лайкьссар хIурматрангу, пахрулунгу. Утти жувагу миннан лайкьну бикIан аьркинссару. Жулла ххуллий уттигу чIярусса давур­тту бартдигьин дуссар, — увкунни Владимир Васильевлул.

Акциялий мукунма гьуртту хьунни Да­гъусттаннал ХIукуматрал председатель Артем Здунов, ДР-лул БакIчинал ва ХIукуматрал администрациялул каялувчи Владимир Иванов ва цаймигу.
Ххувшаврил кьинилун хас дурсса шад­лугъирттай МахIачкъалалив гьур­тту хьунни 30 азаруннаяр ххишаласса инсантал.

Читайте также: