Аэропортрал даву чIумуйнусса дацIан дуван тIий бур

Главная страница » Аэропортрал даву чIумуйнусса дацIан дуван тIий бур

imag_7МахIачкъалаллал аэропортрай цIубуккан буллалисса давуртту нанаврийн бувну, жулла республикалийн самолетру чIумуйнусса чанну лехлан тIий дур.

И. Саидова
2014 шинал август зурул 18-нния сентябрь зурул 27-нийн аэропорт, расписание даххана дурну, зий буссар так дяхтта. Утти­гу баян буллай бур, сентябрь зурул 28-нния байбивхьуну, октябрь зурул 30-нийн бияннин аэропорт лакьлай бушиву.
Аэропортрал даву дацIан даврийн бувну хьунадакьлакьисса къулайдакъашивуртту бигьа даву мурадрайсса чаранну ххалбигьлай бур. «ВИМ-АВИА» ва «Ред Вингс» авиакомпаниярдал дуллай диркIсса рейсру цIанакул Грозный шагьрулул аэропортрайн дуллан тIий бур. МахIачкъалалия «Северный» тIисса автовокзалдания пассажиртал Грозный шагьрулийн биян буллансса автобусру щаллу бувну бур. Ми автобусирттал расписаниялиягу агьалинан баян бувантIиссар. Му бакъассагу, МахIачкъалалия Москавлийн­сса ва МахIачкъалалия Санкт-Петербургливсса поездирттайн вагонну ххи бувантIиссар.
Октябрь зурул 31-нний аэропортрал даву цIуницIа дайдишин най дур.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля