Нюжмар дакIний лирчIунни…

kwestСсайну дакIний лирчIри вин ларгсса нюжмар? Укунсса суал булару жу сайки гьарцагу номерданий

Исмяил Оьмаров, социал идаралул зузала:
— Ларгсса нюжмардий дайдирхьунни жува арулла шинай ялугьлай бивкIсса Олимпиада Сочилий. На ларгсса нюжмардийва коллегахъахь тIий ивкIра, дайдишиннинма му Олимпиадалия шацI хьунна тIий.
Аьрасатнал хIукуматран ххирар дуниял хIайран дувансса журалий футболданул турнирду, Евровиденияртту, Олимпиадар­тту дуллан. ДукIува-кIурссанува чIалай бия хIат-хIисав дакъасса арцу Сочилийн най душиву, амма азарханардай даруртту зува машан ласира тIий бур къашайшалтрахь, харжру лахъ бан бюджетраву арцу дакъар тIий бур.
Жува хIукуматрал «навт бухлавгун, пилта ччучлачисса тагьарданийн» бувтун, кьатIаллил билаятирттая бувкIми хIайран баннив, ми бялахъан баннив миллиардру бассан буллай бур.
Учинсса махъ бакъар, ххаллилсса шоу дия Олимпиада дайдишаврил байран. Амма чIявуну, пахрулий тикрал буллай бия Аьра­сат дунияллий хъунмур билаят бушиву. Жулла ваксса-таксса аьрщи, лухччи дуссар тIий мяш тIутIаву ххуйшивурив? Сайки бавагу къабавунни ттун «россия­нин», «россияне» тIисса махъгу. Бия «русские», «русская зима», «символ русского пути» ва м.ц. Му шоулий яла ттунма тIааьнмур хавар бия Ханты-Мансийский округрал губернаторнал, цивппа Сочилийн эконом-классраву, детдомирттаясса оьрчIру бизнес-классраву самолетрай Олимпиада ккаккан бувцушиврул хавар.
Спорт къааьркинссар тIисса цукIуй акъар. Цинявннаяр хьхьичI нагу ххари хьура фигуристурал мусил медаль ласаврия. Нагу Аьрасатнал гражданинна, аьрасатлувтурал (къа оьруснал, гьа) ххувшавурттая циванни ххари къахъанан?
Гьакссагу ххуй дирзунни Олимпиадалул лаххиягу: хIукуматрал вакилтурай, тележурналистурай, волонтертурай эмаратсса лаххия дур. ЯбатIин къашайсса журалийсса декорациярду дия. Му даражалий даву дансса бюхъу-каши жучIара духьурча, дикIан аьркинни билаятрал экономика хьхьичIуннай дансса, низам дишинсса бюхъу-тяхъагу.

Эльмира Валиджанова, оьрчIал поликлиникалул лабораториялул зузала:
— МахIачкъалалив ларгсса нюжмардий куннасса тагьар зуруй дикIарча, шагьрулул ЖКХ-лул хIатти бухлаганссия.
КIюрххил микIирттайх ччех бикIлай, багьлай давурттайн занай бивкIру, гьанттайнмай – бярдавух, къуйрдавух гьузуй. Амма репортаж дия телевидениялий, вайксса-тайксса машинартту мар­ххала букьлай зий буссар, тIий. Ванакьай зунма хавар! Та букьай МахIачкъалалив марххала? Му бассай. Аьщуйн щуну учиннив, бассаннин битай.
ТачIав ЖКХ-лул зузалт хIадурну къабикIай кIинтнийн. Зуруй марххала булларча циявав зунтIисса? Лахьхьин аьркинни­хха, ахир, кIинтнищал бавкьуну, нахIуну яхъанан. Цахъи дяркъу хьуннихха, марххалтту бунни­хха, чан шай маршруткарттугу, гьаз шай таксирдайнсса багьригу. Дакъар шагьрулуву духIиндарайсса транспорт. БувчIин ччинан му бувчIунни, амма тагьар къулай хьун дурар. Шагьрулул транспорт­рал водитель бяв-бявтIи бувну музыкагу, агьалинайн чIугу лахъ буллай, ччи-ччиний маршруткагу бацIан буллай, ччан бивкIмур буллан икIайссарив.

ЦIувххуссар ПатIимат Рамазановал