Жижара

gofro_2ХIАСАННУЛ АРС ХIАСАНОВ МАРСЕЛЬ
Декабрь зурул 28-нний, 55 шинал оьрмулуву, аьпалухьхьун лавгунни ххаллилсса лаккучу, аькьлу-кIулшилул ва яхI-къириятрал увччусса, дакI-аьмал бавкьусса, жяматраву, гъан-маччаминнаву ва цува кIулминначIагу хъин­сса, хIурмат лавайсса, сийлий оьрму бувтсса ГьунчIукьатIатусса ХIасанов Марсель. ЦIуссалакрал, Лакрал ва Ккуллал районнай нажагьсса бухьунссар оператор Марсель къакIулсса.
Увну ур Марсель ЦIу­ссалаккуй 1958 шинал апрель зурул 14-нний, ГьунчIукьатIатусса БакIинахъал ХIасаннул (Банк ХIасан) ва Бургьанатлул кулпатраву. Краснодар шагьрулий къуртал бувну бур Культуралул институт. Зийгу ивкIун ур ЦIуссалакрал райондалий культуралул личIи-личIисса идарардай.
1998 шиная махъ зий уссия ЦIуссалакрал телевидениялий. Яла кIирисса 1999-кусса дяъвилул чIумал, къачагътурая нигьакъаувсун, га цIараву съемкарду дуллай ивкIссар. Гай съемкардуя телевизорданувух ккаккан дуллайгу бивкIсса.
Цала хIарачатрайну га ия хьуну Аьрасатнал Кинематографистурал союзрал член.
Чув зурчангу, гьарца кIанттай бусравну, хIурмат-кьимат лавайну, давриву хьхьичIунну зий ивкIссар, чIярусса бахшишругу ларсъссар.
Ва ия цIакьсса найрдучигу.
Ххаллилсса ппу, кулпатчи, цинявннащал авкьусса, бусравсса лаккучу
Марсель жуятува личIи шаврил пашманшиву кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру ванал кулпатрахь Ларисахь, арсурваврахь, душнихь, ссурваврахь ва гъан-маччанахь.
Бунагьирттал аьпа баннав, рухI кIукIлуний дишиннав. Гьав нурданул дуцIиннав. Алжаннул ххари аннав!
Зухьхьун цинявннахьхьун Аллагь­нал ссавур дулуннав!
ГьунчIукьатIрал ва ЦIуссалакрал жямат, гьалмахтал

——————————————————————————-

gofro_3КЬУРВАННУЛ ДУШ МАГАЕВА ШАГЬИДАТ
Уттигъанну, хархавар бакъа, оьрмулул 83 шинаву аьпалу­хьхьун лавгунни ххаллилсса лакку хъамитайпа 1-мур ЦIувкIратусса Кьурваннул ва ПатIимал душ Шагьидат.
Шагьидат бувну бур ЦIувкI­рав 1930 шинал. Байбишайхтува дяъвилийн лавгсса Кьурван зана къавхьуну ур. Шагьидатлунгу багьну бур шанма оьрчIащал лирчIсса ниттил хъар цийннагу ласун, циярва мюрщими оьрчIру ябуллан. ЧIивину бунува кIул хьуну бур захIматрал кьадру, зий бивкIун бур колхозраву, ичIува, къурнил давурттай. Ванин цинмагу багьуна ласгу ивкIуну 2 арс хъуни уллан. Махъсса шиннардий пенсиялийн букканцIа ва зий буссия Каспийскалий «Дагдизель» заводраву.
Шагьидат бия хасиятрал иминсса, лагма-ялттунащал хIал бавкьусса, дан-дитан, учин-бусан кIулсса, уздансса хъамитайпа.
Шагьидат аьпалухьхьун лагаврил хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру арсурваврахь Максимлухь ва Марселлухь, миннал оьрчIахь, мачча-ччаннахь, агьлу-авладрахь цинявннахьвагу. Цил гьав нурданул дуцIиннав, алжан нясив баннав. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав.
Амин.
1-мур ЦIувкIуллал жямат

————————————————————

gofro_4ГьунчIукьатIрал шяраватусса иминсса дакIнил заллу
Штанчаева Аьйшат Апсаруттиннул душ
чIун дакъана жуятува личIи шаврил кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру жущалва архIал дуклай бивкIсса Штанчаева Тамарахь, Аьйшатлул арснахь, душнихь, щалвагу агьлу-авладрахь. Аьйшатлун бакъамур оьрмулул бутIа муния бивзминнан, винма, вилва оьрчIан булуннав Заннал, Тамарай!
Буттарссил рухI алжаннул ххари даннав, гьав нурданул дуцIиннав. Амин.
Тамаращал дуклай бивкIми

—————————————————-

gofro_5ГьунчIукьатIрал школ­данучIасса «Дараччи» клубрал члентал, учительтурал коллектив дакIнийхтунусса жижара буллай буру захIматрал ветеран, школданий 60 шинай дарс дихьлай дуллусса, «Почетный работник просвещения РД» тIисса цIа хIалал дурсса учитель
Исубуттаев АьбдулхIамид МахIаммадлул арс
жуятува личIи шаврийн бувну.
КьурчIишиву кIидачIлай буру кулпатращал, арсурвавращал, арснал хъаннищал, цинявппагу гъан-маччанащал. АьбдулхIамидлул барачат махъ ливчIун лякъиннав, алжаннул ххари аннав.
ГьунчIукьатIрал школданучIасса «Дараччи» клубрал коллектив

————————————

Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай бура Шарипов Мазагьиблухь ва
Шарипова Мирханумлухь, вайннал аьзизсса арс Рустам
чIун дакъасса бивкIулул жуятува личIи аврийн бувну. Ва хъуннасса кьурчIишиву духIансса ссавургу, цIуллушивугу Аллагьнал зухьхьун дулуннав. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав. РухI хъинний дишиннав, пирдавс алжан нясив баннав.
Аьлиева ПатIимат

———————————-

Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру жущала архIал дуклай ивкIсса Къарагишиев Къарагиши ХIасаннул арснахь, душ Лизахь, кулпатрахь ва щалвагу агьлу-авладрахь вайннал ххирасса ппу
Къарагишиев ХIасан
аьпалувух ишаврийн бувну.
ХIасаннул барачат махъ ливчIун лякъиннав, махънал оьрму лахъи баннав. ХIасангу алжаннул ххари аннав, гьав нурданул дуцIиннав, Амин.
Къарагишищал дуклай бивкIми

————————————

Къумашивугу кIидачIлай, жижара буллай буру оьрмулухун ГьунчIукьатIрал школданий дарсру дихьлай лагма щархъал оьрчIангу тарбия дуллай ивкIсса, хIакьсса учительнал цIанин лайкь хьусса
Исубуттаев АьбдулхIамид МахIаммадлул арс
аьпалувух ишаврийн бувну ванал кулпат Багъдахь, арс МахIаммадлухь, арснал щар ПатIиматлухь, махъми оьрчIахь, душнихь ва минная бивзминнахь, щалвагу агьлу-авладрахь. АьбдулхIамидлул рухI алжаннул ххари даннав, гьав нурданул дуцIиннав. Амин.
КIямашрал жямат