Жижара

imag_4МахIаммад­шяпинал арс АьбдурахI­манов АьбдурахIман
Сентябрь зурул цалчинсса кьини аьпалувух ивхьунни ххишала акъа лакку мазгу, буттал улчагу ххирасса инсан, ххаллилсса оьрчIал ппу, оьрчIал оьрчIал хъунмямма, оьрмулухун ххуйсса давурттай зий ивкIсса, махъсса шиннардий «Дагдизель» заводрал АСУП отделданул хъунаману зий ивкIсса АьбдурахIманов АьбдурахIман МахIаммадшяпинал арс.

АьбдурахIман увну ур 1936 шинал Лакрал район­да­лий ГьукIурдал шяраву. МахIаммадшяпинал ва ПатIи­мал кулпатраву хъуна хьусса АьбдурахIман, ца акъа-акъасса унугу, нитти-буттал гиччава най уна захIмат ххирану, дуккавриву итххявххун, оьрмулувусса захIматшивурттал хьхьичI баруну ацIансса жагьилну хъуна увну ур.
1955 шинал арцул медальданийну къуртал бувну бур Каспийскаллал 2-мур школа. Муния махъ тамансса дуккавур­ттугу дурну, биялсса бакIрачIангу бувкIун, лахIан увангу къавхьу­сса зунтталчу зий ия оьрмулул 78 шин хьуннин цанма ххира хьусса «Дагдизель» заводрай. Дур АьбдурахIманнул диялсса медаллу, знакру, ХIурматрал грамотартту, бахшишру. Ва ия хIурмат лавайсса ЗахIматрал ветеран. АьбдурахIманнул цалва захIматрал хъунмур бутIа бивхьуну бур «Дагдизель» завод­раву дуллалимур ттизаманнул автоматизированный системар­ттал щаллу дуллай. ХIакьинусса кьинигу ванал цIа заводраву хIурматрай зумух ласайссар ва лавайсса кьимат бивщу­ссар. ЧIявуссаннан ва кIулссия шаэршиврул пагьму бушиврийнугу, буккан бувссия цува автор­сса луттирдугу, хъинну ххира­ссия ниттил мазрай буккайсса «Илчи» кказитгу.
Хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру АьбдурахIманнул кулпат Тамарахь, арсурваврахь, оьрчIал оьрчIахь ва махъсса цинявппагу гъан-маччанахь. АьбдурахIманнун къабуллумур оьрмулул бутIа зунма ххи бувну лякъиннав, барачат махъ ливчIун лякъиннав.
АьбдурахIман Шяпиевичлул рухI алжаннул ххари даннав, гьав нурданул дуцIиннав.

ОИТиЛС-лул коллектив, гъан-маччами, дустал,
гьалмахтал

—————————————————

imag_3Чалабов Низами
Сентябрьданул 15-нний, 51 шинаву, захIматсса азаруннища ххассал ангу къавхьуну, жуятува лавгунни ххаллилсса лаккучу, итххявхсса зузала, дакI мяшсса уссу, кулпатрал заллу, ппу, ттатта, Читтурдал шяравасса Чалабов Ибрагьиннул ва ГьунчIукьатIатусса Магьижамаллул арс Низами.
Жагьилсса оьрмулуву подполковникнал чингу ларсун, чIярусса грамотардащал, милицанал органнаву зий, пенсиялийн увккун махъгу личIи-личIисса банкирдай зий уссия.
Ванал бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай буру ванал уссурваврахь, ссурваврахь, кулпатрахь, душваврахь, щалвагу агьулданухь.
Ва кьурчIишиву духIансса ссавур зухьхьун Заннал дулуннав. Низами алжаннул ххари аннав, гьав нурданул дуцIиннав.

Читтурдал ва ГьунчIукьатIрал жямат