Ккуллал райондалиясса хаварду

Ларгсса шинал ахирданий ва гьашинусса шинал цалчинсса гьантрай Ккуллал райондалий хьунни бугьара хьусса къуллугъчитал пенсиялийн тIайла бувккун, миннан кIанттай цIусса къуллугъчитал бивтсса, янилун дагьлагьисса дахханашивуртту.
• — Шяраваллил хозяйствалул управлениялул хъунаману ивтунни Рамазанов Рустам.
• — Райондалул экономикалул отделдания муниципал сакиншиннарал хъуслилсса бувайсса масъалартту личIи бувну, цIусса отдел тIиртIуну, ванил хъунаману ивтунни Рамазанов МахIаммад.
• — Райондалий сакин бунни Жагьилтурал центр. Ванил хъунаману ивтунни Чаринов Аьли.
• — Гьанусса къатта-къуш бавурттал, ЖКХ-лул отделданул хъунаману ивтунни Жамилов Жамил.
• — Администрациялул Управделами бивтунни ХIажиева Надежда.
• — Жагьилтурал масъаларттаха зузисса отделданийн тапшур бувунни чIал къавхьуну Сочилий байбишинтIисса Олимпий тIуркIурдайн райондалул харжирах тIайла уккансса инсан личIи уван.
Ккуллал райондалиясса хаварду хIадур бувссар, райондалул хъунаманал маслихIатчи, пресс-секретарь Шамхала Хизриевлул кумаграйну, ХIажимурад ХIусайновлул