Олимпий цIу – Дагъусттаннайгу

Хъунма хIал личIлай бакъар 2014 шинал кIинтнил Олимпий тIуркIурду байбишин. Олимпий цIугу уттинин диян къадурсса кIану къаливчIунни, ччарча ссавруннай, ччарча аьрщарай ва щинаву.
Аьрасатнал цайми шагьрурдавух, МахIачкъалаливгу диян най дур Олимпий цIу. Му Астраханная Дагъусттаннайн диян най дур январьданул 27-нний. Олимпий цIарал факел ларсун бачин тIий бур цIанихсса спортсментал, Олимпий тIуркIурдал чемпионтал ва призертал.

Бадрижамал Аьлиева
Му цIу ларсун бачинтIиссар тIий буссия 270 инсаннал. Утти ми чан бувну, 67 инсан ивтун ур му цIу ларсун ачинсса.
ЦIу ларсун бачинтIиминнал маршрутгу, хьхьичIва баян був­сса куццуй, МахIачкъалалив 42 километралул лахъишиврийсса дикIан най дакъарча, Каспийск шагьрулийсса «Анжи-Арена» стадиондалийх дикIан най дур. Мунинсса сававгу дур низам, мюхчаншиву дуруччаву, Олимпий цIарал Эстафета МахIачкъалалив буссаксса хIаллай теракт ягу цамур оьсса иш хьун къабитаву.
Дагъусттаннайн дирсса Олимпий цIу хьунадакьлакьи­сса шадлугърайсса батIаву хьун най дур МахIачкъалаллал аэропортрал майдандалив. Муния махъ Олимпиадалул цIу хасъсса машинарттай диян дан тIий бур Каспийскаливсса «Анжи-Арена» стадиондалийн. Микку хьун тIийгу бур Эстафета.
Олимпий цIарал факел цалчин ларсун ачин лайкь хьуну ур лачIун уккаврил Дагъусттаннал цалчинсса олимпий чемпион Загъалав Аьбдулбеков. Ахирданийсса факелоносец икIан тIий ур мува лачIун уккаврил олимпий чемпион ХIажимурад МахIаммадов. Мунал жулла республикалул Президент Рамазан АьбдуллатIиповлущал архIал гьурттушиву дантIиссар Олимпий цIу лахълахъисса иширавух.
МахIачкъалалия Олимпий цIу гьантIиссар Чачаннавун Грозный шагьрулийн.