ЦIуссалакрал чарххичитал хьхьичIунми кIанттурдай

gtas_1Февральданул 28-нния мартрал 1-ннийн Кисловодск шагьрулий хьу­ссар хIала-ккаласса дандибуккавурттал (смешанные единоборства) ММА дунияллул халкьуннал турнир. Тикку гьуртту хьуссар Аьрасатнал чемпионатрай цалчинми ва кIилчинми кIанттурду бувгьусса чарххичитал.

Аьрасатнал цачIундур командалувух гьурттуну бивкIссар «Новолак» спортклубраву дунияллул халкьуннал даражалул мастер Бадави ХIасановлул биян лахьхьин буллалисса лакрал 6 дандиуккугу.
Миннавату цалчинмур кIану бувгьуну бур ЦIуссаккулатусса МахIаммадаьли Рамазановлул, 80 килорал кIушиврий, 3 муттаэнаяр ххув хьуну.
КIилчинми кIанттурду бувгьуну бур: 1. Чапаевкаллал шяраватусса АхIмад Рамазановлул, 30 килорал кIушиврий. Вагу 3 муттаэнащал ивну, 2-яр ххув хьуну ур. 2. Рустам Аьбдуллаевлул, 77 килорал кIушиврий. Вагу ххув хьуну ур 3 му­ттаэнавасса кIиннаяр. 3. МахIаммад Аьлишаев, Чараваллал шяравату­сса. Вагу 3-щал ивну, 2-ннаяр ххув хьуну ур 100 килорал кIушиврий. Шамилчинмур кIану бувгьуссар Ккуллал шяраватусса МахIаммад Билаловлул, 84 килорал кIушиврий. Вагу 3-ннащал дандиувккун 2-наяр ххув хьуну ур.
Цалчинмур кIану бувгьусса МахIаммадаьли Рамазановлул дурххуссар дунияллул чемпионат­райнсса путевка.
ТIайлабацIу, МахIам­мад­аьлий!