Ликку ликкан ккаккан бувсса кIанттай…

Ликку ликкан ккаккан бувсса кIанттай…

Махъ ппурттуву жулла республикалий хъин чулиннайсса дахханашивуртту хъанан диркIунни. Миннувасса цанния на нава, цайми къакIулли, хъиннуххари хьура – маршруткарду ккаккан бувсса кIанттурдай, яни ликказандарай (остановкардай), бакъа бацIан къабитлатаврия. Туну, ва ци балая, шупиртал ва пассажиртал, кувннаяр кув ялттуну, ччи-ччиний бацIан буллай, хIатта дяххуллийгума, светофордайгума буклай маршруткардава, законгу, низамгу зия дуллай. Цайми-цайми шагьрурдай дакъасса тагьар, вахIшишиву жучIара дия.


Бадрижамал Аьлиева
Гьарцагу цIушиндарал дайдихьулий кунма, шиккугу бур рязи­ссагу, рязи бакъассагу, хаснува пассажиртурал дянив. Бур ца-кIива ша ххишалану ласун курчIилсса, бур, цIуллу-сагъшиврул лащин­сса тагьар сававну, ххишалану бахьттасса ххуллу битан захIмат хъанахъиссагу. МахIачкъала шагьрулул 16-мур маршрутрайсса бригадир, Шахьуйннал шяравасса Билал МахIаммадовлущал хьунни ттул ва иширал ялувсса хъун бакъасса ихтилат. Ванал тIутIимур бур укунсса:
— Маршрутниктуран ликказаннай бацIан буллай цукссагу бигьашиву дуссар. Амма ва даву цахъи къатIайлану дайдирхьунни: ликказандарай бакъа бацIан мабулларди тIий, бацIан бувманай 3 азарда къурушрал лагрулийсса аьчIа дихьлан бивкIунни, шагьрулуву диялссаксса ликказаннугу дакъанура, миннул щаллушинна къадурнура. Му бакъассагу, бацIан ккаккан бувсса кIанттурдал дянивсса манзиллугу ца куццуйсса бакъар. Щупирнан хъинну захIматну бур, инсантурал бацIан бува тIий бунува, къабацIан бувну, мунан аьркинсса кIанттуяр цукссагу архну ликкан уллан пассажир, хаснува оьрмулул бугьарами ва канихьсса мюрщисса оьрчIащалсса хъами. Манзил арх бакъасса чIумал, инсаннан тагьаргу дурчIин дурну, цахъи ти-шинмай бацIан буван шай. Жул щала коллективралгу вава пикри бур. Жу тавакъю буллай буру хасъсса шартIру щаллу даву. Ла­хьхьу, мисалдаран, канил ручка ва тетрадьгу бувгьуну, начальникнащал на нава лавгра 16-мур маршрутрай ца круг дуван, бурган чув ци диял хъанай дакъарив, ци ххи дуван дурив. Жул маршрутрал Редукторный поселокрайсса ахир-ликказандарая Цалчинмур МахIачкъалаливмур ахир-ликказандарайн бияннин 11 ликказан ттигу ххи дуван багьлай бур, цIанасса тIалавшиннардийн бувну пассажиртал ххиланшиврул. Цалчинмур МахIачкъалалия ма­хъунмай Редукторный поселокрайн бияннингу – микссара. Масалдаран, махъунмай нанисса чIумал Университетрал майданнив бакъар бацIан бансса кIану, чIявусса студентътуран ликкан аьркинсса кIанай, мукунма Казбековлул цIанийсса кIичIиравусса Республикалул диагностикалул центрданучIагу я гихунмай найни, я махъунмай нанийни – щалла республикалиясса къашавайсса, хIал чансса чIявусса инсантал ликлакисса кIанай. Укун­сса мисаллу чIявусса цаймигу буцин хьунссар. Щаллу бувну, чагъар буларду хасъсса органнайн. Умуд бур аьркинмунилсса банссар тIисса.
ЦIусса система халкьуннангу, щупиртурангу хъинну бигьасса сис­темар, жу муния так ххариру. Мунийн бувну шагьрулуву низамгу, культурагу ларай хьунтIиссар…
Билаллул тIимуниву бур биялсса тIайласса затру, шагьрулул администрациялул ва хасъсса органнал лаласун багьлагьисса кIанттурду.

Читайте также: