Жижара

jaj_1ЖАБРАИЛЛУЛ АРС КЪЮТИЕВ КАЗБЕК
Январь зурул 2-нний хархавар бакъасса бивкIулул жула дянивату личIи увунни ххаллилсса чув-адамина, цала пишалул бюхттулсса специалист Къютиев Казбек Жабраиллул арс.
Казбек увссар ХьурукIуллал шяраву 1945 шинал. Цала буттал шяраву 8 классгу къуртал бувну, дуклан увххун ур Дагъусттаннал медициналул техникумравун. Техникумгу бувккуну, Казбек зун ивкIун ур Лакрал райондалул азарханалий фельдшерну. КIира шинавун увххун ур Да­гъусттаннал мединститутравун. ЯтIул дипломрай институтгу къуртал бувну, зий айивхьу­ссар Буйнакскаллал районнал цачIусса азарханалий хирург­ну. Муния махъ зий ивкIссар Буйнакскаллал Центральный азарханалий хирургиялул отделданул хъунаману. Мичча Казбек гьан увссар Лакрал райондалул азарханалул хъунама хIакинну. Махъсса шиннардий зий уссия Къумтуркъалаливсса районнал цачIусса ТЭК-рал хирург-экспертну.
Казбек ия лахъсса категориялул хIакин, ванан дуллуну дуссия «ДР-лул лайкь хьусса хIакин» тIисса бусравсса цIагу.
Хъуннасса къумашивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру ванал кулпатрахь Аминатлухь, арсурваврахь Русланнухь, Аьлиллухь, душнихь Жамилатлухь, уссихь Гъазихь, ссурваврахь Аминатлухь, Калиматлухь ва махъсса цинявппагу гъан-маччанахь.
Цал бунагьирттал аьпа баннав, рухI рахIатний дишиннав!
ХьурукIуллал жямат,
дустал, гьалмахтал

—————————

jaj_2АЬБДУЛЛАЛ ДУШ АХIМАДОВА ИЗАЛА
Январьданул 7-нний аьпа­лувух бивхьунни ххишала бакъа яхI-къирият дусса, захIматшивурттал хьхьичI ник къарирщусса, биялсса захIмат колхозрал давурттайгу, «Дагдизель» заводрайгу бивхьусса, ххюва оьрчI дуккингу бувну, ххаллилсса, яхI-намусрал був­ччусса оьрчIруну тарбиягу бувну, цалва-цалва ххуллурдайн бивчусса, минная бивзминнахь аькьлу-кIулши буслай, миннаву зунттал аьдат-эбадатирттал гьану бивзсса КIямашрал шяраватусса, 1932 шинал бувсса Аьбдуллал душ АхIмадова Изала.
Изалагу бивкIссар дяъвилул шиннардий оьрчIшиву зер­ххуминнаясса, найбуна хъунма хьусса, цищава шайсса ка-кумаг цалва къачIивисса кулпатран, ниттин буллалисса душ. Цила язи увгьусса оьрмулул гьалмахчу АхIмадов Аьлищал, ду-дакъашиву кIул хьун къабивкIун, биялсса захIмат бивхьуссар Лаккуйгу, Каспийскалийгу. Совет хIукумат лирну, завод-фабрикартту лавкьуну махъгума Каспийскалий зий-занай бивкIсса лас ва щар махъунмай буттал шяравун зана хьуну, цIуницIа цIудуккан дурссар цалла леркьсса эяллай дарцIусса къатри, дурссар цIуницIа хозяйство. Изала бия хъинну буттал шяравалу ххирасса, аьрщараха зурча мурад булайсса, гъинттул бархI кIирилаган буллай аьдат хьусса хъамитайпа. Шяраваллил халкьгума махIаттал-махIасара шайва ванил кIюрххицIунмай бивзун цIаннал я бахIиннин гьухь бюкьансса чIун дакъа буллалисса захIматрай. ЧIун наниссаксса ванил бурхIан, чур­ххал базурдан щуркIал хъанан диркIуна цийва-цила хIайп къаувкуну зузаврил цуппа лахIан буллалаву.
ЦIусса Кяхулайрайн душничIан зана хьувкунгу ванища дансса даву чIалай бацIан къашайва. Лахьхьин бувна оьрчIал оьрчIангу захIмат бивхьуну лявкъусса ччатIул тIинма ляличIисса бикIайшиву. Вайгу бур цалва хIарачат цивппа буллай хIалимну яхъанай аьдат бувну бавал ва буттал насихIатрал.
Чув, ци даврий зурчагу, Изала бия дакI хъинсса, аьркиннал чIарав бацIайсса, цищава шай­сса кумаг чин байсса, насихIат бусайсса, жяматран бусравсса хъамитайпа. Дия ванин дуллуну, захIматрал ветераннал цIания тIайла хьуну, ХIурматрал грамотарттугу, бахшишругу, Барчаллагьрал чагъардугу цуппа зузисса кIанттурдая.
Изалал бивкIулул къумашивугу кIидачIлай, жижара буллай буру ласнахь Аьлихь, арснахь ЖахIпардухь, душварахь: Аьшурахь, Эльмирахь, Халисатлухь, ПатIиматлухь, арснал щар Зулайхатлухь, уссихь АбутIалиблухь, куявтурахь, вайнная бивзминнахь цинявннахьвагу ва щалва агьлу-авладрахь. Ванил барачат махъ ливчIун лякъиннав. Зулва оьрмурду лахъи баннав. Изалагу Заннал пирдавс-алжаннул къапулувун кьамулгу бувну, хьхьичI алжаннул неъматругу тIитIиннав. Мукун битан лайкьсса хъамитайпагу бия ва. ЦIанасса цIанил душру-хъами ххалхьувкун жунгу дакIнийн багьай укун дунияллий яхьу­сса, жула хъамабитан хIайпсса захIматрал ттарцIру. Вил гьав нурданул дуцIиннав, бунагьир­ттал аьпа баннав, Изалай. Амин.
КIямашрал жямат

———————-

jaj_3КЪАРАГИШИЛ АРС КЪАРАГИШИЕВ ХIАСАН
Ларгсса шинал ахирданий, декабрь зуруй, оьрмулул 79 шинаву, мадара хIаллай къашавайгу хьуну, дунияллия лавгунни щала оьрму зий, захIмат буллай ивкIсса зунтталчу Къарагишил арс ХIасан.
ХIасан увну ур ГьунчIу­кьатIрал шяраву хъудугьул кулпатраву. ЧIивину уна ппугу ивкIуну, ниттин кумаг буллай зий аьдат хьуну ур. 1954 шинал Гъумучиял дянивмур даражалул школалул 10-мур классрава аьра­лий бурж лахъан армиялийн увцуну ур. Цала буржгу лавхъун, занахьуну махъ пенсиялийн укканнин ГьунчIукьатIрал колхозраву шоферну зий ивкIссар. Армиялийн гьаннингу цала чIунархIал оьрчIащал цимирагу шинай Бабаюртуллал райондалийсса ГьунчIукьатIрал даэлийн колхозрал ризкьилул кIинтнийнсса лазуни хIадур дайсса бригадалущал каникуллай зий ивкIссар. Мяйжаннугу, тай шиннардийсса оьрчIал хъунмасса захIмат бувссар колхозран кумаг буллай, миннавух ХIасангу хьхьичIсса кьюкьлуву ивкIссар.
Пенсиялийн увккун махъгу ХIасан, ацIаву дакъа, муххал усттаршиву дуллай зий уссия цанмасса маэшат буллай.
Къарагишиев ХIасаннул бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал уссурваврахь, кулпатрахь, оьрчIахь, душварахь.
Цал бунагьирттал аьпа баннав. РухI хъинний дишиннав.
ГьунчIукьатIрал ккуран

———————————

Декабрь зурул ахирданий ГьунчIукьатIрал шяраву куннил хъирив ку арулва бивкIу хьунни.

Къарагишил арс Къарагишиев ХIасан
МахIаммадлул арс Исубуттаев ХIамид
ХIасаннул арс ХIасанов Марсель
МахIаммадлул душ СулАйманова Ххазинат
Абсаруттиннул душ Штанчаева Аьйшат
Малучил душ Штанчаева ПатIимат
Абачарал душ Аьлиева Халункачар

Вай цинявппагу цала оьрмулуву, цивппа зузисса давурттай хъунмасса захIмат бивхьусса, марцIсса, ГьунчIукьатIрал жяматраву лавайсса, бусрав бусса тухумирттаясса инсантал хъанай бур. Вай цинявнналвагу бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру вайннал уссурссуннахь, махъсса гъан-маччаминнахь. Вайннан бакъамур оьрчIан, гъан-маччанан булуннав. Цал бунагьирттал аьпа баннав. Гьаврду нурданул дуцIиннав.
Цинявппагу гьунчIукьатIрал чулуха ГьунчIукьатIрал ккуран

——————————

jaj_4ИСЯЛ АРС КЪУРГЪИХЪАЛ АПАННИ
Уттигъанну, цIуцIи шаний лахъигу къалавгун, аьпалул хьунни ххаллилсса лаккучу, Вихьлиятусса Къургъихъал Апанни.
Увну ур Апанни 1939 шинал Вихьлив хъудугьул кулпатраву. Шанма классгу къуртал бувну, зий айивхьуну ур цал жямат­рал бюрчурдичIа, гъаттарачIа, яттичIа, яла лавгун Каспийск шагьрулий минагу дурну, зун увххун ур «Точная механика» заводрайн. Ва ца заводрай зий ивкIун ур пенсиялийн укканцIа, цал фрезеровщикну, яла слесарьну.
ДакIнийхтуну бивхьусса захIматрангу хIукуматрал кьимат бивщуну, Апанни лайкь хьуна чIярусса ХIурматрал грамотарттан, арцуйнусса бахшиширттан.
Апанни ия дакI хъинсса, учин-бусан кIулсса, хъярч-махсара бусса, дугърисса зунтталчу. Гьарца хъатIий, бивкIулий жяматрал чIарав хъинну ацIайссия.
БивкIулул ссакаратлул бугъ уллайгу къаливчIунни, аьмалдануха лавхьхьуну куклуну, кIукIлуну увцунни ахиратравун.
Апаннинал бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал кулпатрахь, арснахь, душварахь, гъан-маччанахь, уссурссуннахь, щалагу агьлу-авладрахь. Вил гьав нурданул дуцIиннав, рухI бигьаний дишиннав. Алжаннул ххари аннав.
Вихьуллал жямат

———————

jaj_5КЬУРБАННУЛ АРС КЬУБАТАЕВ ЗАХАР
Декабрьданул ахирданий 67 шинал оьрмулуву жуятува личIи хьунни ххишала акъа дугъри­сса чув, буттал кIану ххирасса, ЧIяйннал шяравасса Кьубатаев Захар Кьурваннул арс.
Захар увну ур ЧIяйннал шяраву. Шяраву школагу къуртал бувну, увххун ур Щурагьсса механизациялул техникумравун. Мугу къуртал бувну, зун ивкIун ур ЧIяйннал колхозрал тракторист-механикну, мичча армиялийнгу лавгун, зана хьуну махъ увххун ур Гьанжилив парикмахертал шайсса курсирдайн, гай къуртал бувну махъ увкIун ур Щурагьун парикмахерну зун. Захар ия цала пиша хъинну лавайну кIулсса, карчI дакъасса, аьркиннан ка-кумаг бан хIадурсса гьалмахчу. Захардул даврин кьимат бишлай, лайкь хьуну ур чIярусса ХIурматрал грамотардан ва бахшиширттан.
Захардул тIайлану тарбиягу бувну, оьрмулул ххуллийн бивчунни 5 оьрчI — 3 душ ва 2 арс.
Аллагьнал чичру укунсса духьунссия. Ванал бивкIугу щинчIав кьукъабизансса хьунни. Захар ия дакI марцIсса, хъярч-хъяхъаву бувчIайсса, уздан­сса адамина. Ванал чаннасса аьпа жул дакIурдиву абадлий личIантIиссар. Цал бунагьир­ттал аьпа баннав, гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул ххари аннав.
Захардул бивкIулул кьур­чIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал кулпатрахь, оьрчIахь, душварахь, уссихь, цинявппагу гъан-маччаминнахь. Ванан бакъамур оьрчIан, махъминнан булуннав, оьрмурдай барачат бишиннав.
Щурагьсса ЧIяйннал
жяматрал, ванал дустурал чулуха Ю. Юсупов

—————————————————

jaj_6МАХIАММАДАЛ АРС ХАЛИМБЕКОВ АЬВДУРАЗАКЬ

«Инсаннал захIматраву яла агьаммур ва аьркинмур – аьрщи дакьин давур. Дуссар чIярусса цаймигу, амма гай циняр – яла, аьрщарал даврил хъирив. Аьрщи ххирасса аьрщарал захIматчи – мури цивилизациялул цIакь ва чул бищай кIану».
Джон Уэбстер, ингилиснал драматург

Ларгсса шинал декабрьданул 26-нний, оьрмулул 85 шинаву, жуятува лавгунни ххаллилсса инсан, хIакьсса зузала, сакиншинначи ва аьрщарал, дуки-хIачIиялул элмулул ахттарчи, Лаккуйгу, щала республикалийгу чIявучин кIулсса, машгьурсса агроном, нувщул культуралул элму-техникалул минахур ва пагьму лавайсса аьлимчу Халимбеков Аьвдуразакь МахIаммадал арс.
Аь.М. Халимбеков увну ур 1928 шинал августрал 15-нний Кумиял шяраву зузалал кулпатраву. Мусил оьрчIшиву Хъун дяъвилул шиннардийн дагьсса Аьвдуразакь циняв цала чIунархIал оьрчIру куна ччяни хъуна хьуну ур. 13 шинавусса оьрчI, хъуниминнаяр махъун къаагьлай, зун ивкIуна колхозралгу, цалвагу багъ-бахчалуха. Цимилагу лавгуна Дултти зунттулусса ятти къушайн ария бувкIсса хIухчалтрал бадалну, Щурагьун аьраварттай. Аьвдуразакьлул аьрщарахсса, ризкьи-бакIурдихсса гъирагу, гьунаргу чIалай, 1944 шинал колхозрал цала шутIрай му тIайла увккун ур Дарбантуллал шяраваллил хозяйствалул техникумравун ккалан. 1947 шинал техникум «ххювардай» къуртал бувсса жагьил увххун ур Москавлийсса Темирязевлул цIанийсса шяраваллил хозяйствалул академиялувун. 1952 шинал мугу ЯтIул дипломращал къуртал бувну, ца шинай зий ивкIун ур Дарбантлийсса плодо-овощная опытная станциялий элмийсса зузалану. Гичча му увцуну ур Рес­публикалул Шяраваллил хозяйствалул министерствалул хъунама агрономнал къуллугърайн. Гания махъ, 1956 шинал МахIачкъалалив шяраваллил хозяйствалул элмийсса институт Даг НИИСХ тIитIайхту, Аьвдуразакь увцуну ур институтрал нувщул производствалул отделениялул хъунаману, цаппара хIаллава – институтрал элмийсса секретарьну. Гиккува зий унува, Москавлийсса багъ-бахчалул ва нувщул хозяйствалул элмийсса институтраву лавайсса даражалий дурурччуну дур шяраваллил хозяйствалул элмурдал кандидатнал ди­ссертация. Тания шинай пенсиялийн укканцIа НИИСХ-рал элмийсса секретарьшиврущал архIал Аьвдуразакь Дагъусттаннал сельхозинститутравугу дарс дихьлай уссия, доцентъя.
Чув, ци даврий зийнугу, Аьвдуразакь МахIаммадовичлул исватну чIалачIи байва цала тIабиаьтрал буллусса бюхъугу, даврихсса шавкьгу, усттарсса минахуршивугу. Ганан дуллуссия тамансса паччахIлугъралгу, жяматийссагу лишанну, бахшишру, цIарду: «Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилул ветеран», «РД-лул шяраваллил хозяйствалул бусравсса зузала», «ЗахIматрал ветеран» ва цаймигу.
Укунсса ия Кумиял Аьвдуразакь, аьрщарахсса ччаву оьтту-ттурчIавух ларгсса аьлимчу, аслийсса агроном, ххаллилсса ва дакI марцIсса зузала. 1990 шинал пенсиялийн увккун махъгу багъ-бахчалуха зузисса мицI къаацIайссия. Цала багъравасса ахънилсри, цала дурсса ххаллилсса тIутIул хIан кулпатран, дустуран, мачча-гъаннан чан къадайссия. Гана га къуртал хьунтIисса кьинигу паргалну щуруй ия тIар багъраву, хIаятраву ваниха-таниха кушу тIий. Чяйлул стакан хIачIан къатлувун увххун щяивкIсса кIанава къаивзун ур.
Алжаннул ххари аннав цув, гьав нурданул дуцIиннав, рухI хъинний дишиннав!
Аьвдуразакь ахиратравун лагаврил жижара буллай буру мунал оьрмулул вихшаласса ва ххаллилсса дуснахь Гугьардухь, арсурваврахь Мурадлухь ва МахIаммадлухь, душнихь ПатIиматлухь, циняв мачча-гъаннахь, щала Халимбагхъал, Пулихъал ва Чавтарахъал агьлу-авладрахь. Амин.
Кумиял жяматрал цIанияту Гьарун Ххираманов,
Киров Султанов

—————————

jaj_7МАХIАММАДАЛ АРС ХIАНАПИЕВ МАХIАММАД­ХIАНАПИ
ЦIусса шин дайдихьулул гьантрай, оьрмулул 71 шинаву, аьпалухьхьун лавгунни дугърисса, ххаллилсса ла­ккучу, ЧIяйннал шяраватусса ХIанапиев МахIаммадхIанапи МахIаммадал арс.
Увну ур МахIаммадхIанапи Ккуллал райондалий ЧIяйннал шяраву 6-мур августрай 1943 шинал хъудугьул кулпатраву. ЧIяйннал дянивмур даражалул школагу къуртал бувну, дуклан увххун ур Краснокутскалийсса летчиктурал училищалувун ва къуртал бувну бур 1962 шинал.
УчIайхтува зун ивкIун ур авиаотрядраву инспекторну.
1973 шинаяту айивхьуну лехлан ивкIун ур АН-24 самолетрай, бакIрайва кIилчинма пилотну, яла самолетрал командирну.
1975 шинал къуртал бувну бур Ленинградрайсса Лениннул Ордендалул цIанийсса граждан авиациялул Академия. 1979 шинал зий ивкIун ур генеральный директорнал заместительну. Пенсиялийн укка­ннин зий ивкIун ур МЧС-рал начальникну. Лайкьну ва дакI марцIну агьалинал ахIвал лавай баврил цIаний зий уну тIий, Президентнал указрайн бувну МахIаммадхIанапинан дуллуну дур бюхттулсса цIа «Транспорт­рал лайкьсса зузала» тIисса.
Цала даврий зий унува ванал къуртал бувна Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул институт лавхьхьуна экономист-бухгалтернал пиша.
Цумур даврий унугу Ма­хIаммадхIанапинал кка­ккан бунни цува аькьлулул, кIулшиврул лавайсса пишакар ушиву.
Ва ия хъинну жямат ххирасса, дустал бан кIулсса, цала лагма агьали батIин бюхъаврил гьунар бусса, агьалинал захIматсса ва ххарисса кьинирдал цIаний ацIан бюхъайсса лаккучу-чIяйричу.
МахIаммадхIанапи ия паракьатсса, хIалимсса хасият дусса, инсаннан къаччан бикIан къабайсса, дакI аьчухсса чIяйричу.
МахIаммадхIанапинал бив­кIулул кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал кулпатрахь, ссийхь Зулмутлухь, уссийхь Аьбдулхаликьлухь, цинявппагу гъан-маччанахь. Ванал бунагьирттал аьпа баннав, гьав нурданул дуцIиннав. Ванан бакъамур махънан, жяматран булуннав. Амин.
ЧIяйннал жямат
—————————————

jaj_8Расуллул хъирив увку­сса Ханича-Бавал зума
Бургъихь пиш-пиш тIийннасса
Буттал буттахъал къатрай
ЦIаннава къабуккансса
Маоь ликкан цан бував.

Шагьрурдая шяравун,
ЧIутIул кьун кунма, кIусса,
Халкь аьраттал буккансса
Хавар цан баян бував.

Лукьманнул хIакин кунна,
ХIикмат хIаласса нину,
УвкI-увкIманахун аьтIий,
Абад мурчIи цан дував.

Виричунал хIурнину
Балаллул хьхьичI ацIайсса
Ниттиуссу Даниял
Вивх щавари цан ував.

Жагьилсса душнил кунна,
БакI-чурх ххуйсса чIаращар
ЧIун дакъасса оьрмулий
ЛухIилувун цан дакьав.

Ккаккиялун бишинсса
Эмарат ссихьри-душру
ОьрчIкъакъунтрал оьрмулий
Кьабитан цукун бювхъур…
Аьлиева Ханича,
ш. Ккурккул