Ханнал бяр бярнува битарча хъинни

fol_7Уттигъанну интернетраву гурну гьаз хьусса, жулва кказитрайгу чивчусса Гъумук Ханнал бяр цIубуккан бан дур­сса проектрал хIакъираву цалва пикри-зикри бусан редакциялийн увкIсса, чIявучин бусрав­сса, гьунар бусса фотохудожник, гъумучиричу Камил Чутуевлул бувсунни Ханнал бяр, ца Гъумучиял бакъа, щалвагу Лакку билаятрал визитная карточка кунмасса кIану бушиву.

Залму АьбдурахIманова
На нава чув авцIуну ци сурат ришлай унугу, хIарачат буллан икIара хаснува бяр ласун, суратрайн га багьан бан. ЦIанагу на лагара Дагъусттаннал кьиб­лалийсса районнайн, тийхсса лазги-рутуллал ихтилатирттаву Гъумук буссияв, Гъумукун най буру учин шагьрулийн най буру тIун бикIай. КIукун хъунмасса тарих бусса кIанттул ца яла яргсса аьщун ккалли бан бучIисса бярния ихтилат бухьувкун, ва ттунна интернетраву ккарк­сса проект къамуксса дакIнил ларсунни. ДакIний бур нава чIивиний, цалчинмур классравун лавгсса унуккивав, халкь щинавун бучIлай. Хъинну марцIсса щин дикIайва ШавкIрав нанисса ххуллучIасса КIирхъаллил ратIату нанисса. Ттун кIулну Совет заманнай кIилва марцI бувна бяр. Таний бугьарасса халкь бикIайва буслай бярнил чарттал даркьусса чIан дуссар тIий. Инсан гивун увххун лавай уруглагийни, ВацIилу зунттул мицI ххал къашайсса куртIшиву дуссар тIун бикIайва. Аьпа биву, Халла тIисса хъамитайпа бикIайва бярнил лагма-ялтту марцI-чапалшиву дувайсса, чIатлу-цIуши буккайсса, бярув дагьмур гьаз дувайсса, чIарах нанисса ризкьи гьан бувайсса. Бярнил чIалачIин хъиннура ххуй дансса, халкь щябикIан, бизансса беседка бувуна таний Гъумучиял колхозрал председатель, аьпа бан цал, Щурпахъал Нажмуттиннул цалва харж-хуржлих.
Вай ва цаймигу тарихрал чIапIив дусса бярнил проектрай кунмасса бетондалул чIиртту, чапарду Гъумучиял архитектуралуцIун къадаркьуну, къатIааьнну дикIанссар, ттул пикрилий. КIа кIанттул лакъаласунсса, кIанттуцIун къадаркьу­сса проектран арцугу харж дурну, кIаниха зузаву нахIакьданну чIалай бур. КIа бусса куццуйва битарча, аьркинмургу дакьин дурну, мурхьру, тIутIивгу дургьуну.
КIа бур жула лакрал ца яла ххирасса кIанттул, Ватандалул вирдакI кунмасса кIану.