Ларкьунни «Щунудагъ» телевидение

Ларкьунни «Щунудагъ» телевидение

Ккуллал райондалий зий ду­ссия хъинну ххуйра-ххуйсса информация инсантурачIан диян дуллалисса «Щунудагъ» телевидение. Вана, уттигъанну ва телевидение ларкьуну шикку зузисса 3 зузалан булунсса харжи бакъашиврийн бувну.
ХьхьичIара телевидение зий дикIайссия райондалул аьмсса бюджетрава арцу дуллай. Яла, махъ, ва кIура лаган дурна цийнура цурда зузисса, шяраваллал администрациярттал дуллалисса арцуйну дузал хъанахъисса телевидениялийн. Утти, Ккуллал райондалийсса шяраваллал бакIчитурал арцу къадуллалаврийн бувну, телевидение ларкьунни. Ваниннин хьхьичIва мунил директорну ивкIсса Усттаров Сергейл бувсуна, дурагу 2 азарда къуруш дулун багьлай бушиву ца шяраваллил администрациялул зурул лагрулий. Ци чиви, миннайгу аьй дувансса кIантту бакъахьунссар, мукуннасса тагьарданий миннаяту цаятурагу арцу кьуркьуну ва кьукьлай буну тIий.
Шиккува кIицI буван ччива – нава зузисса «Илчи» кказитрал лагругу чан дунни 8 лажиндарал, щалагу Аьрасатнаву загьир хьусса экономикалул тагьарданийн бувнур тIий. КъакIулли, къабувчIлай бур ттун ва ци ва ча нанисса политикарив, экономикарив.
ХIадур бувссар
ХIажимурад ХIусайновлул

Читайте также: