«Дагавтодортрансрал» давурттал хIасиллая

44_5Октябрьданул 16-нний республикалул журналистътуращал хьунаавкьунни, «Открытая власть» проектран хасну, «Автодортрансрал» каялувчи Загьид Хучбаров.

ХIасан Аьдилов
Ганал бакIрайва бувсунни цалла предприятиялул дурсса давурттаяту, яла жавабру дуллунни журналистътурал суаллахьхьун.

З. Хучбаровлул бувсмунийн бувну, гьашину республикалий цалархIал 20 объектрай дачин дурну диркIссар ххуллурду ва ламурду баврил давуртту, мукунма цаппара ххуллурду бакьин баврил давуртту, Ахъушиял, Бущихъиял, Гъуниннал, Гумбетуллал, Дарбантуллал, Къизлардал, Къурагъиял, Лаващиял, ЦIуссалакрал, Рутуллал, Сергокъалаллал, ТIиларатIиял, Хасавюртуллал, ЧIарадиял, Шамиллал районнай, МахIачкъалалив ва Каспийскалий.
Бувну бакIуйн буккан бувну, зийгу бур МахIачкъалалия аэропортрайн нани ххуллул 5,6 километралийсса бутIа. Мува бакьин буллай бивкIсса ххуллул 4 километралул манзилданий бавкьуну бур асфальт, ххуллу гьартагу бувну.
Къарабудахккантуллал райондалий цIанагу бакьин буллайнма бур Манас-Сергокъала-Первомайское ххуллу. ХIакьи­нусса кьини 3,9 километралул манзилданий дирхьуну дур асфальтрал лувмур къат. Ахъу­шиял райондалий Цахъар-Акъуша ххуллий бавкьуну бур I километралул манзилданийсса асфальт. ЦIуссалакрал райондалий Новокули-Ножай-Юрт ххуллий бавкьуну бур асфальт 3 километралул манзилданий. Лаващиял райондалий Махачкала-Буйнакск-Леваши-В. Гуниб ххуллий асфальт бавкьуну бур 3 километралул манзилданий.
Дарбант, Къизлар шагьрурдал байран кьинирду хьуннин, ми шагьрурдайн нанисса ххуллурду цила чIумал бакьин бувну бивкIссар. ЦIанасса ппурттуву дузрайн дуккан дуллай бур «Доведение дорог с асфальтобетонным покрытием до восьми районных центров» тIисса респуб­ликалул программа. Гьашинува асфальтру бакьинтIиссар Гумбетуллал, Къурагьиял, ЧIарадиял районнайнсса ххуллурдайх.
Зий бур ЧIарадиял райондалий Гъуниб-ЦIуриб ххуллий, 13-19 километралул ххуллу бакьин буллай. 1,4 километралий асфальт бавкьуну бур.
Ялун нанисса Ххуллул зузалал кьинилул хьунийн ххуллул усттартурал шинал план бартдиргьуну дур 99 процентрал. На буллуссия, ччянияцIава лакрал зуму-ккарччулун багьсса, Ккуллал райондалия Дюхъливсса ххуллу баврил хIакъиравусса суал. Хучбаровлул мунин укун­сса жаваб дуллунни. «Цал щаллу банну Лакрал райондалия Ккуллал райондалийнсса ламу бишаврил масъала, яла буруганну Рутуллал райондалия Ккуллал райондалийн ххуллу баврил масъала цукун щаллу бан шайрив». Шиккува бусан, Лаккуймур ламу ялунчIил бан ккаккан бувну бур.