Агьулданулгу ттарцI, даврилгу усттар

gofro_9ЦIусса шинаву оьрмулул 60 шинал юбилей там хъанай дур Хьурттал шяраватусса Мусаев МахIаммадлун. Ссурваврал цала ца акъа-акъасса, ишин-итан кIану бакъасса уссийн хIакьинугу, чIивиний кунма, Амай учайсса бур.

З. Тахакьаева
МахIаммад цинявппа ссурваврангу, миннал оьрчIангу щалва авладрангу ттарцI ушиврия пахрулий буслай бур ванал хъунмур ссу, ДР-лул лайкь хьусса хIакин Белла Мусаева.
«Оьрму наниссаксса ярг шай­хьунссар оьрчIнийсса дакI­нийнбичавуртту. Нитти-буттал жухь даин байсса маслихIат: «Бигьану ччатI лякъин ччай бухьурча, дарс лахьлахьияра» тIисса бия», — дакIнийн бичлай бур Белла хъинну аьчухсса, аькьилсса ппу Юсуп ва захIмат ххирасса нину ПатIимат.
Беллал бусласимунийн бувну, вайннал кулпатраву хъуннасса къулагъас дайсса диркIун дур луттирду буккаврих. Вайннал буттачIа салкьи хьуну бивкIун бур ватандалул ва кьатIаллил билаятирттал классикалул литературалул библиотека. ОьрчIалгу язи бувгьуну бур яла узданми ва мунищалва архIал яла жаваблувшинна ххими пишарду – хIакин, педагог, тарбиячи ва строитель.
Вайннал кулпат ялапар хъанай бивкIун бур Буйнакск шагьрулий къумукьнал дянив. Шагьрулул 7-мур школагу марцIсса ххювардай къуртал бувну, МахIаммад дуклан увххун ур Дагъусттаннал паччахIлугърал политехнический институтрал Чиркейнналмур филиалданийн. Стройкардай зугу зий, хьхьувай дуклай ивкIун ур. Мастерная прорабнайн ияннин, муния мукьах стройучастокрал каялувчину «Чиркейгэсстройрай» зий ванал дурну дур 25 шин. Муния махъ зий ивкIун ур «Вираж» СМУ-рай. ЦIанакул зий ур «Махачкала-строй-сервисрай», ванал каялувшиннаралу бувну къуртал бавай бусса бур республикалул туберкулезрал къашайшивуртту хъин дайсса комп­лекс.
МахIаммад Мусаевлул захI­матран лайкьсса кьимат бивщуну бур хIукуматралгу. Ва ур «Да­гъусттаннал лайкь хьусса строитель», ухлай ур Аьрасатнал хьхьичIунсса 100 прорабнал кьюкьлувун. Ларгсса шинал лайкь хьуну ур Аьрасатнал строительтурал гильдиялул ордендалун.
Цалва кулпат Миясатлущал тарбия бувну бур мукьва ххаллилсса оьрчI.
«ЧIявусса пишарду буссар оьр­мулуву аьш кьаритайсса, амма яла узданмур пишану на хIисав бара строительнал пиша, ххуйну бувсса къатта лекъакьайсса буну тIий», — тIий бур Белла Мусаева.