Душру цала цивппа бурувччуну хъиннихха

ХьхьичIва жула нинухъру, гъанми янна лахлай бивкIсса куц хъамабитансса кIанттурдайн багьлай буру жува бяст-ччаллая. ЦIанасса хъамитайпа цинма цуппа кIулну бикIан къааьркинсса ххай бур. Астапируллагь!
Жула президент Р. АьбдуллатIиповлул тIийкун, цавайннал гъапI куну ларххунни, цавай кIачIа хьунни. Ттунгу баяй ниттихъал Исламраву кунма лахларча бивчIанна, душри къачинна тIисса ва цаймигу хаварду. ТIайлар, жувунна мукунсса нигь дуртунни, хиджаб дакъа, карщул кьютIгума бутан нигьабуслай бур, му щин хайрну буссарив къакIулли. Мугу ца Аллагьнан бакъа къакIулли цала лагънал дуллалимур. Навагу хъамитайпа бухьувкун, ттунгу чичин ччан бивкIунни Аллагьнал жунма буллусса ссайгъатрая – хиджабрая (пардаврая). Му гьарзад чIалачIимари, кIулмари, баймари. Ва дунияллий думур Аллагьнал ляхъан дурссар хъуннасса мяъналийну, буслай махIаттал хьунсса куццуй. Ва аьрщарай лявхъусса лелуххант, балугъру, ущу-щулгъи, ахъул­сса ва м.ц. яхьуншиврул зия шаврия, гьарца задрая мурахас дурссар, миннулгу лаххайссар «хиджаб». Зу махIаттал хъанай бурув. Зу цалвагу пикри бардув циваннив ккирттаравусса гьивхь нахIусса дикIайсса, ккири бакъамурнияр? Аьлимтурал ххалбивгьуну, нахIушиву къагьану, гьивхьхьувусса гьарца витаминнугу ва цайми-цайми затругу гивура личIлай дур, мунияту ганил ккири хиджабри. Мува куццуй щюлли хъюру, нахIура-нахIусса, мунил ккирттарал цукун хха­ссал дай гьаварая ва зарал биян баймуния? Аллагьнал му дукия гьарца зат­раяр хъун дурну дур, му хиджаб къадиркIссания, мунил гьанна кьатI хьуну, кьавкьун литIунтIиссия. Мура куццуй апельсин, суну, банан, кокос ва м.ц., вай гьарца ахъулссаннул лахлай дур хиджаб (пардав) зия шаврия. Яла-яла цIакьну ядуллай дур хьхьиривусса ттиркьюкьи (жемчуг), тивусса жанавартрая ва яхъанай дур цIай-цIай тIий сагъ-саламатну. Яла ххирамур Аллагьнан хъанай бур – инсан ляхъан аву. ЛяличIинува хъуна­сса Зал къуллугъ буллай ур хъанниха, дуллуну миннан хиджаб ссайгъатну. Мунийну Аллагьнал ми мурахас буллай ур аьркин бакъа буруглагисса ярунная, зарал шаврия. Хиджаб лахлай бур хъаннил цивппа буруччиншиврул оьмуния, ххуйшиврун ва хIурматран. Лажиннича му лархссаннухгу, кутIасса, къантI диркIсса янна лархминнахгу цакуцну бургайссарив? Хъамитайпалул мугу ларххун, лахъисса гьухъагу лавххукун, Аллагьнал багьа бищун къашайсса цала ляхъан дурмур, дуллумур ядуллай ур. Му ларххукун хъамитайпа цила къалиправун бувххун, исвагьину чIалай бур. Мунияту бикIан къабюхъайсса затри Исламраву хъами янналийну къумацIан буллалиссар тIутIаву. Жула бусурманнал хъами ххирасса ттиркьюкьивру. Мунияту аьрабнал арамтурал учайхха цала кулпатрая «Ва ттул ттиркьюкьири, циванни ва ккаккан аьркинсса гьарцаннан», куну. Мунияту жула арамтуннангу ччай бакъар цала кулпатрах цайми зунххину буруглай. Бусурман янна лаххаврил мяънарду чIярусса дуссар, юхсса га оькки къеллу дуллалимунин хIисав бан аьркинссарив? Учайхха жула оьсса чувнал ярунная буруччиннав куну. Амма цIана гьарца кIанай сситтуй бур хиджаб лархминнайн. Хиджабрайсса тахсир цир? Хъамитайпа цила цуппа бурувччуну бикIаву, му къабикIан аьркинсса затрив? Юх­ссагу чурхругу бачIи кIачIану чIалай, на къачIалачIинал яру личиннав тIий занай хъинссарив? Мукунминнайн цичIав тIий бакъару. Аллагьнал сси къаликкайссарив, кIанан кIулссар га хъамитайпану циван ляхъан бувссарив. Цаппарасса ласру бур ххарину цала кулпат базурдугу мяш тIий буккарча, жагьилну буна цанна ччимур лаххича тIий, яла цала бакIрачIан бучIантIимур къакIулну. Циняв «лавкьумигу» ца щуттай мабихьларду.
ХIурмат бусса нинухърув! Душру цала цивппа бурув­ччуну ччай бухьурча, мабилларду миннахун, бувчIин бара паракьатну зува ссая нигьабувсун буссарув, хъиннува ххуттава къабувккун лаххан янна ва рутан карщирагу. Акъарив зувагу Аллагьнал хьхьичI бунагькартал хъана­хъиссару.
Душнивумур ниттин бакъа къакIулссар. Жунма къакIулссар Исламрал янна лахлахиминнал дуллалиссарив вай гьарнал зума-ккарччулусса оьккишивуртту, юхссагу щак къабагьан лахлахиминнал дуллалиссарив. Хъами куннахь ку тIун бикIай та чIумал жулла дада­хъал бакIбахIуртту, лачакру дутайссия тIий. ТIайлар, та чIумалсса хъаннил цIана лахлахисса хIажакругу, арамтуннал кунна, лаххайсса да­къассия. Амма цучIав дякъил къаивкIуна ва хъамитайпалул лишанну чIяруя. Дутияра ми лачакрурагу гайннал кунна, туну. Гьарцаннал цала иш бур, учин буржссар. ЛухIисса лачакругу, хиджабругу лаххайхьун­ссия та чIумал. Та дия кьянатсса чIун, ттул пикрилий, дакъахьунссия цIана куннасса оьрчIи-кIурисса рангру, думур лаххайхьунссия. Ца-цавай хIукуматрай лахлай бур гьарца журалийсса, амма ци ла­ххарчагу чурх кIучI буллай бур. Идавсил (с.аь.в.) хIисав дурну дур яла ххуймур рангиран щюллисса ва кIяласса янна.
Самуратлул буслай ур, идавсил (с.аь.в.) увкумур: «Лаххияра кIяласса янна, яла ххуйми дуну тIий, ва кай-кай бара зула ливтIуми муниву».
ХIурмат бусса хъамий! Ба­гъишла битияра чувчIав гъалатI итабавкьуну бухьурча. Ттун ччан бивкIуна вакссава халкь нигьабусан бувсса хиджабрая бусан. На зун чIа тIий бура дакIнийхтуну паракьатсса оьрму ва захIматсса чIумал ссавур, цIуллушиву. ЦIуллушиву дакъахьурча ссахчIав гъира къабикIайссар, дуллалимунил тIин къабикIайссар. Аллагьнал зу дуллалимунин кабакьиннав.
Аллагьумма Амин
Уммукусум-хIажи ПIаркьуева