Жижара

tar_1СУЛАКЬАТЛУЛ АРС МАХIАММАДОВ ШЯЪВАН-ХIАЖИ
ЦIусса шинал дайдихьулий цакуну къюкI дарцIуну, оьрмулул 73 шинаву аьпалухьхьун лавгунни Буршаятусса МахIаммадов Шяъван-хIажи Сулакьатлул арс. Шяъван-хIажинал, буттагу дяъвилий ливчIун, цала хIарачат цала бувну, цал Щурагьиял педучилище, яла Дагъусттаннал педагогикалул институтгу къуртал бувну, Буршиял шяраваллил школалий, цал учительну, яла директорну, зий 50 шин дурссар. Му акъая цала къуллугъ харжиралшиврий бувгьусса инсан. Му ия лавайсса даражалул педагог, цала учениктуран акъассагу, цинявппагу жяматрал агьулданунгу. Хъунмасса хIарачат бувссар цала дуклаки оьрчIая мяърипатрал бувччусса, ххуйсса кIулшиву дусса инсантал буллай. Шяъван-хIажи ия щалвагу миллатрал, жяматрал адамина, Буршиял шяраваллилгу, бурширичуналгу кьимат лавайсса даражалий ябуллалисса.
Хъунмасса хIарачат буллай икIайва ларгсса никирал яхIгу, захIмат ххирашивугу, инсаншивугу уттиминнавугу дишин. Уттизаманнайсса, асгу-намусгу бухлаган бувну, къурушрайн иман дирхьуну, шяраваллил низам лиян дурну, шяравалу духлагай даражалийн дурцуминнал тIуллу цалла дакIнивухгу, къюкIливухгу итадакьлакьисса адамина.
Шяъван-хIажи жучIатува лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай буру щалвагу Буршиял жяматрал чулухату, мунал кьамулгу бувну, тIайлагу буклай ивкIсса хъамаллуврал, дустурал чулухату, мунал кулпатращал, оьрчIащал. Цал гьав нурданул дуцIиннав, алжан нясив баннав.
Буршиял жяматрал цачIун­шиврул ккурандалул ялувминналгу, мунал бувгьусса тIайласса ххуллий бавцIуминналгу хъунмасса хIарачат бувантIиссар мунал дакIниймур бартлаган буван.

Вил бутта дяъвилийн
нанисса чIумал
Дахьва ряхва барзъя
лякьлуву хьуну,
Уссахлу, ссувахлу, аьзиз буттахлу
Итанссагу ххива 90-лла шинай.

АгьитIи цан бував
ххирасса кулпат,
Вав-шавтIи циван бав
ххаллилсса душру,
БакIру хьхьичIун дичин
циван бав арсру,
Цан хIайран хьун бував
циняв уссурссу.

АвцIу кIану ххуйсса,
мазрал пасихIсса
ХIавилул чурх бусса
жул ххира куяв,
Мажлисрай тямада,
хъатIул хъунама
Тти жу ина акъа цукун бикIаву.

Вил магьирсса аькьлу,
кугьлансса махъру
Бахьлаган бувссарив
лухIи гьаттавун.
Буршиял жяматрал цачIуншиврул ккурандалул Хъунисриннал совет

—————————

tar_2АЬВДУРАХIИННУЛ АРС РАМАЗАНОВ ТIАЖИБ
Ларгсса шинал майрал 20-нний МахIачкъалалив Орджоникидзел цIанийсса кIичIираву, оьттух къанихсса барцIру кунмасса, гъарачи-террористътурал лавмартну дурсса пIякьчин бавриву хьусса ччарнивун иривссия Цалчинмур ЦIувкIратусса отставкалийсса милицанал полковник Рамазанов АьвдурахIиннул арс – полициянал подполковник ТIажиб Рамазановгу.
Му балаллувун биривминнан кумагран леххаврий ялун ивсса лахIзалуву кIилчингу дурсса гуж бусса пIякьчин бавриву кIусса, оьрмулун хъинну нигьачIаву дусса щаву дирну, кIулшилия лавгун уссия ТIажиб.
Муния махъ МахIачкъалалив, Москавлив ва хъин уллай, букъав къабивтссия хIакинтурал, нитти-буттал, гъан-маччанал. Амма вайннал щаллусса 7 зуруй бувсса хIарачат ссайнчIав къабувккун, ххассал ан къабювхъуну, декабрьданул 25-нний оьрмулуцIа хьунни АьвдурахIиннул ва Фаридал арс. ТIажиб Рамазанов увссия октябрьданул 3-нний 1978 шинал Ккуллал райондалий ХъунцIувкIуллал шяраву. МахIачкъалалив 33-мур школалий 8 классгу лавайсса кьиматирттащал къуртал бувну, ТIажиб, хъунмур оьрму МВД-лул эксперт-криминалистну агьалинал мюхчаншиву дуруччай органнаву гьан бувсса, отставкалийсса милицанал полковникнал цала буттал пиша язи бувгьуну, дуклан увхссия МВД-лул Новочеркасскалийсса Суворовский училищалувун. Му къуртал байхту тIурча, Аьрасатнал Федерациялул МВД-лул милицанал школагу къуртал бувну, милицанал эксперт-криминалистнал пиша лавсъссия.
Муния махъ МахIачкъалалив МВД-лул управлениялий эксперт-криминалистну зий уна дуклай, Тажиблул 2005 шинал къуртал бувссия АьФ-лул МВД-лул Мос­кавлийсса университетгу. Укун, эксперт-криминалистная айивхьуну, хъунама экспертнайн, лавайма экспертнайн, отделданул начальникнал къуллугърайн ияннин гьаз хьуссия. Ахирданийгу му отделданул начальникну цалва язи бувгьусса пишалий зий, ТIажиблул цала цува ккаккан увссия цалва пиша ххирасса, бюхъу бусса, цалва буржру марцIну биттур бан бю­хъайсса, гьалмахтураву авкьусса, дакI аьчухсса, инсаншиву дусса ушиву.
ТIажиб гьуртту хьуссия Къарамащилив хьусса дяъвилул питнардаву ва цаймигу цалва оьрмулун нигьачIаву дусса иширттавухгу. Чув, ци дуллай унугу, цайнна тапшур дурмур аьй къалачIунну, марцIну щаллу дуллай тIий каялувшиву дуллалиминнал ва архIал зузиминнал дянив хьхьичIунну, бусравну ва хIурмат буну уссия.
Ванинсса ца барашиннану хъанай дур ТIажиб, зузиссаксса хIаллай, къуллугърал шачIанттайх гьаз уллай, отделданул начальникнал къуллугърайн ияву. Полициянал подполковникнал цIа дулун ва чIярусса бахшишру ласун лайкь шавугу. Органнаву зузиссаксса хIаллай ТIажиблун арцуйнусса бахшиш къадуллусса, Барчаллагь баян къабувсса ягу ХIурматрал грамота къадуллусса шин царагу хьуну дакъар. Ванан дуллуну дур «За отличие в службе» тIисса шанмагу даражалул медаллу, «За активное участие в боевых действиях» тIисса лишан. Яла-яла, АьФ-лул МВД-лул министрнал амрулийну, дуллуну дур «За доблесть в службе» тIисса министрнал чулуха дулайсса яла лараймур наградалун ккаллисса медальгу.
Ва дазу-зума дакъа хъунна­сса кьурчIишиву дакIнийхтуну кIидачIлай, му духIансса, лялиян дансса ссавур, чувшиву диял хьуннав, ххуймунийн, хъинмунийн­сса вихшала-умуд дакIурдиву ххи хьуннав тIий, жижара буллай буру ТIажиблул кулпатрахь, буттахь, ниттихь, уссихь, буттал ва ниттил уссу-ссурваврахь, куявтурахь, махъсса цинявппагу гъан-маччанахь. Ванан къабуллумур махънан булуннав. Ва кьурчIишиву дакIнийнува ялун ххуймур, хъинмур бакъа къабияннав. ТIажиблунгу алжан нясив баннав, гьав нурданул дуцIиннав, абадул къатлуву нахIусса шану билланнав!
Цалчинмур ЦIувкIуллал
жямат, дустал, гьалмахтал

——————————-

tar_3МАХIАММАДЛУЛ ДУШ САГЪИРОВА РОЗА
Оьрмулул 75 шинаву аьпалу­хьхьун лавгунни дакI-аьмал уздан­сса зунттал хъамитайпа, цимиягу къашайшалан цIимилул инсанну бавцIусса пишакар, Ххюлуссуннал шяраватусса МахIаммадлул душ Сагъирова Роза.
Роза бувну бур 1938 шинал Ххюлуссуннал шяраву, МахIаммадлул ва Аминатлул кулпатраву.
Школагу, медициналул техникумгу бувккуну махъ Розал сайки щалва оьрму лавгун бур ЦIуссалакрал райондалул азарханалий зий, агьалинал цIуллу-сагъшиву дуручлай.
Цила аьзизсса лас Сагъирдущал вайннал хъунигу бувну, чивун бу­ккан бувну бур мукьва оьрчI.
Сагъират аьпалухьхьун лагаврил пашманшивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру ванил оьрчIахь, уссурваврахь ва махъсса щалвагу агьлу-авладрахь.
Цил бунагьирттал аьпа баннав, алжаннул агьулданувух хьуну ля­къиннав!
Ххюлуссуннал шяраваллил ва ЦIуссалакрал райондалул жямат, дустал, уртакьтал

—————————————

tar_4Жабраиллул арс Къютиев Казбек
Уттигъанну аьпалухьхьун лавгунни лавайсса даражалул хIакин, Дагъусттаннал цалчин­сса хIакинтурал съездрал вакил (депутат), «ДР-лул здравоохранениялул отличник», «ДР-лул лайкь хьусса хIакин» Жабраиллул арс Къютиев Казбек.
Увну ур Казбек январьданул 10-нний 1945 шинал Лакрал райондалий ХьурукIуннал шяраву хъудугьул кулпатраву.
ХьурукIуннал 8-ра шинал школагу къуртал бувну, 1960 шинал увххун ур Дагъусттаннал медучилищалувун, фельдшертал шайсса отделениялийн. 1964 шинал училищагу бувккуну, зун ивкIун ур Гъумук райбольницалий фельдшер-инспекторну 1966 шинайннин. 1967 шинал зий унува увххун ур Дагъусттаннал мединститутравун лечебный факультетрайн. Хьхьувай дук­лай, дяхтта зий, 1974 шинал къуртал бувну бур мединститут. Институт бувккуну махъ Казбек зун ивкIун ур Буйнакскаллал больницалул хирургну, 1974 шиная 1994 шинайн ияннин. 1992-93 шиннардий зий уссия Лакрал райондалий ТМО-рал хъун хIакинну. 1993 шинал увкIун Щурагьун, 10 шинай зий уссия хирург-экспертну Щурагьсса медико-социал экспертизалул бюрорай, 2003 шиная 2010 шиналнин зий уссия Щурагьиял ЦРП-лий хирургну. 2010 шиная шинай махъра-махъсса кьининин зий уссия – ДР-лул Медико-социал экспертизалул хъунмур бюрорал хирург-экспертну. Казбек аьпалул шаврил хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру кулпатрахь, уссурссуннахь, гъан-маччанахь цинявннахьвагу. Казбеклул гьав нурданул дуцIиннав. Алжаннул къапурду тIивтIуну лякъиннав.
ДР-лул Медико-социал
экспертизалул хъунмур
бюрорал зузалт

——————————-

tar_5САЙПУЛЛАГЬЛУЛ ДУШ КУЯЕВА АЗАЙРИЖАТ
Январьданул 1-нний, цаппара гьантрай къашавайгу бивкIун, оьрмулул 82 шинаву ахиратравун лавгунни Сайпуллагьлул душ Куяева Азайрижат.
Азайрижат бувну бур 1932-ку шинал Ххюлуссуннал шяраву. МухIарамлул арснан Куяев Зубердун 1948 шинал щар хьуну, миннал кулпатраву хъуни бувну бур 6 душ. Азайрижат даврийн бувххун бур Гъумучиял электростанциялул ка­ссирну. Яла Ашхабад шагьрулийн бивзун, тикку лавайсса даражалий медучилищегу къуртал бувну, санэпидстанциялий зий бивкIун бур. 1967 шинал ватандалийн зана хьуну махъ, МахIачкъалалийсса 43-мур оьрчIал багъраву мюрщи оьрчIал цIуллу-сагъшиву дуру­ччайсса ва ми тарбия байсса пишалий зий 20 шин хьуну дур. Пенсиялийн бувккукун, 10 шин дурну дур «Скорая помощьрал» станциялий фельдшерну зий.
Чув, ци даврий зий бухьурчагу, Азайрижат цилла дуллалимур гъирарай, саргъунну, дакIнийхтуну дувайсса инсан бия.
ХIукуматрал чулуха мунин дуллуну дия «Медаль материнства I степени», мукунна «ЗахIматрал ветеран» тIисса цIа, барчаллагьрал чагъарду ва грамотарду.
Азайрижат хъинну дакI аьчух­сса, гьарца инсаннан цищава шаймур кумаг байсса, хIала-гьурттусса хъамитайпа бия. Мунил хIурмат хаснува лавайя жяматраву. Циван учирча, инсан къашавай хьунийгу, хъатIи бувайнийгу, урцIи дизайнийгу – гьарца аьркинсса ишираву гьуртту хьуну, цинма кIулсса куццуй, жула миллатрал аьдатру щаллу дувайну тIий.
Азайрижатлул бунагьирттал аьпа баннав тIий, жижара буллай буру мунил душваврахь: Султан-ПатIиматлухь, Бахттумлухь, Мариямлухь, Земфирахь, Саидахь, миннал агьлу-авладрахь, гъан-маччаминнахь. Цил гьав нурданул дуцIиннав. Алжаннул къапурду тIивтIуну лякъиннав. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав. Амин.
Ххюлуссуннал
ва ГьунчIукьатIрал жямат

—————————

Буйнакскалий яхъанахъисса, ЧIяйннал шяраватусса ххаллил­сса хъамитайпа
ХIусманова Майсарат
дунияллия лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру мунил ласнахь, арсурваврахь, уссурссуннахь, гъан-маччацириннахь.
Майсаратлун къабуллумур оьрмулул бутIа мунил наслулун ххи бувну лякъиннав, мунил рухI хъинний дишиннав, Алжаннул ххари баннав!
ЧIяйннал жямат