ЛачIахъал Оьмарилавл — Ххуллу

ЛачIахъал Оьмарилавл — Ххуллу

Нава дахьа дарсирайн занан ивкIсса заманнай, учкъулалийн ва учкъулалия нани ххуллий, ттун чIявуну хьунаакьайва тIаннул къалиянгу пурщу-пуркIутIи бувсса лахъи-хъаласса угьара адимина. Му ия Оьмарилав. Мунал оьрчI-бакI бакъая, цувалу ялапар хъанай икIайва. Му яхъанахъисса къатригу дикIайва хъун кучалий, кьуллардал ялув. ХIакьину ми къатрал мина-чIаннагу лирчIун дакъар. Цувагу ЛачIахъал агьулданияссар учайва.


Жяматрал ца батIаврий Кьубиял шяравунсса ххуллу хъинну захIмат-жапасса бушиврул масъала ххал бигьлай бивкIун бур. ЧIявусса агьалигу бавтIун бивкIун бур. Кув га Виххуччаллайхмур ххуллу, гьартану бувну, куццирайн буцирчава хъинни тIий бивкIун бур. Гъилищиналаллил сунух цIусса ххуллу барча хъина тIиссагу бивкIун бур. Оьмарилав мудангу муна му сунухсса ххуллуя тIийна икIайсса ивкIун ур. Масала, бяст-ччаллихун багьувкун, ув­ккун ур Оьмарилав, баягъи цала муданмасса тIаннул къалиянгу паршатIи бувну. Чяш бувксса агьалигу пахъ багьну бур.

— Ва чул, баргъгу булукьай­сса, суннил чулухалугу бур, нигьачIаву дакъасса кIанттугу бур. Зу рязи хьурчан, ттула оьр­мулухгу къаурувгун, бакIрайнгу лавсун, Иншааллагь, на га ххуллу чулийн буккан банна, — куну бур Оьмарилавл.

Мадарасса хIаллай бяст-ччал буллайгу бивкIун, ахиргу агьали Оьмарилавл чулух хьуну бур. ЩапI увкуну щар халкьуннал дурцIусса заманнай къазахIматну бивкIссар укунсса давурттал лагма лагангу, зунгу. Махъсса ссутнил гьантрай, къурнил ва ххалал давурттивгу чан хьусса ппурттуву, бувкссар жямат Оьмарилавл проект дурсса ххуллийн ххамискьини, цачIава бусса ярагъуннищал, кулунг-чIатIращал, муххал тталлащал. ПаччахI ххуллия шяравун бияннинсса шанна километралул манзил, шяравусса къушру хIисаврай, бавчIуссар. Кувннал кувннан кумагру буллай, хъунмасса кьун-чару бакIрайн багьни пIякь учин буллай, чIира бан багьнигу чIира буллай, щирикIин дурну дур даву.

Хъуначу Оьмарилавл дур­сса му ххуллул хах-проектрал яла агьаммур ссаву дур учирчан, шяравунсса ххуллу бакI­ларайшинна къахьунну, дуламартту чанну, ламу къахьунну дурну дур. Чичин-буккингу къакIулсса, цала къулбасрагу дишин къакIулсса Оьмарилав, хьхьичIунмай кIицI лавгсса ку­ццуй, гьартасса хIисав дусса, бакI зузисса инсан ивкIун ур. Ца зурул мутталий, халкьгу чан къавхьуну, зий, Оьмарилавгу, юзбашигу ялтту буклай занай, ххуллул асар чIалан диркIукун, халкьгу, дакI ххари хъанай, хъиннува давривун кьувтIуссар.

ЦукунчIавсса техникагу дакъа, каруннил ярагъунних щала жямат зун буклай, 3 зурул мутталий бувссар рахIатну ттукку-чу, аьрава, пIайтIун занансса ххуллу.
Мунияр махъ колхозрачIа хьусса машина, «полуторка», ххурхху тIий, шяравунгу, шяраватугу занан бивкIссар. Мунил ялун колхозрал цичIара ххуллурдай зунсса ДТ тракторгу ларсун, муний зун бивкIссар ПатIил ХIажигу, цIана пенсиялийсса Кьурванисмяилгу, хъиннува гьартагу, кьагу бувссар, аьпабиву, Оьмарилавл ххуллу. Вайннал бувссар яла къурувссагу, ххалазаннайнссагу ххуллурду. Кьубиял жяматгу давраннайн бувкссар.

ХIакьину, ци марххала-гъа­рал дунугу, гьурххи къавхьунува, кIива-шанма машина чIарах буккайсса ххуллу хьуну буссар. Ччимур журалул транспортгу бигьанна занай дуссар.
Укунсса хIаллихшин агьалинан хьун дурсса хъуначу Оьма­рилав жува мудангу кьадру-кьиматрай дакIнийн утлай би­кIан аьркин­ссару.
КIа ххуллу цуппагу, «Оьма­рилавл-Ххуллу» тIий, абадлий личIан аьркинссар.

Оьмахан Вагьабов,
ш. Кьуби

Читайте также: