Нюжмар дакIний лирчIунни…

Ссайну дакIний лирчIри вин ларгсса нюжмар? Укунсса суал булару жу сайки гьарцагу номерданий

Камил Рамазанов, шагьрулул ххуллурдал инспектор:
— Ларгсса нюжмар дакIний лирчIунни шагьрулувух нанисса щинал къанав марцI дуллали­сса давурттайну. Жу му къанав марцI дуллай зий бивкIру сайки 5 кьини. Шагьрулувугу баян бувну буссия, къанав марцI дуллалисса давурттив нанав­рийн бувну, 3 гьантлий щин къадикIантIишиву. Микку зий байбивхьукун, ми гьантригу биял къавхьуну, ялагу 2 гьантлий зун багьуна. Мунияту агьалигу тамансса авара хьунни. Къанав марцI дуллалиссаксса хIаллай 200-нния ливчусса машинар­ттай дуккан дарду 15 азардахъул тоннарду ччюрклил. Жул даврил ялув ацIан цимилагу увкIунни Республикалул Президент Рамазан АьбдуллатIипов. Ккавккунни ванан жулва агьалинал баччи бакъашиву, цалла хIачIлачIисса, ишла дуллалисса щинавун ди­къарчусса журалул ччюрк дакъашиву. Жулва халкь низамрайн буцингу хъинну захIматсса бур. Букъавсна, низамрайн къабуцлайнма бувчIин хъунмасса зат бакъархха шагьрулувух нани­сса щинал къанавравун бикIу, укунмасса кIичIирттавун бикIу ччюрк дичлан къабучIишиву. Мяйжанссар, жул къуллугърал бурж бур агьали марцIсса щинал дузал баву. Шагьрулий ялапар хъанахъисса агьалинан цанмагу бувчIин аьркинни къанав марцIну ядан аьркиншиву. Ттул пикрилий, уттигу агьалинахь къанавравун ччюрк мадичларду, низам дуруччара тIий ялув бацIлан пайда чIалай бакъар, къанавравун ччюрк дичлангу, му чапал дуллангу аьркин бакъашиву халкьуннан цанма букъавчIуссаксса. Къанав дакъар марцI дан аьркинну, аьркинну дур жулва инсантурал инсаншиву марцI дуван.

Луиза ХIасанова, Пенсионный фондрал зузала:
— Ларгсса нюжмар дакIний лирчIунни СССР-данул Халкьуннал аьртIист, Аьрасатнал эстрадалул машгьурсса балайчи Иосиф Кобзон МахIачкъалалийн учIаврийну. Иосиф Кобзон Аьра­сатнал балайчитурава ттун яла ххирамари, мунал концерт­райн навагу багьанссара тIисса пикривагу къашайва. Ва ххуллух интернетравухчIин кIул хьунни Иосиф Кобзон МахIачкъалалийн увкIун концерт дуван най ушиву. Цимурцагу кьадиртун, байбивхьура мунал концерт чув дан най дурив ххал дуллай.
Ванал концертрайн бучIан ччай бивкIми гьарзасса бия. ЧIявуминнан концерт душиву къакIулну, бучIан къавхьуну, пашман хьуну ливчIун бия. ЦIанакул аьрасатнал эстрадалул сайки циняв аьртIистал жучIанма букIлай, цучIав махIаттал хьун­сса иш бакъар. Амма Иосиф Кобзон куна цIанихсса, гьунар бусса аьртIистал тIурча жучIанма ччя-ччяни къабучIай. Залданувун бавтIсса тамашачитурайну бувчIлай бия Иосиф Кобзоннул концертрах мякьсса цикссагу дагъусттанлувтал бушиву. Концерт цурдагу ларгунни лавайсса даражалий. Ванал концертрал программалувух аьрасатнал халкьуннал балайрду бакъа­ссагу, бия тамансса машгьур­сса дагъусттаннал шаэр Расул ХIамзатовлул мукъурттийссагу. Сайки циняв Кобзоннул балайрду бия тамашачитуран ххуйну кIулсса. «Кьурукьру» тIисса Расул ХIамзатовлул балай тIутIийни циняв тамашачитал мунацIун бавхIуну тIий бия. Концертрайн бувкIцириннахь барчаллагь тIий, Кобзоннул бувсунни цанма ляличIину ххирасса бушиву Дагъусттан ва Дагъусттаннал агьали. Бувсунни мукунма цува гъанну кIулну ивкIшиву хъуна­сса шаэр Расул ХIамзатовлущал. Цала концертрайн бучIан ччисса халкь чIявусса бушиврийн бувну, Кобзоннул махъ буллунни ччя-ччяни уттигу Дагъусттаннайн учIаван.
ХIадур бувссар
И. Саидовал