Республикалий аьдлу-низам цIакь хъанай дур

gofro_20Декабрьданул 31-нний ДР-лул Президент Рамазан Аьб­дуллатIиповлул дунни ихтиярду дуруччай органнащалсса совещание 2013 шинал хIасиллан хасну.

Хьунабакьаврий хьхьичI­махъ лахълай, Рамазан Аьб­дуллатIиповлул хIайпну кIицI бунни лаглагисса шинал махъсса гьантри апатIсса иширттайну лухIи-цIан лаган бувшиву.
«Жува нигьабувсун бикIару гьарца кьини чув ци пIякь учинавав, чув теракт данавав тIий. ЖучIава гьарца кьини цу-унугу ивкIлай ур, цинявннаяр чIявуну ихтиярду дуруччай органнаву», — увкунни Р. АьбдуллатIиповлул.
ДР-лул Президентнал му­къурттийн бувну, 2013 шинал исполнительный ва законодательный властьрал органнаву ивкIусса хьуну ур 91 инсан, щавурду дирсса – 144.
«ХьхьичIмур шинах бурувгун ми цифрарду чанссар. Ттул пикрилий, ихтиярду дуруччай органну ххуйну зий бур. На зу ЦIусса шинал хьхьичI батIав зухь барчаллагь учин гьашину дурсса давурттахлу. Агарда жува куннал куннан кумаг буллай, кабакьларча, жулла давуртту ванияргу ххуйну дачинтIиссар», — увкунни республикалул бакIчинал.
Дагъусттаннал Президентнал барчаллагь увкунни гьарца структуралул каялувчинахь. Лавайсса кьимат бивщунни Дагъусттаннайсса ФСБ-лул давурттан.
Къаччиминнал бачIвасса му­къурттийну аьй-бювкьу дулларчагу, ххуйну зий ур республикалул прокурор. ЧIярусса захIматсса давуртту дур прокуратуралуву, амма ми захIматшивурттугу духIлай, прокурор зий ур паччахIлугърал ккаккан дурсса низамрай», — увкунни Р. АьбдуллатIиповлул. Ганал цIа дунни республикалул МЧС-рал каялувчинаягу, Мюхчаншиврул советрал бакIчинаягу, мукунна ихтиярду дуруччай бутIул ялув ацIаву дуллалисса вице-премьер Рамазан ЖахIпаровлуягу.
УФСБ-лул хъунама А. Кониннул мукуна барча унни ДР-лул Президент ялун нанисса ЦIусса шинащал ва барчаллагь увкунни гужирдал бутIул даврин лавайсса кьимат бищаврихлу.
Яла Дагъусттаннал бакIчинал ихтиярду дуруччай органнал каялувчитуран буллунни ЦIусса шинал ссайгъатругу.