Журналист оьрмулуцIа увминнан танмихI кьувкьунни

35image_3Август зурул 24-нний ДР-лул Верховный судрай хьунни яруссаннал «ХIакъикьат» кказитрал жаваб дулайсса секретарь Аьбдулмалик АхIмадилов оьрмулуцIа увсса тахсиркартуран танмихI кьукьлакьисса батIаву. Муний баххана къабувну кьабивтунни май зуруйва кьувкьусса танмихI. Шуаьйбов Мурадлун танмихIрал кьуркьунни 10, 5 шин дуснакьрал, АьбдурахIманов Исян – 8 шин.

Зулайхат Тахакьаева
ДакIнийн бутанну, Аьбдулмалик АхIмадилов ивкIуссар 2009 шинал август зурул 11-нний. Ванал жаназа ляркъу­ссар МахIачкъала шагьрулул Ленинский райондалул «Пальмира» тIисса дачный обществалул аралувусса къатрачIа, кIяласса «Лада» маркалул автомобильданул салондалуву.
Силистталул хъиривлаявурттайн бувну, 2012 шинал декабрь зурул 20-нний увгьуссар ва тахсиркаршиврийн щак бусса, МахIачкъала шагьрулий ялапар хъанахъисса, 30 шинал оьрмулувусса Шуаьйбов Мурад. Ва тахсирлув увссар закондалий бакъа ярагъ лавсун занай ушиврий.
Ухссавнил Ккавкказнал федерал округрал силистталул управлениялул хъиривлаявурттал тасттикь бувсса куццуй, Шуаьйбов Мурадлул, АьбдурахIманов Исял бачин бувну нанисса кIяласса «Лада-Приора» маркалул автомобильданул махъсса кIанттай щяивкIсса Аьбдулмаликлуйн кIийлва бивтун бур. 32 шинавусса журналист усса кIанттайва ивкIуну ур.
2013 шинал декабрь зуруй Дагъусттаннал прокуратуралул судрайн тIайла дурккун дур «ХIакъикьат» кказитрал жаваб дулайсса секретарь ва «Ссугъращи» кказитрал редактор Аьбдулмалик АхIмадилов оьрмулуцIа аврийн дагьайсса материал. Дело сукку дурну дур кIия тахсиркарнал ялув: Мурад Шуаьйбов тахсирлув уллай ур Аьрасатнал Федерациялул УК-лул 105-мур статьялул 1-мур бутIуйн бувну (инсан ивчIаврихлу) ва 222-мур статьялул 1-мур бутIуйн бувну (закондалий бакъа ярагъ лавсун занай ушиврухлу); Ися АьбдурахIманов тасирлув уллай бур Аьрасатнал УК-лул 33-мур статьялул 5-мур бутIуйн бувну (инсан ивчIавриву кабакьу баврихлу).
Силистталун хъунмасса хIа­ллай багьну бур тахсиркартурах луглан. Дело судрахьхьун дуллуну махъ, силистта нани­сса ппурттуву Мурад Шуаьйбов ва 2013 шинал апрель зуруй увгьусса «Штиль» тIисса МахIачкъалаллал ЧОП-рал къаралданий зузисса Ися Аьб­дурахIманов мукIру хьуну бур. Мурад Шуаьйбовлул тIутIимунийн бувну, ганал Аьбдулмаликлуйн зид бивкIун бур, ванал цув вагьабистурал чул бувгьумари тIисса тIарду личин буллай ивкIссар, тIий.
2014 шинал апрель зуруй МахIачкъала шагьрулул Ленинский райондалул судрай хьу_ссар Аьбдулмалик АхIмадилов ивчIаврил хIакъиравусса делолийн дагьайсса цалчинсса батIаву.
Федерал судья МахIаммад Онжоловлул аххана увну ур судья ва журналист ивчIаврил хIакъиравусса делолул процесс най бивкIун бур лавкьусса низамрай.
2015 шинал март зурул 30-нний судрал баян бувну бур тахсиркартуран кьувкьусса танмихIрая: Мурад Шуаьйбовлун кьуркьуну дур 10, 5 шин дуснакьрал, Ися АьбдурахIмановлун – 8 шин.
Ва хIукму Дагъусттаннал Верховный судрал апелляционный коллегиялул букьан бувну бур, силистталул давриву низам зия дурну диркIссар тIий. Дело цIуницIакул ххал дигьин тIайла дурккун дур. Сентябрь зурул 2-нний Ленинский райондалул судрай байбивхьуну бур дело цIуницIа ххал дуллай. Прокуратуралул тахсиркартуран кьуркьуну дур 13 ва 10 шинну дуснакьрал.
2016 шинал май зуруй прокуратуралул хIукмулий рязи бакъасса тахсиркартурал адвокатътурал дело тIайла дур­ккун дур гава судрайн цIуницIа ххал дан. Судья Шарапуттин ХIажиевлул баян бувну бур тахсир тасттикь бувшиву. Шуаьйбовлунсса танмихI куклу бувну бур, ганал чIивисса арс ушиву хIисавравун лавсун, танмихIран кьуркьуну дур 10, 5 шин. Ися АьбдурахIмановлунсса танмихIгу куклу бувну бур, га 2-мур группалул инвалид ушиву хIисавравун лавсун, кьуркьуну дур 8 шин.
Ттигъанну хьусса махъра-махъсса батIаврий танмихI баххана къабувну бур.
Аьбдулмаликлул ппу АхI­мадилов ТIалхIат ур цув угьарасса инсан, 1-мур группалул инвалид 90-нна судрал батIавурттайн учIан уллали­сса, тIий.
«ХIакъикьат» кказитрал хъунама редактор, Дагъусттаннал Журналистурал союзрал хъунама Аьли Камаловлул кIицI лавгунни жула республикалий ттинин ивкIусса 17 журналистнал делордава ва цалчинсса дело душиву аьч дурсса.
Мунил ялув Аьрасатнал Пре­зидентначIасса инсаннал ихтиярдал ва граждан общество хьхьичIуннай даврил советрал хъунама Михаил Федотовлул увкунни:
«Инсаннал ихтиярдалсса буллалисса Президентнал Совет тIалав буллай буссар журналистътал литIаврил хIакъиравусса делорду аьч дан ва тахсиркартуран багьайсса танмихI кьукьин. Цуксса хIайпнугу, ттигу ми цинярда аьч дурну дакъар. Ва ишираву, ахиргу, чIярусса шиннардий­сса силистталия махъ, тахсиркартал бугу-бувгьуну, миннан багьай­сса танмихI кьувкьунни. Амма ванийну гьашиву дан къааьркинссар. Бусса гужру цачIун бан аьркинссар Дагъусттаннай ливтIуцири журналистурал хIакъиравусса делорду аьч дан, тахсиркарталгу лявкъуну, миннан багьайсса танмихI кьукьин. Лякъин аьркинссар журналистал ливтIуминнацIун ми литIун тIалав бувмигу. Цанчирча журналист ивчIаву – му хъанахъиссар тIайламур бивчIаву, му так ца журналистнайн къаршисса преступление дакъарча, щалла жяматрайн къаршисса преступленияр. Цанчирча журналист уну тIий жяматрахь тIайламур бусласисса инсан, журналист ивчIаву тIурча хъанахъиссар тIайламуний къадагъа дуллали­сса ишну. Мунийн бувну журналист ивчIаву ккаклан аьркин­ссар укунасса инсан ивчIавуну бакъача, жяматийсса деятель ивчIавуну.