Дуки-хIачIиялия Идавсил (с.аь.с.) увкумур

gor_1— Зяъпиран (шафран). Хъинс­сар оьттун, чурххайн хIал бучIайссар, ттурчIавунсса къюву лагь дайссар, жагьилсса арамтуннал гьавас ххи байссар.

— ЦIу. Ххи-чан къабувну, цила кьаралданий канарча, бурчу ххуй байссар. ЦIу гьарза барча, бурчу ччуччи байссар. ЦIу ишла байссар инсан загьрулул хьусса чIумалгу (цIу бивчусса щин хIачIлачIи уллай). Ялагу Идавс (с.аь.с.) маслихIат буллай ур «Дукра дукан хьхьичIгу, дуркуну махъгу кьацIливу къеп цIил биширча хъинссар», тIий. Укун буллалисса инсаннал чурх Аллагьнал 300 азарунния мурахас буллалиссар.
— ТтуккулцIу. Идавсил заманнай аьдатравун дагьну диркIун дур къатта-къуш ттуккулцIил кьункьал (бугъирал) буллалаву. ТтуккулцIил кIусса дукия лялиян дан хъинну кумаг байссар, чурх исвагьи байссар, ххюттукалувусса газру бухлаган байссар.
— Ссирка. КIулну бур, МахIаммад Идавсил (с.аь.с) ца чIумал увкуну бур цув укканнинсса цинявппагу идавстурал мархха-ххатин (дукралувун дичаймур) (приправану) диркIун дур ссирка, куну. Ца хIадисрай чивчуну бур, ссирка дусса къатлувун тачIав ккаши къабагьантIиссар, куну.
— Гьивхь. ЗахIматну лялияй­ссар, амма кишмитIутIущал цачIу аьвкъу-гъили шаврия ххуйсса даруври. Авиценнал увкуну бур гьивхь хъинссар загьрулул хьусса инсаннан, куну.
— Щин. ЖучIанма бивну бур Идавсил (с.аь.с.) увкусса махъру: «Яла ххуймур хIачIия ва дуниялли, ванил хъирив щинни», — тIисса. Щинал мякь лиххан байссар. Щинал кумаг байссар дукра лялиян дан. Идавсил (с.аь.с.) увкуну бур: «Зунма мякь багьайхту, хIачIияра щин чан-чанну ххув тIий. Цакуну чIярусса щин хIачIарча, зулла ттиликIран зарал биян бюхъай­ссар», — куну.
— ЛачIа. Шакъавхьсса лачIал щиртри байссар ва газру (ссихI) хIасул шайссар. ЛачIая иникьали дан аьркинссар дяхтта.
Барчаллагьри дукъарккусса (аьвамсса) Идавсил (с.аь.с) аькьилтал махIаттал буллалисса кIулшиву жунна дуллусса. Ванил бакъарив тасттикь буллай Аллагьнал хъиншиву ва дугъришиву цалва ляхъан бувминначIансса, уну тIий Та яла хъинма ва циняв ххирама. Мунияту Аллагьнал тIимур ххуллийх бавчуну хъинни, бя­къайкьуну.
АлхIамду ли Ллагьи Раббил Ааламин! Ааминь.
ЦIуллуну битаннав.