Эса идавс дунияллийн уккаврил байран МахIачкъалаливгу

gofro_21Январьданул 7-нний Чанна­сса байран Рождение Хрис­тово дунни МахIачкъалаллал Свято-Успенский кафедралул соборданий. Республикалул ххачпараснал хъунмур ахIрамравун бучIайминнахь байран барча увкунни Дагъусттаннал бакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул.
Тикку махъ лахълай, Р. Аьб­дулла­тIиповлул увкунни:
— Ва байран так православный дин думиннал дакъасса, циняв дин дуллалиминналгу байранни. Хрис­тос – хъунасса, бусурманнангу бусравсса Аллагьутааьланал вакилли. Дагъусттан – иман дусса халкьуннал билаятри, шикку муданма бусравну бивкIссар дин дуллалимигу, личIи-личIисса диннугу. ХIакьину Да­гъусттаннан аьркинну бур хIакьну иман дусса инсантал, аьркинну бур ми цачIун баву. ЖучIава бусравну бур оьруснал православиялул килиса ва дакIнийгу бур ганил цукунсса кIану бувгьуну буссарив Аьрасатнал паччахIлугъ дузал давриву, — куну.
МахIачкъалаллал ва Грозналлал кашиш Варламлул бувсунни га кьини оьруснал дин дуллалиминнан кIилийнусса байран хъанахъишиву – Рождество Христово ва Дагъус­ттаннал бакIчи ахIрамравун учIаву. «Жун кIулли ина хъуннасса къулагъас дуллалишиву республикалий ялапар хъанахъисса циняв миллатирттал диннах. Му хъунмасса барчаллагьран лайкьссар», — увкунни кашиш Варламлул.
Яла Дагъусттаннал бакIчинал МахIачкъалаллал Свято-Ус­пенский кафедралул соборданун машина пишкаш бунни.