ЗахIматрал байран

Главная страница » ЗахIматрал байран

fast_7Цимирагу шинни ЦIуссалакрал райондалул агьалинал Цалчинмур майрал байран Новостройрай, Ххувшаврилмур ЦIуссалаккуй дуллай. Гьашинугу интнил ва захIматрал байран дуван чIявусса агьали бавтIун бия Новостройрал трестрал къатрал чIаравсса майданнив. КIюрххила ккучу-ккучунну дурну цала программардал репетициярду дуллай бия дуклаки оьрчIру ва культуралул зузалт, спортрал бяст-ччаллил тIуркIурдаву гьуртту хьун хIадур хъанай бия спорт ххирами. Гьаннайсса, хъуннасса уттарашинна дия. Агьалинащал яхши-хашрай бия райондалул хъунама ХIажи Айдиев, Республикалул Халкьуннал Мажлисрал депутат Зайнуллагь Мирзоев ва цаймигу бусравсса къуллугъчитал.
П. Рамазанова
А. Аьбдуллаева
Сайки циняв школардал учительтурал коллективрду бия директортуращал архIал, мукунма Новостройрай дур учинсса учреждениярдал зузалт бия. Байрандалийн бавтIцири барча буллалисса ихтилат бунни райондалул хъунаманал хъиривчу Аьли Исрапиловлул:
«Жунма цинявннан кIулли цIусса миналий кIанттул хьун бигьану бакъашиву, амма, ялун личлачисса захI­матшивурттахьхьунгу мадад къа­буллуну, жулва оьрму хьхьичIунмай бавриха зун багьлай бур жунма куннал кув бувгьуну, куннан кув бувчIуну.
ХIакьинусса кьини Новостройрай яхъанай бур ряхазарунния ливчусса инсантал. Зий бур 6 школа, бувну къуртал шавай бур 3 школа. Бувну бур 50 къашайшалансса кIану бусса азархана. Шанна шяраву бур ФАП-ру, дурну дур шаназарунниха лирчусса къатри. Дурну къуртал дурссар щинаххуллул цIусса линия.
Амма дурмурнияр дулланмур чIярусса дур. Щаллусса район дизан дуллалисса чIумал, гьай-гьай, давурттивгу диял­сса дикIайссар. Мунияту ххуймунийнгу хьул къакьувкьуну, жува хIарачатрай зунну цIусса миналийн лак бизан баврил программа дагьайкун бартдигьавриха. Жул умуд буссар цIусса миналийгу жулла район республикалийцири районнаву хьхьичIунну дикIансса даражалийн гьаз дуванну тIисса, мунихару зузиссагу. ЗахIмат ххирасса цIуссалакрал агьлу барча буллай ура ЗахIматрал ва Интнил байрандалущал, гьарца тIювай ххуйсса оьрму, ххуйсса хозяйство дузал хьуннав тIий ура».
Барча бавурттал хъирив байрандалул хьхьури тапшур дурна культуралул отделданий каялувшиву дуллалисса ХIабибат Буттаевайн. Муданна кунна, ххуйсса программа хIадур дурну дия ХIабибатлул ва му каялувшиву дуллалисса отделданул. Концертрай гьуртту хьуна машгьурсса балайчиталгу. Миннавух Кристинагу, эстрадалул цайми чаннацIурттигу.
Сабрина МахIаммадова, Чапаевкаллал школалул учительница:
— Ряхра шинни жу Новостройрайн бивзун, хасну на аьдат хьуну бура. Уку-укунсса мероприятиярдайнгу буккару дуклаки оьрчIругу бувцуну. Утти ва кIану жунма кьисматну лявкъуния мукьах, ва кIанттай ххуйсса оьрму дузал бавриха зурча бакъа пайда бакъар. ИчIурагу вара тарап дуссар, ттул кIия арс, ца душ бур. Мина даххана дан багьминнан ккаккайсса захIматшивуртту вайннангу ккаркссар, амма оьрчIалми дакIру ччяни тирх учайхха, вайгу дустуращал, гьалмахтуращал хIала-гьурттуну хъуни хъанай бур. Щинал дузалшинна дур жул шяраву, ттукI бакъаний кIинттул, гьай-гьай, бяхълай бивкIру, отопление ттукIрайсса духьувкун. Миккугу личIину авара къавхьунну. Тти ва жула кIанттур тIий дакI лаянну къу­ццу тIий буру.
Мариян Оьмарова, азарханалул регистратуралул зузала:
— Уку-укунсса байранну жяматру цачIун бавтIун дуваврия жугу ххариссару, оьрчIан дялахъру дур, тирхханну дур. На ЦIусса шинал байрандалийнгу бучIара арсгу, душругу бувцуну. ХIакьинугу бувкIра ва байрандалийн. КIулми ккаклай бур, къакIулми кIул хъанай бур, ххуйсса концерт дур. Спортрал бяст-ччаллил тIуркIурдай тамаша буллалими чансса бакъар. НацIу-кьацIу, щин дахлай дур ласун ччинан.
Дакъами къулайшиннардугу дузал хьуну, барачатсса мина хьуннав тIий бура ва кIанттай.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля