Барча буллай буру

Главная страница » Барча буллай буру

dood_6ДакIнийхтуну барча уллай буру жула ххирасса уртакь Аьбдуллаев Роман Анаслул арс оьр­мулул 50 шинал юбилейращал!
Роман, ина ура хъинну захIмат ххирасса, ччимур даву дуван пагьму бусса инсан. ЧIа тIий буру вин цIуллу-сагъшиву, оьрмулуву тирхханну, кулпатраву талихI. ОьрчIая, оьрчIал оьрчIая неъмат ккакканнав! Ина вила дакIнийсса мурадирттайн ияннав. Вил мур­ччая пиш чан къахьуннав!
АрхIал дуклай бивкIми

————————————————

doo_6Циняв гъан-маччаминналгу, агьлу-авладралгу, дус-ихтивар­туралгу, даврил уртакьтуралгу цIанияту барча дуллай буру Ва­ччиял шяраватусса Муталавл душ Увайсова Галинал оьрмулуву кIицI лаглагисса юбилей.
ЧIа тIий буру Галинан чIярусса цIуллусса шинну, цIу-цIусса ххаришивуртту ва ххуйшивуртту. Зунттал хъамитайпалун лайкьну, дакI-аьмал аваданну, тIул-тIабиаьт узданну бувтсса ва бутлатисса оьрмулийну ина хIалал бувссар жул цинявнналвагу хIурмат, вила оьрчIаясса ва оьрчIал оьрчIаясса духкъалагайсса ххаришивуртту.
Вания тиннай дичинтIими шиннугу хьуннав вил ххуй-хъиншивурттал видурцIусса, вила язи-язими мурадирттацIун даркьусса, цIуллусса! Яхъанахъу вилацириннащал талихIрай, тир­ххандарай!
Ина ххирацири циняв